Text Size

21.08

| Печат |

Понеделник
 
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Господ им издигна съдии, но и тях не слушаха.
 
Четене из книгата Съдии    2,11-19
В онези дни:
Израилевите синове почнаха да правят зло пред Господа и да служат на вааловци, и оставиха Господа Бога на отците си, който ги бе извел из земята Египетска, и се обърнаха към други богове, към боговете на околните на тях народи, и почнаха да им се покланят, и разгневиха Господа, и почнаха да служат на Ваал и на разни Астарти.
Тогава Господ им издигаше съдии, които ги спасяваха от ръцете на техните рабители, но те не слушаха и съдиите, а блудствуваха подир други богове и на тях се покланяха, скоро се отбиваха от пътя, по който отците им, покорявайки се на заповедите Господни, вървяха. Те не правеха път.
Когато Господ се разгневи силно против Израилтяните и ги предаде в ръцете на грабители, които ги ограбваха; и ги предаде на околните техни врагове, и не можеха вече да устоят пред враговете си. Навред, където и да отидеха те, ръката Господня им беше на зло, както им бе говорил Господ и както им се бе клел Господ. И те бидоха много притеснени.
Тогава Господ им издигаше съдии, Сам Господ беше със съдията и ги спасяваше от враговете им през всички дни на съдията, защото Господ ги съжаляваше, като слушаше стенанията им от онези, които ги угнетяваха и потискаха. Но щом умреше съдията, те отново почваха да живеят по-лошо от бащите си, като отиваха след други богове, да им служат и да им се покланят. Не преставаха от делата си и не отстъпваха от лошия си път.          
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 105, 34-35.36-37.39-40.43ав и 44 (0:4а)
Спомни си, Господи, за нас във благоволението Си към Твоя народ.
 
Не изтребиха народите, за които им бе казал Господ.
И смесиха се с езичниците и се научиха на техните дела. O
Служеха на техните истукани, които бяха примка за тях.
И принасяха синовете си, и дъщерите си в жертва на бесовете. O
Оскверняваха с делата си, блудствуваха с постъпките си.
И разпали се гневът на Господа против Неговия народ, погнуси се Той
от Своето наследие. O
Много пъти Той ги избавяше, но те Го сърдеха с упорството си. Но Той милостно поглеждаше към тяхната скръб, колчем чуваше техните вопли. O
 
АЛИЛУЯ       Мт 5,3
O Блажени бедните по дух, защото тяхно е царството небесно. O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай,
що имаш и раздай на сиромасите и ще имаш съкровище на небето.
 
Четене от светото Евангелие според Матей        19,16-22
В онова време:
Един младеж се доближи и каза на Исуса: "Учителю благи, какво добро да сторя, за да имам живот вечен?"
А Той му отговори: "Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Но ако искаш да влезеш в живота вечен, опази заповедите."
Казва Му: "Кои?"
А Исус рече: "Не убивай, не прелюбодействувай, не кради, не лъжесвидетелствувай; почитай баща си и майка си; обичай ближния си като себе си."
Момъкът Му казва: "Всичко това съм опазил от младини; какво още ми не достига?"
Исус му рече: "Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си, и раздай на сиромасите; и ще имаш съкровище на небето; па дойди и върви след Мене."
Като чу момъкът тая дума, отиде си натъжен, защото имаше много имот.
Това е слово Господне.

Понеделник

Година I

ПЪРВО ЧЕТИВО

Господ им издигна съдии, но и тях не слушаха.

Четене из книгата Съдии    2,11-19

В онези дни:

Израилевите синове почнаха да правят зло пред Господа и да служат на вааловци, и оставиха Господа Бога на отците си, който ги бе извел из земята Египетска, и се обърнаха към други богове, към боговете на околните на тях народи, и почнаха да им се покланят, и разгневиха Господа, и почнаха да служат на Ваал и на разни Астарти.

Тогава Господ им издигаше съдии, които ги спасяваха от ръцете на техните рабители, но те не слушаха и съдиите, а блудствуваха подир други богове и на тях се покланяха, скоро се отбиваха от пътя, по който отците им, покорявайки се на заповедите Господни, вървяха. Те не правеха път.

Когато Господ се разгневи силно против Израилтяните и ги предаде в ръцете на грабители, които ги ограбваха; и ги предаде на околните техни врагове, и не можеха вече да устоят пред враговете си. Навред, където и да отидеха те, ръката Господня им беше на зло, както им бе говорил Господ и както им се бе клел Господ. И те бидоха много притеснени.

Тогава Господ им издигаше съдии, Сам Господ беше със съдията и ги спасяваше от враговете им през всички дни на съдията, защото Господ ги съжаляваше, като слушаше стенанията им от онези, които ги угнетяваха и потискаха. Но щом умреше съдията, те отново почваха да живеят по-лошо от бащите си, като отиваха след други богове, да им служат и да им се покланят. Не преставаха от делата си и не отстъпваха от лошия си път.           Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 105, 34-35.36-37.39-40.43ав и 44 (0:4а)

Спомни си, Господи, за нас във благоволението Си към Твоя народ.

Не изтребиха народите, за които им бе казал Господ.

И смесиха се с езичниците и се научиха на техните дела. O

Служеха на техните истукани, които бяха примка за тях.

И принасяха синовете си, и дъщерите си в жертва на бесовете. O

Оскверняваха с делата си, блудствуваха с постъпките си.

И разпали се гневът на Господа против Неговия народ, погнуси се Той

от Своето наследие. O

Много пъти Той ги избавяше, но те Го сърдеха с упорството си. Но Той милостно поглеждаше към тяхната скръб, колчем чуваше техните вопли. O

АЛИЛУЯ       Мт 5,3

O Блажени бедните по дух, защото тяхно е царството небесно. O Алилуя.

ЕВАНГЕЛИЕ

Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай,

що имаш и раздай на сиромасите и ще имаш съкровище на небето.

Четене от светото Евангелие според Матей        19,16-22

В онова време:

Един младеж се доближи и каза на Исуса: "Учителю благи, какво добро да сторя, за да имам живот вечен?"

А Той му отговори: "Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Но ако искаш да влезеш в живота вечен, опази заповедите."

Казва Му: "Кои?"

А Исус рече: "Не убивай, не прелюбодействувай, не кради, не лъжесвидетелствувай; почитай баща си и майка си; обичай ближния си като себе си."

Момъкът Му казва: "Всичко това съм опазил от младини; какво още ми не достига?"

Исус му рече: "Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си, и раздай на сиромасите; и ще имаш съкровище на небето; па дойди и върви след Мене."

Като чу момъкът тая дума, отиде си натъжен, защото имаше много имот.

Това е слово Господне.