Text Size

30.05

| Печат |

ПЪРВО ЧЕТИВО
Четене от първото послание на Свети Петър Апостол.1,18-25
Възлюбени:
Знаете, че не с тленни неща - сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите, но с драгоценната кръв на непорочния и чист като Агнец Христос, който е бил предназначен още преди свят да се създаде, но се яви в последно време за вас, повярвалите чрез него в Бога, който Го възкреси от мъртвите и Му даде слава, та вярата ви и надеждата ви да бъдат в Бога.
След като сте очистили душите си с послушност на истината чрез Духа, за нелицемерно братолюбие, обичайте се постоянно един други от чисто сърце, като възродени не от тленно семе, а от нетленно, чрез словото на живия Бог, който пребъдва навеки. Защото всяка плът е като трева, и всяка човешка слава - като цвят на трева: изсъхна тревата, и цветът й отлетя; но словото Господне пребъдва вовеки. А това е словото, което е вам благовестено.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 147,12-13.14-15.19-20 (О: 12а)
Хвали, Иерусалиме, Господа, или : Алилуя.
Хвали, Иерусалиме, Господа; хвали, Сионе, твоя Бог.
Защото Той укрепява заворките на твоите порти, благославя Твоите синове всред Тебе. O
Утвърдява в твоите предели мир, с тлъста пшеница те насища. Праща на земята Своето слово; Неговото слово бързо върви. O
Той яви Своето слово на Яков, Своите наредби и своите съдби - на Израил.
На никой друг народ Той не е сторил това, и Неговите съдби те не знаят. O
АЛИЛУЯ       Мр 10,45
O Алилуя. Син Човечески дойде да послужи и даде душата си откуп за мнозина. O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
Четене от светото Евангелие според Марко.        10,32-45
В онова време:
Когато учениците бяха на път, възлизайки за Йерусалим, Исус вър­веше пред тях, а те бяха смаяни, и следвайки подире Му, бояха се. И като повика пак дванайсетте, Той почна да им говори, какво ще стане с Него:
"Ето, възлизаме за Йерусалим, и Син Човечески ще бъде предаден на първосвещениците и книжниците, и ще Го осъдят на смърт, и ще Го предадат на езичниците; и ще се поругаят над Него, и ще Го бичуват, и ще Го оплюят, и ще Го убият, и на третия ден ще възкръсне."
Тогава се приближиха до Него Зеведеевите синове, Яков и Иван, и рекоха: "Учителю, желаем да ни сториш, каквото поискаме."
Той ги попита: "Какво искате да ви сторя?"
Те Му рекоха: "Дай ни да седнем при Тебе, един отдясно, а друг отляво, в славата Ти."
Но Исус им рече: "Не знаете, какво искате. Можете ли да пиете чашата, която Аз пия, и да се кръстите с кръщението, с което Аз се кръщавам."
Те отговориха: "Можем."
А Исус им каза: "Чашата, която Аз пия, ще пиете, и с кръщението, с което Аз се кръщавам, ще се кръстите; но да дам да се седне Мене отдясно и отляво, не зависи от Мене; сядането е на ония, на които е приготвено."
И десетте, като чуха, почнаха да негодуват за Яков и Иван. А Исус, като ги повика, рече им: "Знаете, че ония, които се смятат за князе на народите, господаруват над тях, и велможите им властвуват върху тях.
Но между вас няма да бъде тъй: който иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга; и който иска между вас да бъде пръв, нека бъде на всички роб. Защото и Син Човечески не дойде, за да Му служат, но да послужи и даде душата си откуп за мнозина."
Това е слово Господне.