Text Size

8.05

| Печат |

Вторник
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Повярвай в Господа Исуса Христа,
и ще се спасиш ти и целият ти дом.
 
Четене от деянията на Апостолите.          16,22-34
В онези дни:
Тълпата Филипяни налетя върху Павел и Сила, а воеводите раздраха дрехите им и заповядаха да ги бият с тояги. И като им наложиха много удари, хвърлиха ги в тъмница, па заповядаха на тъмничния стражар добре да ги пази. Като получи такава заповед, стражарят ги хвърли във вътрешната тъмница, и нозете им стегна в клада.
Посред нощ Павел и Сила се молеха и славеха Бога, а затворниците ги слушаха. Изведнъж биде голям трус, тъй че тъмничните основи се поклатиха: веднага всички врати се отвориха, и оковите на всички изпаднаха. А тъмничният стражар, като се събуди и видя, че тъм­ничните врати са отворени, извади меч и искаше да се убие, понеже мислеше, че затворниците са избягали. Но Павел викна с висок глас и каза: "Да не си сторил нещо лошо, защото всички сме тук."
Той поиска светило, втурна се и разтреперан падна пред Павел и Сила. И като ги изведе вън, каза: "Господари, какво трябва да правя, за да се спася?" А те отговориха: "Повярвай в Господа Исуса Христа, и ще се спасиш ти и целият ти дом."
И възвестиха словото Господне нему и на всички, които бяха в къщата му. Като ги прибра в оня час през нощта, уми им раните и веднага се покръсти сам той и всичките му домашни.
И като ги заведе в къщата си, сложи им трапеза и се зарадва с целия си дом, задето повярва в Бога.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 137,1-2а.2вс-3.7с-8 (О: 7с)
Твоята десница ще ме спаси, Господи, или: Алилуя.
 
Славя Те от все сърце, Господи, задето послуша всички думи на устата ми. Пея Ти пред Ангелите
Покланям се пред светия Ти храм. О
Славя Твоето име, за Твоята милост и истина.
В деня, когато повиках, Ти ме послуша; всели бодрост в душата ми. О
Твоята десница ще ме спаси.
Господ ще извърши, което е потребно за мене! Господи, Твоята милост е вечна: делата на ръцете Си не изоставяй. О
 
АЛИЛУЯ       Ив 16,7.13
О Алилуя.
Ще ви изпратя Духа на истината, казва Господ; Той ще ви упъти към всяка истина.
О Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Ако не си отида,
Утешителят няма да дойде при вас.
 
Четене от светото Евангелие според Иван.         16,5в-11
В онова време: Исус каза на учениците Си:
"Сега отивам при Оня, който Ме е пратил, и никой от вас ме не попита: "Къде отиваш?" Но задето ви казах това, сърцето ви се из­пълни с тъга. Аз обаче ви казах истината: за вас е по-добре Аз да си замина; защото, ако не замина, Утешителят няма да дойде при вас; Ако ли замина, ще ви Го пратя.
И Той, като дойде, ще изобличи света за грях, за правда и за съд: за грях, че не вярват в Мене; за правда, че Аз отивам при Отца Си, и няма вече да Ме видите; а за съд, че князът на тоя свят е осъден."
Това е слово Господне.