20.06

| Печат |

Сряда
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Изведнъж се яви огнена колесница,
и Илия се понесе към небето.
Четене из втората книга Царства   2,1.6-14
Когато Господ щеше да възнесе Илия на небето, във вихрушка, Илия с Елисей идваха от Галгал. И като дойдоха в Иерихон, Илия каза на Елисей: "Остани тука, защото Господ ме праща на Йордан". И той каза: "Жив Господ и жива ти душа! Няма да те оставя". И тръгнаха двамата. Петдесет души от синовете пророчески тръгнаха и се спряха надалеч срещу тях, а те двамата стояха при Йордан.
И взе Илия кожуха си, уви го и удари с него по водата, и тя се раздели на тъй и на тъй, и преминаха двамата по сухо. Когато преминаха, Илия каза на Елисей: "Искай, каквото желаеш да ти направя,преди да бъда взет от тебе". Елисей отговори: "Духът, който е в тебе, да бъде двойно върху мене". А той каза: "Мъчно нещо искаш; ако видиш, как ще бъде взет от тебе, тъй ще ти бъде; ако ли не видиш, няма да бъде".
Както вървяха и се разговаряха по пътя, изведнъж се яви огнена колесница и огнени коне, и раздвоиха един от други, и Илия се понесе във вихрушка към небето. А Елисей гледаше и извика: "Отче мой, отче мой! Колесницата на Израил и негова конница!" И вече го не видя. И хвана дрехите си, та ги раздра на две, и вдигна той на Илия кожуха, който бе паднал от него, па се върна и се спря край брега на Йордан.
И взе на Илия кожуха, който бе паднал от него, удари с него по водата и тя не се раздели; и каза: "Де е Господ, Бог Илиев? Самият той?" И удари по водата, и тя се раздели на тъй и на тъй, и Елисей премина.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 30,20.21.24. (О: 25)
Да крепне сърцето ви, дерзайте всички, които се надявате на Господа.
Колко много са у Тебе благата, Господи, що пазиш за ония, които Ти се боят. Ти си ги приготвил за ония, които се уповават на Тебе, пред синовете човешки. O
Ти ги укриваш под покрива на лицето Си от човешките вълнения; скриваш го под сянка от нападките на езиците. O
Обичайте Господа, всички Негови праведници, Господ пази верните, и отплаща с излишък на ония, които постъпват горделиво. O
АЛИЛУЯ       Ив 14,23
O Алилуя. Ако някой Ме обича, ще пази словото Ми, казва Господ; и Моят Отец ще го възлюби и ще дойдем при него. O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Твоят Отец,
който вижда тайно, ще ти въздаде.
Четене от светото Евангелие според Матей         6,1-6.16-18
В онова време: Исус каза на своите ученици:
"Гледайте да не проявявате своята праведност пред човеците, за да ви видят; инак няма да имате награда при небесния ваш Отец. И тъй, кога правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерните по синагоги и по улици, за да ги хвалят човеците. Истина ви казвам: те вече получават своята награда. А ти, кога правиш милостиня, нека лявата ти ръка не знае, какво прави дясната, та милостинята ти да бъде скришом; и твоят Отец, който вижда в скришно ще ти въздаде на яве.
Също, кога постите, не бивайте намръщени като лицемерните; защото те си правят лицата мрачни, за да покажат пред човеците, че постят. Истина ви казвам, те получават своята награда. А Ти, кога постиш, помажи главата си и умий лицето си, та да се покажеш, че постиш не пред човеците, но пред твоя Отец, който е на тайно; и твоят Отец, който вижда в скришно, ще ти въздаде на яве.
Това е слово Господне.