Text Size

23.08

| Печат |

Сряда
 
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Ти рече: Цар ще ни заповядва,
когато Господ ще царува над вас.
 
Четене из книгата Съдии    9,6-15
В онези дни:
Събраха се всички сихемски жители и целият дом на Мило, и отидоха, та поставиха за цар Авимелех при дъба, що е близо до Сихем.
Като разказаха това на Иотан, той отиде и застана на връх планина Гаризим и, като издигна гласа си, викаше и говореше им: "Чуйте ме, жители Сихемски, и Бог ще ви чуе! Едно време тръгнали дърветата да си помажат цар и казали на маслината: "Стани ни цар!" Маслината им казала: "Нима да оставя тлъстината си, с която чествуват богове и човеци, и да тръгна да се скитам по дърветата?" Тогава казали дърветата на смоковницата: "Дойди ти, да ни станеш цар: "Смоковницата им казала: "Нима да оставя сладостта си и хубавия си плод и да тръгна да се скитам по дърветата?" И казали дърветата на лозата: "Дойди ти, да ни станеш цар!" Лозата им казала: "Нима да оставя сока си, който весели богове и човеци, и да тръгна да скитам по дърветата?" Най-сетне всички дървета казали на тръна: "Дойди ти, да ни станеш цар!" Трънът казал на дърветата: "Ако наистина ме поставите за цар над себе си, то дойдете да си починете под сянката ми; ако ли не, ще излезе огън от тръна и ще изгори кедрите ливански."
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 20,2-3.4-5.6-7 (О: 2а)
Господи, с Твоята сила царят ще се весели.
 
Господи, с Твоята сила царят ще се весели, и за спасението от Тебе безмерно се радва.
Ти му даде, каквото му сърце желаеше, и молбата от устата му не отхвърли. O
Защото Ти го срещна с благословии за добро, и възложи на главата му венец от злато.
Той иска от Тебе живот; Ти му даде дълголетие във век века. O Голяма е славата му в спасението от Тебе; Ти го облече с чест и величие;
Ти положи на него благословии на веки, развесели го с радостта на лицето Си. O
 
АЛИЛУЯ       Евр 4,12
O Алилуя.
Словото Божие е живо, действено, и различава помисли и намерения сърдечни.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Или окото ти е завистливо, защото Аз съм добър?
 
Четене от светото Евангелие според Матей        20,1-16а
В онова време: Исус каза на учениците Си тази притча:
"Царството небесно прилича на стопанин, излязъл сутрин рано да наеме работници за лозето си, и, като се услови с работниците по динарий на ден, прати ги на лозето; като излезе около третия час, видя други, че стоят на тържището празни, па рече им: "Идете и вие на лозето ми, и, каквото е право, ще ви дам." Те отидоха. Пак излезе около шестия и деветия час и направи същото, а като излезе около единадесетия час, намери други, че стоят празни, и им казва: "Защо стоите тука цял ден празни?" Те му отговарят: "Никой не ни е наел." Той им казва: "Идете и вие на лозето ми".
А когато се мръкна, господарят на лозето казва на своя пристойник: "Повиквай работниците и заплати им; като почнете от последните до първите." И като дойдоха условените около единадесетия час, получиха по динарий. А като дойдоха първите, помислиха, че ще вземат повече, но и те получиха по динарий.
И като получиха, зароптаха против стопанина и думаха: "Тия последните работиха един час, а ти ги постави на равно с нас, които претърпяхме теготата на деня и жегата." А той отговори и рече на един от тях: "Приятелю, аз те не увреждам; нали за динарий се съгласи ти с мене? Вземи своето и си иди; а на тоя последния искам да дам, каквото и на тебе; нима нямам власт да правя със своето си, каквото си искам? Или окото ти е завистливо, задето съм добър?"
Тъй ще бъдат последните първи, и първите - последни."
Това е слово Господне.