14.06

| Печат |

Четвъртък
Година II
Илия се моли и небето даде дъжд.
Четене из първата книга Царства  18, 41-46
            В онези дни:
            Илия рече на Ахав: "Иди, яж и пий, защото се чува шум от дъжд." Ахав отиде да яде и пие, а Илия се изкачи на връх Кармил, наведе се към земята, тури лицето си между коленете и рече на слугата си: "Иди и погледни към морето."
Той отиде, погледна и рече: "Нищо няма." Той пак му каза: "Направи това седем пъти." На седмия път, той каза: "Ето от морето се подига малко облаче, колкото човешка длан." Той рече: "Иди, кажи на Ахав: "Впрегни колесницата си и тръгвай, да те не свари дъждът."
            В това време небето потъмня от облаци и вятър, и заваля силен дъжд; Ахав пък седна в колесницата, заплака и тръгна за Израил; и ръката Господня беше върху Илия. Той препаса кръста си и тичаше пред Ахав до Самия Израел.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 64, 10авсд.10с-11.12-13 (О: 2а)
На Тебе, Боже, подобава хвала на Сион.
Ти посещаваш земята, утоляваш жаждата: обилно я обогатяваш. Потокът Божи е пълен с вода; Ти приготвяш храната им. O Понеже тъй си я устроил.
Напояваш браздите й, уравняваш буците й; Омекчаваш я с дъждовни капки, благославяш нейните израстъци. O
Увенчаваш годината на Твоята благост, и Твоите пътеки изпускат тлъстина.
Изпускат върху пустинните пасбища и хълмовете се опасват с радост. O
АЛИЛУЯ       Ив 13, 34
O Алилуя. Нова заповед ви давам, казва Господ; да се обичате един други, както Аз ви възлюбих. O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Който се гневи на брата си, виновен ще бъде пред съда.
Четене от светото Евангелие според Матей        5, 20-26
            В онова време Исус каза на учениците Си:
            "Ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в царството небесно.
            Слушали ли сте, че бе казано на древните: "Не убивай"; а който убие, виновен е пред съда." Аз пък ви казвам: че всеки, който се гневи на брата си без причина, виновен ще бъде пред съда, а който каже на брата си: "Рака", виновен ще бъде пред синедриона; а който пък каже: "Безумнико", виновен ще бъде за геената огнена.
            И тъй, ако принасяш дара си на жертвеника, и там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, остави дара си там пред жертвеника и иди първом се помири с брата си, и тогава дойди и принеси дара си.
            Помирявай се с противника си скоро, докле си още на път с него към съдилището, за да не би някак противникът ти да те предаде на съдията, а съдията да те предаде на слугата и да бъдеш хвърлен в тъмница; истина ти казвам: Няма да излезеш оттам, докле не върнеш и последния кодрант.
            Това е слово Господне.