Text Size

22.06

| Печат |

Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Помазаха Иоас u викаха: Да живее царят.
Четене из втората книга Царства   11,1-4.9-18.20
В онези дни:
Аталия, майка на Охазия, като видя, че син й умря, стана и изтреби целия царски род. Но Иосаева, дъшеря на цар Иорам, сестра на Охазия, взе Охазиевия син Иоас и тайно го отведе изсред убиваните царски синове, него и кърмачката му, в спалнята; и скриха го от Аталия, и той не биде убит. И криха го с нея в Господния дом шест години, а в това време Аталия царуваше над земята.
На седмата година Иодай прати и взе стотниците от телохранителите и бързоходците, доведе ги пред себе си в дома Господен, сключи с тях договор, взе от тях клетва в дома Господен и показа им царския син.
Стотниците направиха всичко, що заповяда свещеник Иодай; всеки взе людете си, които дохождаха събота и които си отиваха в събота, и дойдоха при свещеник Иодай, и свещеникът раздаде на стотниците ко­пията и щитовете цар Давидови, които се намираха в дома Господен. И застанаха бързоходците, всеки с оръжие в ръка от дясната страна на дома до лявата страна на дома, при жертвеника и при дома, око­ло царя. Тогава изведе царския син, тури му царски венец и накити, възцариха го, и го помазаха, ръкопляскаха и викаха: "Да живее царя!"
Чу Аталия гласа на разтърчалия се народ и отиде при народа в дома Господен. И гледа: ето, царят стои на възвишението, според обичая, и князете и тръбите до царя; целият народ на страната се весе­ли, и тръбят с тръби. Аталия раздра дрехата си и завика: "Съзаклятие! Съзаклятие!" Свещеник Иодай заповяда на стотниците, началници на войската и каза им: "Изведете я извън пределите на храма, и който тръгне подире й, убийте го с меч". Защото свещеникът си мислеше да не би да я убият в дома Господен. Направиха й място, и тя мина през конския вход за царския двор и там биде убита.
И сключи Иодай завет между Господа и между царя и народа, да бъдат те народ Господен, и между царя и народа. Тогава целият народ на страната отиде в дома на Ваал, събори жертвениците му и кумирите му съвсем разбиха. И Вааловия жрец Матан убиха пред жертвениците. И свещеникът установи надзорничество над дома Господен.
Целият народ на страната се весели и градът се успокои; а Аталия убиха с меч в царския дом.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 131,11.12.13-14.17-18 (О: 13)
Господ си избра Сион за жилище.
Кле се Господ на Давид, истина е, и няма да се отрече от нея:
"От плода на твоята утроба, ще поставя на престола ти. O
Ако твоите синове спазват Моя завет, и моите откровения, на които
ще ги науча, то синовете им ще седят вечно на твоя престол. O
Защото Господ избра Сион, силно си го пожела за жилище:
"Това е мое покоище на веки; Тука ще се поселя, защото го силно пожелах." O
Там ще вдигна мощта Давидова, ще поставя светило на Моя помазаник.
Враговете му ще облека в срам, а на него ще сияе венецът му." O
АЛИЛУЯ       Мт 5,3
O Алилуя. Блажени бедните по дух, защото тяхно е царството небесно. O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Дето е съкровището ти,
там ще е и сърцето ти.
Четене от светото Евангелие според Матей         6,19-23
В онова време: Исус каза на учениците си:
"Не си събирайте съкровища на земята, дето ги яде молец и ръжда, и дето крадци подкопават и крадат; но събирайте си съкровища на небето, дето ни молец, ни ръжда ги яде, и дето крадци не подкопават и не крадат. Защото дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.
Светило за тялото е окото; ако твоето око бъде чисто, и цялото твое тяло ще бъде светло. Ако пък твоето око бъде лукаво, цялото твое тяло ще бъде тъмно. И тъй, ако светлината, що е в тебе, е тъмнина, то колко ли голяма ще е тъмнината".
Това е слово Господне.