Text Size

11.08

| Печат |

СВ. КЛАРА ОТ АСИЗИ, ДЕВИЦА

 
 
 
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Той обикна твоите отци
и избра потомството им след тях.
 
Четене из книгата Второзаконие   4,32-40
Говори Мойсей на народа, казвайки:
"Разпитай за предишните времена, които са били преди тебе, от онзи ден, когато Бог сътвори човека на земята, и от единия край на небето до другия: бивало ли е нещо такова, като това велико дело, или чувало ли си е подобно на него, чувал ли е някой народ гласа на Бога, който да говори изсред огъня, както ти си чувал, и останал ли е жив; или опитвал ли се е някой бог да отиде и си вземе народ изсред друг народ чрез порази, личби и чудеса, чрез война, и с яка ръка, с висока мишца и с големи ужаси, както направи за вас Господ, Бог ваш, в Египет пред твоите очи; на тебе е дадено да видиш това, за да знаеш, че само Господ е Бог и няма друг, освен Него.
От небето Той ти даде да чуеш гласа Му, за да те научи, а на земята ти показа Своя велик огън, и ти слуша думите Му изсред огъня; и понеже Той обикна твоите отци и избра потомството им след тях, то изведе те Сам с голямата Си сила из Египет, за да прогони отпреде ти народи по-големи и по-силни от тебе, да те въведе и да ти даде земята им в наследство, както това сега се види.
И тъй, знай сега и запечатай в сърцето си, че Господ е Бог на небето горе и на земята долу, и няма друг. Пази наредбите Му и заповедите Му, които ти сега заповядвам, за да бъде добро на теб и на твоите синове след тебе и да останеш за дълго в онази земя, която Господ, Бог твой, ти дава завинаги."
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 76,12-13.14-15.16 ш 21 (О: 12а)
Ще си спомням за делата на Господа.
 
Ще си спомням за делата на Господа, ще си спомням за Твоите древни
чудеса.
И ще вниквам във всички Твои дела, и ще размишлявам за Твоите велики деяния. O
Боже, Твоят път е свет; кой бог е тъй велик, както Бог наш? Ти си Бог, който прави чудеса, Ти яви Своята мощ посред народите. O Ти избави с мишцата Си Твоя народ, синовете на Яков и Йосиф. Ти води като стадо Твоя народ чрез ръката на Мойсей и Аарон. O
 
АЛИЛУЯ       Мт 5,10
O Алилуя.
Блажени преследваните заради правда, защото тяхно е царството Божие.
O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Какво може да даде човек в замяна на душата си?
 
Четене от светото Евангелие според Матей        16,24-28
В онова време: Исус каза на учениците Си:
"Ако някой иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста Си и Ме последва; защото, който иска да спаси душата си, ще я погуби; а който изгуби душата си заради Мене, ще я намери;
защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си?
Защото ще дойде Син Човеческий в славата на Отца Си със Своите Ангели, и тогава ще въздаде всекиму според делата му. Истина ви казвам: Тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят Сина Човечески да иде в царството Си."

ПЪРВО ЧЕТИВО

Праведният чрез вярата си ще бъде жив.

Четене из книгата на Пророк Авакум       1,12 - 2,4

Но не си ли Ти от века Господ, Бог мой, Светий мой? Ние няма да умрем! Ти, Господи, само за съд си допуснал народа на Халдейците и силния за наказание си назначил. На чистите Твои очи не е свойствено да гледат злодейство, и да гледаш на притеснение, Ти не можеш. Защо гледаш злодейци, и си безмълвен, когато нечестивец поглъща онзи, който е по-праведен от него?

И оставаш людете като риба в море, като влечуги, които нямат властник? Всички тях с въдица измъква, залавя в мрежата си и ги събира в своите неводи, и затова се радва и тържествува. Затова на мрежата си принася жертва и на невода си кади тамян, защото от тях е тлъст дялът му и вкусна храната му. Нима затова той трябва да изпразня мрежата си и непрестанно да избива народите безмилостно?

Застанах на стражата си и, стоейки на кулата, наблюдавах, за да узная, какво той ще ми каже, и какво да отговоря на жалбата против мене.

Отговори ми Господ и рече: "Запиши видението и начертай ясно на скрижали, та, който чете, лесно да може да прочете, защото видението се отнася още към определено време; то говори за свършека и няма да излъже; па и да се забави, чакай Го, защото бездруго Идещият ще дойде и няма да се забави. Ето, горделивата душа не ще се успокои, а праведният чрез вярата си ще бъде жив."

Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 9,8-9.10-11.12-13 (О: 11в)

Ти не оставяш онези, които Те търсят, Господи.

Господ вечно пребъдва, Той е приготвил за съд Своя престол, и ще съди вселената по правда, и ще отсъди народите справедливо. O

И ще бъде Господ Прибежище за угнетения, Прибежище в усилни времена;

И ще се уповават на Тебе онези, които познават Твоето име, понеже Ти не оставяш онези, които Те търсят, Господи. O Пейте, на Господа, който живее на Сион, възпявайте между народите делата Му.

Защото Той дири сметка за кръв; помни загиналите, не забравя писъка на потиснатите. O

АЛИЛУЯ       2 Тим 1,10в

O Алилуя. Нашият Спасител Исус Христос унищожи смъртта и озари живота чрез Евангелието. O Алилуя.

ЕВАНГЕЛИЕ

Ако имате вяра, нищо

няма да бъде за вас невъзможно.

Четене от Светото Евангелие според Матей        17,14-19

В онова време:

Приближи се до Исуса един човек, който падна на колене пред Него и рече: "Господи, помилвай сина ми; по новолуние го хваща бяс, и зле страда, защото често пада в огън и често във вода; водих го при учениците Ти, ала те не можаха да го изцерят."

А Исус отговори и рече: "О роде неверен и развратен! докога ще бъда с вас? Докога ще ви търпя? Доведете Ми го тука." И запрети Исус на беса, и той излезе из момчето; и то от оня час оздравя.

Тогава учениците Му пристъпиха към Исуса насаме и Му рекоха: "Защо не можахме и ние да го изгоним?"

А Исус им рече: "Поради вашето неверие; защото, истина ви казвам, ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: "Премести си от тука там", и тя ще се премести; и нищо няма да бъде за вас невъзможно."

Това е слово Господне.


11 август
СВ. КЛАРА ОТ АСИЗИ, ДЕВИЦА
Празник
 
ПЪРВО ЧЕТИВО                 Ос 2,16-.21-22
 
Четене из книгата на пророк Осия.
            Това казва Господ: “Аз ще я отвлека, ще я доведа в пустиня и ще й говоря по сърце. И там тя ще се отзове, както в дните на младостта си, и както в деня, когато възлезе из Египетската земя.
            И ще те сгодя за себе си навеки, ще те сгодя за себе си в правда и съд, в благост и милосърдие. Ще те сгодя за себе си във вярност, и ти ще познаеш Господа”.
            Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛМ                        Пс 44
 
Отпев: Чуй, дъще, и виж, наклони ухото си.
 
Чуй, дъще, и виж, наклони ухо,
забрави твоя народ и дома на баща си.
Силно ще пожелае Царят твоята красота,
защото Той е твой Господ и ти Му се поклони. О...
 
Всичката слава на царската дъщеря е вътре,
нейната дреха е със злато везана.
В изпъстрена дреха я довеждат при Царя,
след нея водят при тебе девици, нейни дружки. О...
 
Довеждат ги с веселие и ликуване,
влизат в царевия чертог.
Вместо твоите бащи, ще бъдат твоите синове,
ти ще ги туриш князе по цяла земя. О...
 
АЛЛЕЛУЯ
О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.
Дойди, годеницо Христова, приеми в награда вечния живот,
която Господ преди вековете подготви за тебе.
О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ                       Й 15,4-10
Четене от светото Евангелие според Йоан.
 
            Исус рече на своите ученици: “Пребъдете в Мене, и Аз във вас. Както пръчката сама от себе си не може да дава плод, ако не бъде на лозата, тъй и вие, ако на бъдете в Мене. Аз съм лозата, вие пръчките, който пребъдва в мене, и Аз в него, той дава много плод. Защото без Мене не можете да вършите нищо.
            Ако някой не пребъде в Мене, бива изхвърлен навън, както пръчката, и изсъхва, и събират пръчките, та ги хвърлят в огън, и те изгарят. Ако пребъдете в Мене, и словата Ми пребъдват във вас, то каквото и да пожелаете, искайте, и ще ви бъде. С това ще се прослави Моят Отец, ако вие принасяте много плод, и тогава ще бъдете Мои ученици.
            Както Отец възлюби Мене, и Аз възлюбих вас: пребъдете в Моята любов. Ако спазите Моите заповеди, ще пребъдете в любовта Ми, както и Аз спазих заповедите на Отца си, и пребъдвам в любовта Му”.
            Това е слово Господне.