Text Size

| Печат |

Вторник на Великата седмица
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Направих Те светлина на народите,
за да се простре Моето
спасение до земните краища.
 
Четене из книгата на пророк Исаия.         49,1-6
Слушайте, острови, и внимавайте, народи далечни: Господ ме повика още от утроба, от майчината ми утроба нарече името ми; и напра­ви устата ми като остър меч; със сянката на ръката Си ме покриваше и ме направи изострена стрела; в своя колчан ме пазеше.
И ми каза: "Ти си моя раб, Израилю, в тебе ще се прославя." Аз пък казах: "Напразно съм се трудил, за нищо и напусто съм изтощавал силата си. Но правото ми е у Господа, и наградата ми - у моя Бог."
И сега, казва Господ, който още от утроба ме направи Свой раб, за да обърна към Него Яков, и да се събере при Него Израил; аз съм почетен в очите на Господа, и Бог мой е моя сила. И Той рече: "Малко е, че ти ще ми бъдеш раб, за да се възстановят колената Яковови и да се възвърнат остатъците израилеви; но Аз ще те направя светлина за народите, за да се простре Моето спасение до земните краища."
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 70,1-2.3-4а.5в-6ав.15 и 17 (О: Спв 15)
Устата ми ще разгласят Твоето спасение, Господи.
 
На Тебе, Господи, се уповавам, да се не посрамя на веки.
Избави ме по Твоята правда и ме освободи; наклони ухото Си към
мене и ме спаси. О
Бъди ми крепко прибежище, дето всякога бих могъл да се скрия: Ти си наредил да ме спасиш, защото моя твърдина и моя крепост си Ти. О
Боже мой, избави ме от ръцете на нечестивия.
Защото Ти си моя надежда, Господи: Господи, мое упование от младините ми.
На Тебе съм се крепил от рождение; Ти си ме извел из майчината утроба. О
Устата ми ще разгласят Твоята правда, всеки ден Твоите благодеяния, защото им не зная броя.
Боже, Ти си ме поучавал от младините ми, и досега разгласям Твоите чудеса. О
 
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО
Здравей, Царю наш, послушен на Отца: воден си да бъдеш раз­пнат, като кротко агне на заколване.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
Един от вас ще Ме предаде...
Преди петел да пропее,
три пъти ще се отречеш от Мене.
 
Четене от светото Евангелие според Иван.         13,21-33.36-38
Когато беше на вечеря с учениците Си, Исус се развълнува духом и заяви изрично: "Истина, истина ви казвам, че един от вас ще Ме предаде." Тогава учениците взеха да се поглеждат един други, недоумявайки, за кого говори.
А един от учениците Му, когото Исус обичаше, беше се облегнал на гърдите Исусови. Нему Симон Петър кимна да попита: "Кой ли ще е, за кого говори?" Той, като припадна върху гърдите на Исуса, рече Му: "Господи, кой е?"
Исус отговори: "Онзи е, комуто Аз натопя залъка и подам." И, като натопи залъка, подаде го на Юда Симонов Искариот. И тогава, подир залъка, сатаната влезе в него.
А Исус му рече: "Каквото ще вършиш, върши по-скоро." Никой обаче от насядалите на трапезата не разбра, защо му каза това. А понеже Юда държеше ковчежето, някои мислеха, че Исус му казва: "Купи, каквото ни трябва за празника", или - да раздаде нещо на сиромаси. Той, като взе залъка, веднага излезе. Беше нощ.
Когато той излезе, Исус рече: "Сега се прослави Син Човеческий, и Бог се прослави в Него. Ако Бог се прослави в Него, и Бог ще Го прослави в Себе Си, и веднага ще Го прослави.
Чеда, още малко съм с вас. Ще ме дирите, и, както казах на юдеите, че където отивам Аз, вие не можете да дойдете, и вам казвам сега."
Симон Петър Му рече: "Господи, къде отиваш?" Исус му отговори: "Където Аз отивам, ти не можеш да дойдеш подире ми сега, а сетне ще ме последваш."
Петър Му рече: "Защо аз не мога да дойда подире Ти сега? Душата си за Тебе ще положа."
Исус му отговори: "Душата си ли за Мене ще положиш? Истина,истина ти казвам: "Не ще пропее петел, докле три пъти ще се отречеш от Мене."
Това е слово Господне.