16.06

| Печат |

Събота
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Елисей стана и тръгна след Илия.
Четене из първата книга Царства  19, 19-21
            В онези дни:
            Илия тръгна от планината и намери Сафатовия син Елисей, когато ореше; дванадесет рала волове имаше той, и сам беше при дванадесетото; минавайки край него, Илия и каза: "Позволи ми да целуна баща си и майка си, и ще тръгна след тебе." Той му отговори: "Иди и върни се, защото какво съм ти сторил?"
            Той се върна от него, взе рало волове, закла ги и, като запали плуга на воловете, опече месото и го раздаде на людете, и те ядоха. А сам той стана и тръгна след Илия и почна да му служи.
            Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 15, 1-2а. и 5.7-8.9-10 (О: Срв 5а)
Ти, Господи, си дял от моето наследие.
Пази ме, Боже, защото на тебе се уповавам. Казах на Господа: "Ти си Господ мой."
Господ е дял от моето наследие и моята чаша; Ти държиш моя жребий. O
Ще благославям Господа, който ме е вразумил; дори и нощем ме учи моята вътрешност.
Винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна, няма да се поклатя. O
Затова се възрадва сърцето ми, и се възвесели езикът ми; а още и плътта ми ще почива в надежда.
Защото Ти не ще оставиш душата ми в ада, и не ще дадеш на Твоя светия да види тление. O
АЛИЛУЯ       Пс 118, 36а.29в
O Алилуя. Боже, наклони сърцето ми към Твоите откровения; и дай ми Твоя закон. O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Аз ви казвам да не се кълнете никак.
Четене от светото Евангелие според Матей         5, 33-27
            В онова време Исус каза на учениците Си:
            "Слушали сте още, че бе казано на древните: "Клетва не престъпяй, а изпълнявай пред Господа клетвите си." Аз пък ви казвам: Да се не кълнете никак: нито в небето, защото е престол Божи; ни в земята, защото е подножие на нозете Му; ни в Йерусалим, защото е град на великия Цар; ни в главата си се кълни, защото не можеш направи ни един косъм бял или черен. Но думата ви да бъде: Да, Да; Не, Не, а каквото е повече от това, то е от лукавия.
            Това е слово Господне.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 102, 1-2.3-4.8-9.11-12 (О: 8а)
Щедър и милостив е Господ.
Благославяй, душо моя, Господа, и цялата моя вътрешност да благославя Неговото свето име.
Благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния. O
Той прощава всички твои беззакония, и изцелява всички твои недъзи; избавя от гроб твоя живот, увенчава те с милост и щедрости. O Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив. Той се не гневи до край, нито се вечно сърди. O
Защото, колкото е високо небето над земята, толкова е велика милостта към ония, които се боят от Него.
Колкото е далече изток от запад, толкова е отдалечил Той от нас нашите беззакония. O
АЛИЛУЯ       Пс 118, 36а.29в
O Алилуя.
Боже, наклони сърцето ми към Твоите откровения; и дай ми Твоя закон.
O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Аз ви казвам да не се кълнете никак.
Четене от светото Евангелие според Матей        5, 33-27
            В онова време Исус каза на учениците Си:
            "Слушали сте още, че бе казано на древните: "Клетва не престъпяй, а изпълнявай пред Господа клетвите си." Аз пък ви казвам: Да се не кълнете никак: нито в небето, защото е престол Божи; ни в земята, защото е подножие на нозете Му; ни в Йерусалим, защото е град на великия Цар; ни в главата си се кълни, защото не можеш направи ни един косъм бял или черен. Но думата ви да бъде: Да, Да; Не, Не, а каквото е повече от това, то е от лукавия.
            Това е слово Господне.