Text Size

13.06

| Печат |

        Сряда

ПЪРВО ЧЕТИВО

Нека познае този народ,

че Ти си Господ и Ти ще обърнеш сърцето им.

Четене из първата книга Царства  18, 20-39

            В онези дни:

            Цар Ахав прати до всички Израилеви синове и събра всички Ваалови пророци на планината Кармил.

            Тогава Илия пристъпи към целия народ и каза: "Още ли ще куцате на две колена? Ако Господ е Бог, вървете след Него; ако ли Ваал вървете след него". А народът не му отговори ни дума. И рече Илия отново на народа: "Само аз останах пророк Господен; а Ваалови пророци има четиристотин и петдесет души. Нека ни дадат две телета и нека си изберат едно теле, и да го разсекат и положат върху дърва, но огън да не подклаждат; аз пък ще приготвя другото теле и ще го положа върху дърва, и огън няма да подклаждам, тогава призовете вие името на вашия Бог, аз пък ще призова името на Господа, моя Бог. И оня Бог, който отговори чрез огън, той е Бог." И целият народ отговори и каза: "Отлично предложение."

            И рече Илия на Вааловите пророци: "Изберете си едно теле и го пригответе вие по-напред, понеже сте много; и призовете името на вашия бог, но огън не подклаждайте." И те взеха телето, приготвиха го и призоваваха името на Ваал от утринта до пладне, думайки: "Ваале, чуй ни!" Ала нямаше ни глас, ни отговор. И те скачаха пред жертвеника, който бяха направили.

            По пладне Илия начена да им се присмива казваше: "Викайте по-високо, защото той е бог; може би се е замислил, или е зает с нещо, или е на път, а може би и спи - и тъй ще се събуди!" И те почнаха да викат високо и по обичая си да се бодат с ножове и копия, тъй че кръв течеше от тях.

            Пладне мина, а те все още вилнееха до вечерното жертвоприношение; ала не се чу ни глас, ни отговор, нито слух. Тогава Илия рече на целия народ: "Приближете се до мене." И всичкият народ се приближи до него. Той въздигна пак срутения жертвеник Господен. И взе Илия дванадесет камъка, тъкмо колкото са колената на синовете на Яков, комуто Господ бе казал тъй: "Израил ще бъде твоето име." И съгради от тези камъни жертвеник в името на Господа, а около жертвеника направи окоп, който побираше две сати зърна; и сложи дърва,разсече телето, положи го върху дървата и каза: "Напълнете четири ведра вода и изливайте върху всеизгаряната жертва и дървата." После каза: "Повторете." И те повториха. "И рече: "Направете същото трети път!" И те потретиха. И водата се разля около жертвеника, а окопът се напълни с вода.

            Когато принасяха вечерната жертва, пророк Илия се приближи и каза: "Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, нека познаят днес, че Ти един си Бог у Израиля, и че аз съм Твой раб и извърших всичко по Твое слово. Чуй ме, Господи, чуй ме! Нека познае този народ, че Ти, Господи, си Бог и Ти ще обърнеш сърцето им отново." И огън Господен падна и пояде всесъжение, дърва, камъни и пръст, и погълна водата, която беше в окопа. Като видя това, всичкият народ падна ничком и каза: "Господ е Бог, Господ е Бог!"

            Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 15, 1-2а.4.5 и 8.11 (O: 1)

Пази ме, Господи, защото на Тебе се уповавам.

Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам. Казах на Господа: "Ти си Господ мой." O

Нека се умножават скърбите на онези, които тичат към чужди богове. Аз няма да принеса техните кървави възлияния. O

Господ е дал от моето наследие, и моята чаша: Ти държиш моя жребий.

Винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна, няма да се поклатя. O

Ти ще ми посочиш пътя на живота, пълна радост е пред Твоето лице, блаженство е в Твоята десница на веки. O

АЛИЛУЯ       Пс 24, 4с.5а.

O Алилуя. Научи ме, Боже мой, на Твоите пътеки, насочи ме към Твоята истина. O Алилуя.

ЕВАНГЕЛИЕ

Не дойдох да отменя, а да изпълня.

Четене от светото Евангелие според Матей         5, 17-19

            В онова време Исус каза на учениците Си:

            "Не мислете, че съм дошъл да наруша закона или пророците: не да наруша съм дошъл, а да изпълня.

            Защото истина ви казвам: "Докле премине небето и земята, ни една йота, или една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.

И тъй, който наруши една от най-малките тия заповеди и тъй поучи човеците, той най-малък ще се нарече в царството небесно; а който изпълни и поучи, той велик ще се нарече в царството небесно."

            Това е слово Господне.


 
 
 
svanton
 
СВ. АНТОНИЙ ОТ ПАДУА,
СВЕЩЕНИК И ЦЪРКОВЕН УЧИТЕЛ
Празник
ПЪРВО ЧЕТИВО                                                                             Прм 7,7-14
Четене из книгата Премъдрост.
Молих се - и биде ми даруван разум, викнах – и слезе върху ми дух на премъдрост. Аз предпочетох мъдростта пред скиптри и престоли, и богатството смятах за нищо пред нея. Драгоценния камък не сравних с нея, защото пред нея всичкото злато е нищожен пясък, а среброто е кал в сравнение с нея.
Аз, я обикнах повече от здраве и хубост, и в избора предпочетох нея пред светлината, защото нейната светлина не угасва. А заедно с нея дойдоха при мене всички блага и безбройно богатство чрез ръцете й. Аз се зарадвах на всички тия блага, защото премъдростта ме ръководеше, ала не знаех, че тя е тяхна виновница.
Без хитрост се научих и без завист предавам, не скривам богатството й, защото тя е неизчерпно съкровище за людете. Ползвайки се от нея, те влизат в съдружие с Бога, чрез даровете на учението.
         Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛМ                                                                                Пс 39
Отпев: Възвестявах, Господи, Твоята вярност и спасението
Господ постави на камък нозете ми
и утвърди стъпките ми.
Вложи в устата ми нова песен -
хвала на нашия Бог. О...
Възвестявах Твоята правда във великото събрание,
не забранявах на устата си, Ти знаеш това Господи.
Твоята правда не скривах в сърцето си,
възвестявах Твоята вярност и спасението от Тебе. О...
Да се радват и да се веселят чрез Тебе
всички, които Те търсят.
Ония, които обичат Твоето спасение,
да казват непрестанно: “Велик е Господ”. О...
АЛЛЕЛУЯ                                                                                   Пр 10,20-21
О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.
Езикът на праведника е отбор сребро,
и устата му упътват мнозина.
О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.
ЕВАНГЕЛИЕ                                                                               Мк 16, 15-20
Четене от светото Евангелие според Марко.
Исус се яви на Единайсетте и рече им: “Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всички твари. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден.
А повярвалите ще ги придружават тия личби: с името Ми ще изгонват бесовете, ще говорят на нови езици; ще хващат змии и ако изпият нещо смъртоносно, няма да им повреди; на болни ще възложат ръце, и те ще бъдат здрави”.
А след разговора с тях, Господ се възнесе на небето и седна отдясно на Бога. Те пък отидоха и проповядваха навсякъде, и Господ им помагаше и подкрепяше словото с личби, от каквито то се придружаваше.
Това е слово Господне.