Text Size

29.11

| Печат |

ВСИЧКИ СВЕТЦИ НА СЕРАФИЧЕСКИЯ ОРДЕН

 
 
Сряда
 
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Показаха се пръсти от човешка ръка, и пишеха.
 
Четене из Книгата на пророк Даниил      5, 1-6.13-14.16-17.23-28
В онези дни:
Цар Валтасар даде голям пир на хиляда свои велможи и пред очите на хилядата пи вино. Като вкуси от виното, Валтасар заповяда да донесат златните и сребърни съдове, които Навуходоносор, баща му, бе изнесъл из Иерусалимския храм, за да пият от тях царят, велможите му, жените му и наложниците му.
Тогава донесоха златните съдове, които бяха взети из светилището на дома Божи в Йерусалим; и пиеха от тях царят и велможите му, жените му и наложниците му - пиеха вино и славеха боговете; златни и сребърни, медни и железни, дървени и каменни.
В този същия час подадоха се пръсти от човешка ръка и пишеха срещу светилника върху мазилката на стената на царския дворец, и царят видя пръстите на ръката, която пишеше. Тогава царят промени лице; мислите му го смутиха, ставите на бедрата отслабнаха, и коленете му взеха да се удрят едно o друго.
Тогава Даниил отиде при царя, и царят проговори и каза на Даниил: "Ти ли си Даниил, един от пленените синове юдейски, които баща ми - царят - доведе от Юдея? Слушал съм за тебе, че в тебе има дух Божи, и светлина, и разум, и висока мъдрост се намира в тебе. За тебе съм слушал, че можеш да обясняваш значението и да развързваш възли; и тъй, ако можеш да прочетеш онова, що е писано, и ми обясниш, какво значи то, ще бъдеш облечен в багреница и на шията ти ще бъде златна верижка, и в царството ще бъдеш трети властник."
Тогава Даниил отговори и рече на царя: "Даровете ти нека останат у тебе и почестите отдай другиму; а писаното ще прочета на царя и значението ще му обясня. Ти се въздигна против Господа небесни и съдовете от дома Му ти донесоха, и ти и твоите велможи, твоите жени и наложници пихте от тях вино, и ти славеше боговете: сребърни и златни, медни и железни, дървени и каменни, които нито виждат, нито слушат, нито разумяват; а Бога, в чиито ръце е твоето дишане и у когото са всички твои пътища, ти не прослави; заради това са проводени от него тези ръчни пръсти и е начертано това писмо.
И ето, що е начертано: Мене, Текел, Фарес, ето и значението на думите: Мене - изброи Бог царството ти и му сложи край; Текел -теглен си на къпоните и си намерен твърде лек; Фарес - царството ти е разделено и е дадено на Мидиани и Перси."
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 3, 62.63.64.65.66.67.
Благословете Господа, слънце и луна.
 
O Пейте и Го прославяйте на веки.
Благославяйте Господа, звезди небесни. O Пейте и Го прославяйте на веки.
Благославяйте Господа, всички дъждове и роси. O Пейте и Го просла­вяйте на веки.
Благославяйте Господа, всички ветрове. O Пейте и Го прославяйте на веки.
Благословете Господа, огън и жар. O Пейте и Го прославяйте на веки. Благословете Господа, студ и пек. O Пейте и Го прославяйте на веки.
 
АЛИЛУЯ       Откр 2, 10с
O Алилуя.
Бъди верен до смърт, казва Господ, и ще ти дам венеца на живота.
O Алилуя
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Ще бъдете мразени от всички заради Моето име,
но и косъм от главата ви няма да загине.
 
Четене от светото Евангелие според Лука                       21, 12-19
В онова време Исус рече на учениците Си:
"Ще турят ръце на вас и ще ви изгонят, като ви предадат в синагоги и в тъмници и ви водят пред царе и управници заради Моето име, а това ще бъде вам за свидетелство. И тъй, турете си на сърце да не обмисляте отрано, що да отговаряте, понеже Аз ще ви дам уста и премъдрост, на която не могат противоречи, нито противостоя всички ваши противници.
Ще бъдете предадени тъй също и от родители и от братя, и от роднини и приятели, и някои от вас ще умъртвят; и ще бъдете мразени от всички, заради Моето име; но и косъм от главата ви няма да загине; с търпението си ще спасите душите си."
Това е слово Господне.
 
 
 
29 ноември
ВСИЧКИ СВЕТЦИ НА СЕРАФИЧЕСКИЯ ОРДЕН
Празник
 
ПЪРВО ЧЕТИВО   Сх 44,1.10-15
 
Четене из книгата на Исус, син Сирахов.
 
            Да възхвалим сега славните мъже и отците на нашия род. Те са били мъже на милостта, чиито праведни дела се не забравят. В тяхното семе пребъдва добро наследство. Техните потомци са в заветите, семето им ще устои, и децата им – поради тях.
Семето им ще пребъде довека, и славата им не ще се изтреби. Телата им погребани в мир, и имената им живеят в родовете. Народите ще разказват за тяхната мъдрост, а църквата ще разглася тяхната хвала.          
            Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛМ      Пс 23
Отпев: Светиите търсиха лицето на нашия Господ.
Господня е земята и онова, що я изпълня,
вселената и всичко, що живее в нея.
Защото Той я основа върху морета,
и върху реки я утвърди. О...
 
Кой ще възлезе на планината Господня,
или кой ще застане на Неговото свето място?
Онзи, чийто ръце са невинни и сърцето чисто, †
който не се е клел в душата си напразно
и не е споменавал лъжливо името Господне. О...
 
Той ще получи благословение от Господа
и милост от Бога, своя Спасител.
Такъв е родът на онези, които Го търсят,
които търсят Твоето лице, Боже Яковов. О...
 
АЛЛЕЛУЯ
О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.
В това се състои, истинското братство,
като побеждаваме злоба на света да последваме Христа на земята
и заедно с Него да се радваме в небето.
О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ    Мк 10,17-21
 
Четене от светото Евангелие според Марко.
 
            Когато Исус излизаше на път, някой се затече, падна пред Него на колене и Го попита: “Учителю благи, какво да сторя, за да наследя живот вечен?”
            Исус му рече: “Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Знаеш заповедите: Не прелюбодействай, не убивай, не кради, не лъжесвидетелствай, не увреждай, почитай баща и майка си”.
            А той Му отговори и рече: “Учителю, всичко това съм опазил от младини”. Исус, като го погледна, възлюби го и му рече: “Едно ти не достига, иди, продай всичко що имаш, и раздай на сиромаси, и ще имаш съкровище на небето. Пак дойди и върви след Мене, като вземеш кръста”.
            Това е слово Господне.