Text Size

13.08

| Печат |

BЛ. МАРКО ОТ АВИАНО, СВЕЩЕНИК

ПЪРВО ЧЕТИВО

Такова беше видението на

отблясъка от славата Господня.

Четене из книгата на Пророк Иезекиил   1,2-5.24 - 2,1а

В петия месец (това беше пета година, откак беше пленен цар Йоаким) биде слово Господне към Иезекиил, свещеник, син на Вузия, в Халдейската земя, при река Ховар; и биде там върху него ръката Господня.

И видях: и ето, бурен вятър идеше от север, голям облак и огън на кълба, и около него сияние, а изсредата му излизаше каточели светлина от пламък изсред огън; в средата му пък се виждаше подобие на четири животни, и такъв беше видът им, приличаха на човек.

И когато те ходеха, чувах шум от крилата им, като чуе шум от много води, като че глас на Всемогъщия, силен шум като че шум на военен стан; а когато се спираха, спущаха крилата си.

И над свода над главите им имаше подобие на престол, на глед като от камък - сапфир; а над подобието на престола, имаше нещо като подобие на човек отгоре му. И видях като че светнал метал, като че огнен изглед вътре в него наоколо - от бедрата му и нагоре; от бедрата му и надолу видях нещо като огън, и сияние имаше около него. Както изглежда дъгата в облаци във време на дъжд, така изглеждаше това сияние наоколо.

Такова беше видението на отблясъка от славата Господня. Като видях това, паднах ничком.

Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 148,1-2.11-12ав.12с-14а.14всд

Пълни са небесата и земята с Твоята слава, или Алилуя

Хвалете Господа от небесата, хвалете Го във висините. Хвалете Го, всички Негови Ангели, хвалете Го, всички Негови войнства. O

Земни царе и всички народи, князе и всички земни съдии, момци и девойки, старци и деца. O Всички да хвалят името на Господа,

Защото само Неговото име е възвеличено. Неговата слава е на небесата и на земята. O

Той въздигна силата на Своя народ. Славата на всички Свои светии, на синовете Израилеви, близкия Нему народ. O

АЛИЛУЯ       2 Сол 2,14

O Алилуя. Бог ви призва чрез Евангелието Си, за да придобиете славата на нашия Господ Исус Христос. O Алилуя.

ЕВАНГЕЛИЕ

Ще Го убият и ще възкръсне.

Синовете са свободни от данък.

Четене от светото Евангелие според Матей         17,21-26

В онова време:

Когато Исус с учениците Си се намираха в Галилея, Той им рече: "Син Човечески ще бъде предаден в човешки ръце, и ще Го убият, и на третия ден ще възкръсне." И те се нажалиха твърде много.

А когато дойдоха в Капернаум, приближиха си до Петър ония, които събираха дидрахмите, и рекоха: "Вашият Учител не плаща ли дидрахма?" Той отговори: "Да."

И когато влезе вкъщи, Исус го изпревари и рече: "Как ти се струва, Симоне? Земните царе, от кого вземат мито, или данък? От своите ли синове, или от чуждите?" Петър Му казва: "От чуждите."

Исус му рече: "И тъй, синовете са свободни. За да не ги съблазним, иди на морето, хвърли въдица, и първата риба, която се улови, вземи; и, като й разтвориш устата, ще намериш статир; вземи го и дай им за мене и за себе си."

Това е слово Господне.

 
 
13 август
BЛ. МАРКО ОТ АВИАНО, СВЕЩЕНИК
Тържество
 
ПЪРВО ЧЕТИВО                Ис 52,7-10
 
Четене из книгата на пророк Исая.
            Колко прекрасни са върху планините нозете на благовестника, който възвестява мир, благовества радост, проповядва спасение, който говори на Сион: “Бог твой се възцари”.
            Ето гласа на твоите стражи. Те издигаха глас и всички наедно ликуват, защото с очите си виждат, че Господ се връща в Сион. Тържествайте, пейте наедно, развалини Йерусалимски! ЗащотоГоспод утеши народа си – изкупи Йерусалим. Възпретна Господ светата си мишца пред очите на всички народи, и всички краища земни ще видят спасението на нашия Бог.
            Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛМ                                    Пс 15
 
Отпев: В Тебе, о Господи, е нашата сила.
 
Пази ме, Боже,
защото на Тебе се уповавам,
казах на Господа:
“Ти си Господ мой”. О...
 
Към светиите, които са на земята,
към тях е всичкото ми желание.
Господ е дял от моето наследие и моята чаша.
Ти държиш моя жребий. О...
 
Винаги виждах пред себе си Господа,
Той е от дясната ми страна, няма да се поклатя.
Затова се възрадва сърцето ми и се развесели езикът ми,
а още и плътта ми ще почива в надежда. О...
 
ВТОРО ЧЕТИВО                 2 Кор 5,14-2
 
Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.
 
            Братя: Любовта Христова ни обхваща, кога разсъждаваме върху това, че щом Един е умрял за всички, всички са умрели. А Христос умря за всички, та живите да живеят не вече за себе си, а за Онзи, Който умря за тях и възкръсна.
            Затова отсега ние не познаваме никого по плът, ако и да бяхме познали Христа по плът, сега вече не познаваме. И тъй, който е в Христа, той е нова твар; древното премина, и ето всичко стана ново. А всичко е от Бога, Който ни примири със себе си чрез Исуса Христа и ни даде служенето на това примирение. Защото Бог примири света със себе чрез Христа, без да вменява на човеците прегрешенията им, и ни вложи в нас словото на примирението.
            И тъй, ние изпълняваме службата посланици вместо Христа, като че ли сам Бог увещава чрез нас. Молим ви от име Христово: Примирете се с Бога.
            Това е Божие слово.
 
АЛЛЕЛУЯ                  Мк 16,15
О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.
Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието
на всички твари.
О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ                       Мк 16,15-18
 
Четене от светото Евангелие според Марко.
 
            Исус се яви на самите единайсет и рече им: “Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всички твари. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден.
            А повярвалите ще ги придружават тези личби: с името Ми ще изгонват бесове, ще говорят на нови езици, ще хващат змии, и ако изпият нещо смъртоносно, няма да им повреди. На болни ще възложат ръце, и те ще бъдат здрави”.
            Това е слово Господне.