29.06

| Печат |

29 юни
СВ. СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ, АПОСТОЛИ
Тържество Литургия в навечерието
ПЪРВО ЧЕТИВО
Какво имам, това ти давам
: в името на Исуса стани и ходи.
Четене от Деяния на Апостолите              3, 1-10
В онези дни:
Петър и Иван заедно възлязоха в храма в деветия молитвен час. Имаше един човек, хром от майчина утроба, когото носеха и слагаха всеки ден при храмовите врата, наречени Красни, да проси милостиня от влизащите в храма; той, като видя Петър и Иван, когато щяха да влязат в храма, попроси от тях милостиня.
А Петър се вгледа в него заедно с Иван и рече: "Погледни ни!" И той ги гледаше втренчено, като се надяваше да получи от тях нещо.
Но Петър каза: "Сребро и злато аз нямам, а каквото имам, това ти давам: в името на Исуса Христа Назорея стани и ходи!"
И като го хвана за дясната ръка, изправи го; и веднага му заякнаха стъпалата и глезените, и като скочи, изправи се и проходи, и влезе с тях в храма, като ходеше, скачаше и хвалеше Бога. И цял народ го видя да ходи и хвали Бога. И познаха го, че беше оня, който седеше при Красните врата на храма за милостиня; и изпълниха се с ужас и почуда от това, що се бе случило с него.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 18, 2-3.4-5 (О: 5а)
Техният звук се носи по цяла земя.
Небесата проповядват славата на Бога, и за делата на ръцете Му възвестява твърдта O Ден на ден реч предава, и нощ на нощ знание открива, O
Няма език и няма наречие, дето не би се чувал техният глас. O Техният звук се носи по цяла земя, и техните думи до краищата на вселената. O
ВТОРО ЧЕТИВО
Бог ме избра от утробата на майка ми.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до галатяни   1, 11-20
Братя:
Известявам ви, че Евангелието, което аз благовестих, не е човешко. Защото и аз нито го приех, нито го научих от човек, а чрез откровение Исус Христово. Слушали сте за някогашното мое поведение в юдейството, че аз прекомерно гонех Божията Църква и я разорявах. И преуспявах в юдейството повече от мнозина мои връстници в рода ми, понеже бях голям ревнител за отеческите ми предания.
А когато Бог, който ме избра от утробата на майка ми и ме призва чрез благодатта Си, благоволи да открие в мене Своя син, за да благовестя за него между езичниците, аз веднага се не съветвах с плът и кръв; нито възлязох в Йерусалим при ония, които преди мене бяха апостоли; но отидох в Арабия и пак се върнах в Дамаск.
Отпосле, подир три години, възлязох в Йерусалим да се видя с Петър, и преседях у него петнадесет дена. Другиго от Апостолите не видях, освен Яков, брата Господен. А за това, що ви пиша, ето, пред Бога казвам, че не лъжа.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Ив 21, 17д
O Алилуя.
Господи, Ти всичко знаеш; Ти знаеш, че те обичам.
O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Паси Моите агнета, паси моите овци.
Четене от светото Евангелие според Иван          21, 15-19
Когато Исус се яви на учениците си и се наобядва с тях, каза на Симон Петър: "Симоне Йонин, обичаш ли ме повече отколкото тези?" Петър Му казва: "Да, Господи, ти знаеш, че Те обичам." Исус му казва: "Паси Моите агънца."
Казва му пак втори път: "Симоне Йонин, обичаш ли ме?"
Петър Му казва: "Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам."
Исус му казва: "Паси Моите овци."
Казва му трети път: "Симоне Йонин, обичаш ли ме?"
Петър се натъжи, задето трети път му каза: "Обичаш ли ме?" и Му рече: "Господи, Ти всичко знаеш; ти знаеш, че Те обичам."
Исус му казва: "Паси Моите овци. Истина, истина ти казвам: Когато беше по-млад, сам се опасваше и ходеше където си щеше; а кога остарееш, ще простреш ръцете си, и друг ще те опаше и поведе, където не щеш." А това Той рече, като даваше да се разбере, с каква смърт Петър ще прослави Бога.
И като рече това, казва му: "Върви подире Ми."
Това е слово Господне.