Text Size

17.12

| Печат |

Неделя, година В
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
С радост ще се радвам в Господа.
Четене из книгата на Пророк Исаия.        61,1 -2а. 10- 11
Духът на Господа Бога е върху мене, защото Господ ме помаза да благовестя на бедни, прати ме да изцелявам съкрушени по сърце, да проповядвам на пленени освобождение и на затворници - отваряне на тъмница, да проповядвам благоприятната Господня година.
С радост ще се радвам в Господа, душата ми ще се развесели в моя Бог: защото Той ме облече в спасителна одежда, надена ми дреха на правда, като на младоженец възложи венец и като невеста с накит накичи. Защото както земята произвежда растенията си, и както градина отрастува посеяното в нея, тъй Господ Бог ще прояви правда и слава пред всички народи.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Лк 1,46-48.49-50.53-54 (О: Ис 61,10в)
Душата ми се развесели в моя Бог.
 
Душата ми величае Господа и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой;
задето Той милостно погледна унижеността на рабинята си: защото,
ето отсега ще ме облажават всички родове; O
Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името му:
и неговата милост е из рода в род за ония, които му се боят. O
Гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо; Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта. O
 
ВТОРО ЧЕТИВО
 
Вашият дух, и душата и тялото да
се запази без порок при пришествието на Господа.
 
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол
до солуняни.5,16-24
Братя,
винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко благодарете: защото такава е спрямо вас волята Божия в Христа Исуса. Духа не угасяйте, пророчествата не унижавайте; всичко изпитвайте, o доброто се дръжте: въздържайте се от всякакво зло.
А сам Бог на мира да ви освети напълно, и целият ваш дух и душата и тялото да се запази без порок при пришествието на нашия Господ Исус Христос. Верен е Оня, който ви призовава, който и ще стори това.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Ис 61,1
O Алилуя. Духът на Господа е върху Мене: Той ме прати да благовестя на бедни. O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Сред вас стои Онзи,
когото вие не познавате.
 
Четене от светото Евангелие според Иван.         1,6-8.19-28
Имаше един човек, пратен от Бога, името му Иван: той дойде за свидетелство, да свидетелствува за светлината, та всички да повярват чрез него. Той не беше светлината, а бе пратен да свидетелствува за светлината.
И това е свидетелството на Иван, когато юдеите проводиха от Йерусалим свещеници и левити да го попитат: "Кой си ти?" Той изповяда и не се отрече; той изповяда: "Не съм аз Христос."
И попитаха го: "А що си? Илия ли си ти?"
Рече: "Не съм."
"Пророкът ли си ти?"
И отговори: "Не."
Тогава му рекоха: "Кой си, за да дадем отговор на ония, които са ни пратили; какво казваш за себе си?"
Той рече: "Аз съм глас на викащия в пустинята: оправете пътя Господен" както е казал пророк Исаия.
А пратените бяха измежду фарисеите; те го попитаха и му рекоха: "Защо тогава кръщаваш, ако не си Христос, ни Илия, нито Пророкът?"
Иван им отговори и рече: "Аз кръщавам с вода, но посред вас стои един, когото вие не познавате. Той е идещият след мене, който ме изпревари, и комуто аз не съм достоен да развържа ремъка на обущата му."
Това стана във Витавара, отвъд Йордан, дето Иван кръщаваше.
Това е слово Господне.