Text Size

8.09

| Печат |

8 септември
 
РОЖДЕНИЕТО НА БЛАЖЕНА ДЕВА МАРИЯ
 
Празник
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Време, в което ще роди онази,
която има да роди.
 
Четене из книгата на пророк Михей         5, 2-5а
Тъй казва Господ:
"И ти, Витлееме Ефратов, малък ли си между хилядните Юдини? От тебе ще излезе Оня, който трябва да бъде Владика в Израил и чийто произход е от край време, от вечни дни. Затова той ще ги остави до време, докле роди онази, която има да роди; тогава ще се върнат при синовете Израилеви и останалите им братя.
Ще застане той и ще пасе с Господня сила, с величието на името на Господа, своя Бог, и те ще живеят безопасно, защото тогава той ще бъде велик до краищата на земята. И ще бъде Той - мир."
Това е Божие слово.
 
Или
Които Бог предузна, тях и предопредели.
 
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни   8, 28-30
Братя:
При това знаем, че на ония, които обичат Бога и са призвани по Негова воля, всичко съдействува към добро. Защото, който Той е предузнал, тях е и предопределил да бъдат сходни с образа на Сина Му, та Той да бъде първороден между многото братя. А които е предопределил, тях и призвал; и които е призвал, тях и оправдал; а които е оправдал, тях и прославил.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 12, бав.бсд (О: Ис 61, 10)
Много ще се радвам в Господа.
 
Аз пък ще се уповавам на Твоята милост. Сърцето ми ще се зарадва за спасението от Тебе. O
Ще пея на Господа, който ме е облагодетелствувал, и ще възпявам името на Господа Всевишния. O
 
АЛИЛУЯ
O Алилуя.
Щастлива си ти, Света Дево Марио, и много достойна за всяка хвала, защото от тебе се роди Христос Бог наш - слънцето на правдата.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Заченатото в нея е от Дух Свети.
 
Четене от светото Евангелие според Матей        1, 1-16.18-23
Книга за родословието на Исуса Христа, син Давидов, син Авраамов.
Авраам роди Исаак, Исаак роди Яков, Яков роди Юда и братята му. Юда роди Фарес и Зара от Тамар, Фарес роди Есром, Есром роди Арам, Арам роди Аминадав, Аминадав роди Наасон, Наасон роди Салмон, Салмон роди Вооз от Раав, Вооз роди Овид от Рут, Овид роди Иесей, Иесей роди цар Давид.
Цар Давид роди Соломон от Уриевата жена, Соломон роди Ровоам, Ровоам роди Авия, Авия роди Аса, Аса роди Йосафат, Йосафат роди Иорам, Иорам роди Озия, Озия роди Иотам, Иотам роди Ахаз, Ахаз роди Езекия, Езекия роди Манасий, Манасий роди Амон, Амон роди Иосия, Иосия роди Иехония и братята му през време на пресе­лението Вавилонско.
А след преселението Вавилонско Иехония роди Салатиил, Салатиил роди Зоровавел, Зоровавел роди Авиуд, Авиуд роди Елиаким, Елиаким роди Азор, Азор роди Садок, Садок роди Ахим, Ахим роди Елиуд, Елиуд роди Елиазар, Елиазар роди Матан, Матан роди Яков, Яков роди Йосиф, мъжа на Мария, от която се роди Исус, наричан Христос.
А рождението на Христа стана тъй: След сгодяване на майка му Мария за Йосиф, преди още да бяха се те събрали, оказа се, че тя е непразна от Дух Свети; а Йосиф, мъж й, понеже беше праведен и не желаеше да я осрами, поиска тайно да я напусни.
Но когато намисли това, ето, Ангел Господен му се яви насъне и каза: "Йосифе, сине Давидов, не бой се да приемеш Мария, жена си; защото заченалото се в нея е от Дух Свети. Тя ще роди син, и ще му наречеш името Исус; защото той ще спаси народа си от греховете му."
А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: "Ето, девицата ще зачене в утробата си и ще роди син, и ще нарекат името му Емануил", което ще рече "с нас е Бог".
Това е слово Господне.
 
или по-краткото
Четене от светото Евангелие според Матей        1, 18-23
 
А рождението на Христа стана тъй: След сгодяване на майка му Мария за Йосиф, преди още да бяха се те събрали, оказа се, че тя е непразна от Дух Свети; а Йосиф, мъж й, понеже беше праведен и не желаеше да я осрами, поиска тайно да я напусне.
Но когато намисли това, ето, Ангел Господен му се яви насъне и каза: "Йосифе, сине Давидов, не бой се да приемеш Мария, жена си; защото заченалото се в нея е от Дух Свети. Тя ще роди син, и ще му наречеш името Исус; защото той ще спаси народа си от греховете му."
А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: "Ето, девицата ще зачене в утробата си и ще роди син, и ще нарекат името му Емануил", което ще рече, "с нас е Бог".
Това е слово Господне.