Text Size

18.09

| Печат |

Понеделник
 
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Да се отправят молитви за всички човеци към Бога,
който иска всички човеци да бъдат спасени.
 
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол
до Тимотей  2,1-8
Възлюбени:
Моля преди всичко да се правят просби, молитви, молби, благодарения за всички човеци, за царе и за всички, които са на власт, за да прекараме тих и мирен живот в пълно благочестие и чистота; защото това е добро и угодно пред нашия Спасител Бога, който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината.
Защото един е Бог, един и Ходатай между Бога и човеци - Човекът Христос Исус, който отдаде Себе Си откуп за всички - нещо за свое време засвидетелствувано, за което аз съм поставен проповедник и апостол (истина казвам в Христа, не лъжа), учител на езичници във вярата и истината.
И тъй, желая мъжете да се молят на всяко място, като въздигат чисти ръце без гняв и съмнение.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 27, 2.7.8-9 (О: 6)
Благословен Господ, защото той чу гласа на молбите ми.
 
Чуй гласа на моите молби, когато викам към Тебе, когато дигам ръце към светия Твой храм. O
Господ е моя крепост и мой щит; на Него се уповаваше сърцето ми и Той ми помогна, и сърцето ми се зарадва, и аз ще Го прославя с моята песен. O
Господ е крепост на Своя народ и Спасителна защита на Своя Помазаник.
Спаси, Господи, народа Си, и благослови наследството Си; Пази ги и ги въздигни на веки. O
 
АЛИЛУЯ      Ив 3,16
O Алилуя.
Бог толкова обикна света, че даде Своя Единороден Син; всеки, който вярва в Него, има вечен живот.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Нито в Израил намерих толкова голяма вяра.
 
Четене от светото Евангелие според Лука             7,1-10
В онова време:
Когато Исус свърши всичките си речи към народа, който слушаше, Той влезе в Капернаум. Един стотник имаше слуга, когото много ценеше; и слугата беше болен на умиране. Като чу за Исуса, стотникът изпрати при Него юдеиските стареи, да Го помолят да дойде, за да избави слугата му.
И те, като дойдоха при Исуса, молеха Го усърдно и казваха: "Той заслужава да му сториш това, защото обича народа ни, и синагогата той ни построи." Исус тръгна с тях.
И когато беше вече недалеч от къщата, стотникът изпрати насреща Му приятели и Му каза: "Господи, не си прави труд, защото не съм достоен да влезеш под покрива ми; затова и аз сам не счетох себе си достоен да дойда при Тебе; но кажи дума, и слугата ми ще оздравее. Защото и аз съм подвластен човек и имам мен подчинени войници; на един казвам: "Върви", и отива; на друг: "Дойди", и дохожда; и на слугата си: "Направи това", и прави.
Като чу това, Исус му се почуди, и като се обърна, каза на идещия подире Му народ: "Казвам ви, нито в Израиля намерих толкова голяма вяра."
Пратениците, като се върнаха в къщата, намериха болния слуга оздравял.
Това е слово Господне.