7.06

| Печат |

Четвъртък
 
ПЪРВО ЧЕТИВО

 

 

Година II

ПЪРВО ЧЕТИВО

Словото Божие не е оковано.

Ако сме умрели заедно с Него,

и ще възкръснем заедно с Него.

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол

до Тимотей    2, 8-15

Възлюбени:

Помни Господа Исуса Христа от семето Давидово, който възкръ­сна от мъртвите според моето благовестие, заради което аз страдам дори до окови като злодеец; но словото Божие не се вързва. Поради това всичко търпя заради избраните, та и те да получат спасение в Христа Исуса с вечна слава.

Верни са думите: Ако с Него сме умрели, с Него ще и оживеем; ако търпим, с Него ще и царуваме; ако се отречем, и Той ще се отрече от нас; ако ние сме неверни, Той остава верен, защото не може да се отрече от Себе Си.

Това напомняй на всички, като ги заклеваш пред Господа. Не влизай в препирни, които никак не ползуват, а служат за гибел на слушателите. Залягай да се представиш пред Бога достоен, безукорен работник, който вярно преподава словото на истината.

Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 24,4вс-5ав. 8-9.10 и 14 (0:4в)

Покажи ми, Господи, Твоите пътища.

Покажи ми, Господи, Твоите пътища, и научи ме на Твоите пътеки. Насочи ме към Твоята истина и ме научи, защото Ти си Бог на моето спасение. O

Благ и праведен е Господ, затова учи грешните в пътя; Насочва кротките към правда и учи смирените на Своите пътища. O Всички пътища, господни са милост и истина за онези, които пазят завета му и откровенията Му.

Тайната Господня е за онези, които Му се боят, на тях открива Той Своя завет. O

АЛИЛУЯ       Пс 118,34

O Алилуя. Вразуми ме, и ще спазвам Твоя закон, Господи, и ще го пазя от все сърце. O Алилуя.

ЕВАНГЕЛИЕ

 
Това е първата заповед. А втората е подобно на нея.
 
Четене от светото Евангелие според Марко        12,28в-34
В онова време:
Един от книжниците, като чу препирните им и като видя, че Исус им отговаряше добре, приближи се до Исуса и Го попита: "Коя е първа от всички заповеди?"
Исус му отговори: "Първа от всички заповеди е: Слушай, Израилю, Господ Бог твой е Бог един. И възлюби Господа твоя Бог от всичкото си сърце, и от всичката си душа, и с всичкия си разум, и с всичката си сила." Тази е първа заповед. Втора, подобна на нея, е: "Възлюби ближния си както себе си." Друга заповед по-голяма от тая няма.
Книжникът Му рече: "Добре, Учителю, Ти право каза, че Бог е един, и няма друг, освен Него; и че да Го обичаш от все сърце, и с всичкия си разум, и с всичката си душа, и с всичката си сила и да обичаш ближния като сам себе си е повече от всички всесъжения и жертви."
Исус, като видя, че той разумно отговори, рече му: "Не си далеч от царството Божие."
След това никой вече не смееше да Го пита.
Това е слово Господне.