Text Size

| Печат |

СВЕТО ПАСХАЛНО ТРИДНЕВИЕ
ВЕЧЕРНА ЛИТУРГИЯ ЗА ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Предписания за Пасхалната вечеря.
 
Четене из книгата Изход.    12,1-8.11-14
В онези дни:
Каза Господ на Мойсей и Аарон в Египетската земя: "Тоя месец да ви бъде начало на месеците: пръв да ви бъде между месеците на годината. Кажете пред цялото общество на синовете Израилеви и говорете им:
"Десетия ден на този месец нека всеки си вземе по едно агне според семействата, по агне на семейство. Ако пък семейството е толкова малко, че не може да изяде агнето, нека той и най-близкият на дома му съсед го вземат според колкото души са на брой, като се смята съразмерно с онова, колко всеки може да изяде от агнето. Агнето ви трябва да бъде без недостатък, мъжко, едногодишно; вземете го от овците или от козите. И да се пази то у вас до четиринадесетия ден на тоя месец; тогава да го заколи цялото събрание на Израилските синове, превечер. И да вземат от кръвта му и да помажат и двата спонеца на вратата и горния праг на вратата в къщите, дето ще го ядат. И през тая нощ да изядат месото му, изпечено на огън; да го изядат с безквасен хляб и с горчиви треви.
А яжте го тъй: препасани през кръста, с обуща на нозе и с тояга в ръка, яжте го набързо; това е Пасха (тоест отминаване Господне). Аз пък същата тая нощ ще мина по Египетската земя, и ще поразя всичко първородно в Египетската земя, от човек до добитък и ще произведа съд над всички египетски богове. Аз съм Господ. А оная кръв ще ви бъде белег на къщите, дето се намирате и, като видя кръвта, ще ви отмина; и между вас не ще има изтребителна пораза, когато поразявам Египетската земя.
И тоя ден ще ви бъде за спомен; и празнувайте го като празник за Господа през всички ваши родове; празнувайте го като вечно узаконение."
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 115,12-134.15-16вс.17-18 (О: Срв 1 Кор 10,16)
Чашата на благословението е общение с Кръвта Христова.
 
Какво да въздам на Господа за всичките Му благодеяния към Мене?
Чашата на спасението ще приема, и името Господне ще призова.О
Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии. О, Господи, аз съм Твой раб и син на Твоята рабиня. Ти счупи моите окови. О
На Тебе ще принеса хвалебна жертва, и името Господне ще призова. Моите оброци ще дам на Господа пред целия Негов народ. О
 
ВТОРО ЧЕТИВО
Колчем ядете и пиете,
ще възвестявате смъртта на Господа.
 
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол
до коринтяни.           11,23-26
Братя:
Аз приех от Господа това, що ви и предадох, а именно, че Господ Исус през нощта, когато бе предаден, взе хляб и поблагодари, преломи и каза: "Вземете, яжте, това е Моето Тяло, за вас преломявано; това правете за Мой спомен." Взе също и чашата подир вечеря и каза: "Тая чаша е новият завет в Моята Кръв; това правете, колчем пиете, за Мой спомен."
Защото, колчем ядете тоя хляб, и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той.
Това е Божие слово.
 
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО   Ив 13,34
Нова заповед ви давам, казва Господ, да се обичате един други, както Аз ви възлюбих.
 
ЕВАНГЕЛИЕ.
 
Той ги възлюби до край.
 
Четене от светото Евангелие според Иван.         13,1-15
Пред празник Пасха Исус, знаейки, че е дошъл часът Му да премине от тоя свят към Отца, и понеже бе възлюбил Своите, които бях в света, Той ги възлюби докрай.
И във време на вечеря, когато дяволът бе вече вложил в сърцето на Юда Симонов Искариот да го предаде, Исус, знаейки, че Отец всичко Му е предал в ръцете, и че от Бога е излязъл и при Бога отива, стана от вечерята, съблече горната си дреха и, като взе убрус, препаса се; после наля вода в умивалника и почна да мие нозете на учениците и да ги отрива с убруса, с който бе препасан.
Дохожда, прочее, при Симон Петър, а той му казва: "Господи, Ти ли ще ми миеш нозете?"
Исус му отговори и рече: "Което върша Аз, ти сега не знаеш, а отпосле ще разбереш."
Петър Му казва: "Няма да умиеш нозете ми во веки."
Исус му отговори: "Ако те не умия, нямаш дял с Мене."
Симон Петър Му казва: "Господи, не само нозете ми, но и ръцете и главата."
Исус му казва: "Умитият има нужда само нозете си да умие, защото цял е чист; а вие сте чисти, ала не всички." Защото Той знаеше, кой щеше да Го предаде; затова и рече: "Не всички сте чисти."
А когато им уми нозете и си облече дрехата, седна пак на трапезата и им рече: "Знаете ли, какво ви направих? Вие Ме наричате "Учител" и "Господ"; и добре казвате: понеже съм такъв. И тъй, ако Аз, Господ и Учител, ви измих нозете, то и вие сте длъжни да умивате нозете един другиму. Защото ви дадох пример, да правите и вие същото, както Аз ви направих."
Това е слово Господне.