Text Size

30.09

| Печат |

Събота
 
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Ето, Аз идвам, и ще се поселя посред тебе.
 
Четене из книгата на пророк Захария  2,1-5.10-11а
Подигнах очи и видях: и ето, един мъж, който имаше в ръка землемерна връв; и аз попитах: "Къде отиваш?" Той ми рече: "Да измеря Йерусалим, за да видя, каква е ширината му и каква му е дължината."
И ето Ангелът, който говореше с мене, излиза, а друг Ангел идеше насреща му, и той рече на този: "Иди по-скоро, кажи на този момък: Йерусалим ще засели околностите поради многото човеци и добитък в него." "И Аз ще му бъда, казва Господ, огнена стена около него и ще се прославя всред него."
"Ликувай и весели се, дъще Сионова, защото ето, Аз ще дойда и ще се поселя посред тебе, казва Господ. И ще прибегнат към Господа всички народи в онзи ден и ще станат Негов народ и Той ще се посели всред тебе."
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс Иер 31,10.11-12а (О: 10д)
Господ ще ни пази като пастир стадото си.
 
Чуйте, народи, словото Господне, и разгласяйте по далечните острови и речете: "Който разпиля Израил, Той и ще го събере, и ще го пази като пастир стадото си." O
Защото Господ ще изкупи Яков, и ще го избави от ръцете на по-силния от него, и те ще дойдат и ще тържествуват на Сионските височини, и ще стекат към благата Господни. O
Тогава девица ще се весели на хорото, и младежи и старци заедно; и ще обърна скръбта им в радост, ще ги утеша и ще ги зарадвам след тяхната скръб. O
 
АЛИЛУЯ      2 Тим 1Л0в
O Алилуя.
Нашият Спасител Исус Христос унищожи смъртта, а озари живота чрез Благовестието.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Син човечески ще бъде предаден.
Бояха се да попитат за тази дума.
 
Четене от светото Евангелие според Лука             9, 44-45
В онова време:
Когато всички се чудеха за Неговите дела, Той каза на учениците Си: "Задръжте здраво в паметта си тези думи: "Син човечески ще бъде предаден в ръцете на човеците!"
Но те не разбраха тези думи; те останаха тъй скрити за тях, че не можаха да ги схванат, а се бояха да попитат за тях.
Това е слово Господне.