Text Size

Юни

30.06

| Печат |

Петък
 
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Целият мъжки пол у вас да бъде
в знак на завета. Сара ще ти роди син.
 
Четене из книгата Битие     17,1.9-10.15-22
Аврам беше на деветдесет и девет години, и Господ се яви на Аврам и му рече: "Аз съм Бог Всемогъщи, ходи пред Мене и бъди непорочен."
И рече Бог на Аврам: "А ти запази Моя завет, ти и твоите потомци след тебе в родовете им. Този е Моят завет, който трябва да пазите между Мене и между вас и между твоите потомци след тебе: целият мъжки пол у вас да бъде обрязан."
И рече Бог на Аврам: "Жена ти Сара не наричай Сара, но да бъде името и Сарра. Ще я благословя и ще ти дам от нея син; ще я благословя и ще произлезат от нея народи, и царе на народи ще произлезат от нея."
И падна Авраам ничком, засмя се и каза в себе си: "Нима от стогодишен ще произлезе син? И деветдесетгодишната Сарра нима ще роди?"
И рече Авраам на Бога: "О, дано Измаил да бъде жив пред Твоето лице!"
А Бог рече на Авраам: "Тъкмо Сарра, жена ти, ще ти роди син, и ще му наречеш името Исаак; и ще направя завета Си с него, завет вечен и с потомството му след него. И за Измаил те послушах: Ето, Аз ще го благословя и ще го наплодя, и много, твърде много ще го умножа; дванадесет князе ще се родят от него; и ще произведа от него голям народ. Но завета Си ще сключа с Исаак, когото ще ти роди Сарра догодина по това време."
Тогава Бог престана да говори с Авраам и се дигна от него.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 127,1-2.3.4-5 (О: 4)
Ето, тъй ще бъде благословен оня човек, който се бои от Господа.
 
Блажен всеки, който се бои от Господа, който ходи по Неговите пътища!
Ти ще ядеш от труда на ръцете си: блазе ти, ще добруваш. O
Жена ти в твоя дом ще бъде като плодовита лоза; синовете ти - като
маслинени клони около твоята трапеза. O
Ето, тъй ще бъде благословен оня човек, който се бои от Господа. Господ ще те благослови от Сион, и ти ще видиш добруването на Йерусалим през всички дни на живота си. O
 
АЛИЛУЯ       Мт 8,17
O Алилуя.
Той взе върху себе си нашите слабости, и понесе нашите болести.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Ако искаш, можеш да ме очистиш.
 
Четене от светото Евангелие според Матей        8,1-4
В онова време:
Когато Исус слезе от планината, подире Му тръгна множество народ. И ето, приближи се един прокажен, кланяше Му се и казваше: "Господи, ако искаш, можеш ме очисти." Исус, като протегна ръка, докосна се до него и рече: "Искам, очисти се!" И той веднага се очисти от проказата.
И каза му Исус: "Гледай, никому не обаждай; но иди, покажи се на свещеника и принеси дара, който е заповядал Мойсей, на тях за свидетелство."
Това е слово Господне.

28.06

| Печат |

Сряда
 
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Аврам повярва на Господа и това му се вмени
в оправдание; и сключи Господ завет с Аврам.
 
Четене из книгата Битие     15,1-12.17-18
В онези дни:
Биде слово Господне към Аврам във видение и казваше: "Не бой се, Авраме: Аз съм твой щит, и твоята награда ще бъде твърде голяма."
Аврам рече: "Господи Боже, какво ще ми дадеш? Аз оставам бездетен; разпоредник в дома ми е Елиезер от Дамаск". И пак рече Аврам: "Ето, ти не ми даде потомство, и на, мой наследник ще бъде домочадецът ми".
И биде слово Господне към него и му казваше: "Той няма да ти бъде наследник; но онзи, който произлезе от твоите чресла, той ще ти бъде наследник." Пак го изведе вън и му рече: "Погледни към небето и изброй звездите, ако можеш ги изброи". И му рече: "Толкова ще бъде твоето потомство." Аврам повярва на Господа, и това му се вмени за оправдание.
И му рече: "Аз съм Господ, който те изведох от Ур Халдейски, за да ти дам да владееш тази земя."
Той рече: "Господи Боже, по какво ще позная, че ще я владея?"
Господ му рече: "Вземи ми тригодишна телица, тригодишна коза, тригодишен овен, гургулица и млад гълъб." Взе той всички тези, разсече ги по наполовина и тури една част срещу друга; само птиците не разсече. И налетяха върху труповете грабливи птици; но Аврам ги разпъждаше.
По залез слънце налегна Аврама тежък сън; и ето, обзе го ужас и голям мрак.
Щом зайде слънце и настана мрак, ето, дим като че от пещ и огнен пламък премина между разсечените животни. В тоя ден сключи Гос­под завет с Аврам, като рече: "На твоето потомство аз давам тази земя, от египетската река до голямата река Ефрат".
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 104,1-2.3-4.6-7.8-9 (О: 9а)
Господ вечно помни завета си. или Алилуя.
 
Славете Господа, призовавайте Неговото име; разгласяйте между народите делата Му.
Възпейте Го и пейте Му, разказвайте за всички Негови чудеса. O
Хвалете се с Неговото свето име, да се весели сърцето на онези, които търсят Господа.
Търсете Господа и Неговата сила, търсете винаги лицето Му. O
Вие сте потомство Авраамово, Негови раби, синове Яковови, Негови
избраници.
Той е Господ, Бог наш, Неговите съдби са по цяла земя. O
Той вечно помни завета Си, словото, що е заповядал в хиляди родове,
що е завещал на Авраам, и клетвата Си на Исаак. O
 
АЛИЛУЯ       Ив 15,4.5в
O Алилуя.
Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас, казва Господ; който пребъдва в Мене, той дава много плод.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
По плодовете им ще ги познаете.
 
Четене от светото Евангелие според Матей        7,15-20
В онова време: Исус каза на учениците Си:
"Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас в овча кожа, а отвътре са вълци грабители; по плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репей? Тъй, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошо дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове, нито лошо дърво да дава добри плодове.
Всяко дърво, което не дава добър плод, отсичат и хвърлят в огън. И тъй, по плодовете им ще ги познаете".
Това е слово Господне.

26.06

| Печат |

Понеделник
 
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
И тръгна Аврам, както му заповяда Господ.
Четене из книгата Битие     12,1-9
В онези дни:
Рече Господ на Аврам: "Излез от твоята земя, от твоя род и от дома на баща си; и иди в земята, която ще ти покажа. Аз ще про­изведа от тебе голям народ, ще те благословя и ще възвелича името ти, и ти ще бъдеш благословен. Аз ще благословя онези, които те благославят; и в тебе ще бъдат благословени всички земни племена."
И тръгна Аврам, както му каза Господ, а с него заедно тръгна и Лот. Аврам беше на седемдесет и пет години, когато излезе от Харан, и взе Аврам със себе си жена си Сара, братанеца си Лот и всичкия имот, що бяха спечелили, и колкото души бяха придобили в Харан: и излязоха, за да идат в Ханаанската земя.
Като стигнаха в нея, Аврам премина тази земя до мястото Сихем, до дъбравата Море. В тази земя тогава живееха хананейци.
И яви се Господ на Аврам и му рече: "Тази земя ще дам на потомството ти". И съгради там Аврам жертвеник на Господа, който му се яви.
Оттам той тръгна към планината, на изток от Ветил; и постави шатрата си тъй, че Ветил оставаше на запад, а Гай на изток; и съгра­ди там жертвеник на Господа и призова името на Господа. И дигна се Аврам, та продължи пътя си към юг.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 32,12-13.18-19.20 и 22 (О: 12в)
Блажен е онзи народ, който Господ си е избрал за наследие.
 
Блажен онзи народ, комуто Господ е Бог, и племето, което Той си е избрал за наследие!
От небесата гледа Господ, вижда всички синове човешки. O
Ето, окото на Господа е над онези, които Му се боят, и които се уповават на милостта Му;
че Той ще спаси душата им от смърт и ще ги прехрани. O Нашата душа се уповава на Господа, Той е наша помощ и наша защита;
Да бъде милостта ти над нас, Господи; според както Ти се уповаваме. O
АЛИЛУЯ       Евр 4,1Z
O Алилуя.
Словото Божие е живо, действено, то различава помисли и намерения сърдечни.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Извади най-напред гредата от окото си.
 
Четене от светото Евангелие според Матей        7,1-5
В онова време: Исус каза на учениците Си:
"Не съдете, за да не бъдете съдени; защото, с какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени; и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери.
А защо гледаш сламката в окото на брата си, пък гредата в своето око не усещаш? Или, как ще кажеш на брата си: "Чакай, да извадя сламката от окото ти; а пък на, в твоето око има греда! Лицемерецо, извади първом гредата от окото си, и тогава ще видиш, как да извадиш сламката от окото на брата си."
Това е слово Господне.

27.06

| Печат |

Вторник
 
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Не бива да има караница между
мене и тебе, понеже сме братя.
 
Четене из книгата Битие     13,2.5-18
Аврам беше много богат с добитък, със сребро и със злато. И Лот, който пътуваше с Аврам, също имаше дребен и едър добитък и шатри. И земята беше тясна за тях, за да живеят заедно, понеже имотът им беше тъй голям, че не можеха да живеят заедно. И стана караница между пастирите на Аврамовия добитък и пастирите на Лотовия добитък. В онази земя живееха тогава Хананейци и Ферезейци.
И рече Аврам на Лот: "Не бива да има караница между мене и тебе, и между моите пастири и твоите, понеже сме роднина. Не е ли цялата земя пред тебе? Отдели се от мене: ако идеш ти на ляво, аз на дясно, ако пък ти - на дясно, аз - на ляво".
Лот дигна очи и видя цялата околност Йорданска, която, преди Господ да съсипе Содом и Гомора, цяла до Сигор се напояваше с вода, като раят Божи, като египетската земя. И Лот си избра цялата Йорданска околност; и потегли Лот към Изток. И тъй те се отделиха един от друг. Аврам се настани в Ханаанската земя, а Лот се настани в градовете на околността и разпъна шатри до Содом. А содомските жители бяха лоши и много грешни пред Господа.
И рече Господ на Аврам, след като Лот се отдели от него: "Дигни очи и от мястото, дето си сега, погледни към север и юг, към изток и запад. Цялата земя, която виждаш, на тебе ще я дам и на потом­ството ти до века. И ще направя потомството ти като земния пясък: ако някой може да изброи земния пясък, ще бъде изброено и твоето потомство. Стани, изходи тая земя надлъж и на шир, защото аз на тебе ще я дам".
И дигна Аврам шатрата си, и отиде да се засели в дъбрава Мемре, що е в Хеврон; и там съгради жертвеник на Господа.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 14,2-Заб.Зсд-4ав.5 (O: 1а)
Господи, кой може да пребъдва в Твоето жилище?
 
Онзи, който ходи непорочно, върши правда; и в сърце си говори истината,
който не клевети с езика си. O
Не прави зло на приятеля си, и не понася хули за ближния си.
Онзи, в чиито очи е презрян отхвърленият, но който слави онези, които
се боят от Господа.O
Който не дава парите си с лихва, и не приема дарове против невинни. Който постъпва тъй, няма да се поклати навеки. O
 
АЛИЛУЯ       Ив 8,12
O Алилуя.
Аз съм светлината на света, казва Господ; който Ме последва, ще има светлината на живота.
O Алилуя.
 
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Всичко, каквото искате да правят
на вас хората, правете го и вие за тях.
 
Четене от светото Евангелие според Матей        7,6.12-14
В онова време: Исус каза на учениците Си:
"Не давайте светинята на псетата, и не хвърляйте бисера си пред свините, за да го не стъпчат с краката си, и като се обърнат, ще ви разкъсат.
Прочее, всичко, което искат да правят на вас човеците, същото правете и вие за тях; Защото това е законът и пророците.
Влезте през тесните врата; защото широки са вратата и просторен е пътят, който води към погибел, и мнозина са, които минават през тях. Защото тесни са вратата и стеснен е пътят, който води в живота, и малцина ги намират!"
Това е слово Господне.

25.06

| Печат |

Неделя, година А
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Той спаси душата на
бедния от ръцете злодейски.
 
Четене из книгата на пророк Иеремия     20,10-13
Иеремия каза:
"Аз слушах шушукане от мнозина, заплаха - отвред: заявете, казваха те - и ние ще го обвиним". Всички, които живееха с мене в мир, ме дебнат, не ще ли се спъна: "Може би, казват, той ще се улови, и ние ще го надвием и ще му отмъстим".
Но с мене е Господ като силен ратоборец; затова моите гонители ще се спънат и не ще надвият; твърде много ще се посрамят, защото постъпваха неразумно; посрамата ще бъде вечна, никога не ще бъде забравена.
Господи на силите, ти изпитваш праведния и виждаш вътрешността и сърцето. Дай да видя Твоето отмъщение над тях, защото на Тебе поверих делото си.
Пейте на Господа, хвалете Господа, защото Той спасява душата на бедния от ръцете злодейски".
Това е слово Божие.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 68,8-10.14 и 17.33-35 (О: 14с)
Чуй ме, Господи, по голямата си благост.
 
Защото заради Тебе понасям хули, и с безчестие покриват лицето ми: Чужд станах за братята си, и странен за синовете на майка ми. Защото ревността на Твоя дом ме яде, и хулите на онези, които Те хулят, падат върху мене. O
Аз пък се обръщам към Тебе, Господи, с молитвата си; във време благоприятно, Боже. По голямата си благост, Господи, чуй ме, в истината на Твоето спасение.
Чуй ме, Господи, защото е блага Твоята милост; по многото Твои щедрости милостно погледни на мене. O
Ще видят това страдащите и ще се зарадват;
Защото Господ слуша бедните, и не пренебрегва Своите затворници. Да Го възхвалят небесата и земята, морета и всичко, що се движи в тях. O
 
ВТОРО ЧЕТИВО
 
Но дарът не е като престъплението.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол
до римляни    5,12-15
Братя:
Както чрез един човек грехът влезе в света, а чрез греха - смъртта, и по такъв начин смъртта премина във всички люде чрез един човек, в когото всички съгрешиха.
Защото и преди закона имаше грях в света; ала грях се не смята, кога няма закон. Обаче смъртта царува от Адам до Мойсей и над несъгрешилите с престъпление, подобно на престъплението на Адам, който е образ на бъдещия.
Но дарът не е като престъплението. Защото, ако поради престъплението на един измряха мнозина, още повече Божията благодат и дарът чрез благодатта на един човек, Исуса Христа, се изля преизобилно върху многото.
Това е Божие слово.
 
АЛИЛУЯ       Ив 15,26в.27а
O Алилуя.
Духът на истината ще свидетелствува за Мене, казва Господ; и вие ще свидетелствувате.
O Алилуя.
 
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Не се бойте от онези,
които убиват тялото.
 
Четене от светото Евангелие според Матей        10,26-33
В онова време: Исус каза на учениците Си:
"Не бойте се от човеци. Защото няма нищо скрито, което да се не открие, и тайно, което да се не узнае. Което ви говоря в тъмнина, кажете го на видело; и което чуете на ухо, разгласявайте от покривите.
И не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; а бойте се повече от оня, който може и душата и тялото да погуби в геената. Не две ли врабчета се продават за една пара, и нито едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия Отец? А вам и космите на главата са всички преброени. Не бойте се, прочее; от много врабчета вие сте по-ценни. И тъй, всеки, който Мене признае пред човеците, ще призная и Аз него пред Моя Отец небесен; ако той се отрече от Мене пред човеците, и Аз ще се отрека от него пред Моя Отец небесен.
Това е слово Господне.

Още статии ...

  1. 22.06
  2. 21.06
  3. 20.06
  4. 19.06