15.06

| Печат |

Петък
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Застани на планината пред лицето Господне.
Четене из първата книга Царства  19, 19а. 11-16
            В онези дни:
            Като дойде Илия до Божията планина Хорив, влезе в пещерата и пренощува в нея. И ето, биде към него слово Господне, и Той му каза: "Излез, и застани на планината пред лицето Господне." И ето, Господ премина.
            И голям и силен вятър, който цепи планини и събаря скали, мина пред Господа; но не във вятъра е Господ. И след вятъра настана земетръс, но не в земетръса е Господ. И след земетръса - огън, но не в огъня е Господ. И след огъня - лъх от тих вятър.
            Като чу това, Илия си закри лицето със своя кожух, излезе и застана пред входа на пещерата. И към него биде глас, който му каза: "Защо си тука, Илия?" Той отговори: "Пламнах от ревност за господа, Бога Саваот, защото Израилевите синове оставиха Твоя завет, разрушиха Твоите жертвеници и с меч убиха Твоите пророци; само аз останах, но и моята душа търсят да вземат."
            И Господ му рече: "Върни се по пътя си през пустинята в Дамаск и, когато пристигнеш, помажи Азаил за цар на Сирия, а Инуй, Намесивия син, помажи за цар над Израил; Елисей пък, Сафатовия син, от Авелмелуха, помажи за пророк вместо себе си."
            Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 26, 7-8а.8в-9авс. 13-14 (О: 8а)
Аз ще търся Твоето лице, Господи, или Алилуя
Чуй, Господи, гласа ми, с който викам, помилвай ме и послушай ме. Сърцето ми повтаря Твоите думи: "Търсете лицето Ми." O И аз ще търся лицето Ти, Господи.
Не скривай от мене лицето Си, не отблъсквай в гняв Твоя раб. Ти си мой помощник, не ме отхвърляй. O
Аз вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите. O
Надявай се на Господа, бъди мъжествен, и да укрепва сърцето ти, надявай се на Господа.O
АЛИЛУЯ       Филип 2, 15-16
O Алилуя. Сияете като светила в света, като държите здраво на словото на живота. O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Всеки, който поглежда на жена
с нечисто пожелание,
той е прелюбодействувал вече с нея.
Четене от светото Евангелие според Матей         5, 27-32
            В онова време Исус каза на учениците Си:
            "Слушали сте, че бе казано на древните: "Не прелюбодействувай." Аз пък ви казвам, че всеки, който поглежда на жена с пожелание, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си. И ако дясното ти око те съблазнява, извади го и го хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе да погине един твой уд, а не цялото тяло да бъде хвърлено в геената огнена. И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и я хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе, да погине един твой уд, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в геената.
            Казано бе също: "Ако някой напусне жена си, нека й даде разводно писмо." Аз пък ви казвам: "Който напусне жена си, не поради прелюбодеяние, той я прави да прелюбодействува; и който се ожени за напуснатата, той прелюбодействува."
            Това е слово Господне.