Text Size

14.08

| Печат |

СВ. МАКСИМИЛИАН КОЛБЕСВ. МАКСИМИЛИАН КОЛБЕ

 
 
Понеделник
 
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Обрежете сърцето си. Обичайте пришлеца,
понеже сами бяхте пришелци.
 
Четене из книгата Второзаконие   10,12-22
Мойсей говори на народа, казвайки:
"И тъй, Израиле, какво иска от тебе Господ, Бог твой? Само да се боиш от Господа, твоя Бог, да ходиш по всичките му пътища, да Го обичаш, и да служиш на Господа, твоя Бог, от всичкото си сърце и от всичката си душа, да пазиш заповедите на Господа и наредбите Му, които днес ти заповядвам, за да ти бъде добре.
Ето, небето и небето на небесата, земята и всичко, що е на нея, е на Господа, твоя Бог; но само твоите отци е приел Господ и ги е обикнал, и е избрал вас, тяхното потомство подир тях, от всички народи, които видиш днес.
И тъй, обрежете крайната плът на сърцето си и занапред не бъдете твърдоглави; защото Господ Бог ваш, е Бог на боговете и Господар на господарите, Бог велик, силен и страшен, който не гледа на лице и не взема дарове, който право отсъжда на сираче и на вдовица, обича пришлеца и му дава хляб и облекло. Обичайте и вие пришлеца, понеже сами бяхте пришлеци в Египетската земя.
Бой се от Господа, твоя Бог, Нему само служи, към Него се привържи и в Негово име се кълни. Той е твоя похвала, Той е твой Бог, който направи с тебе онези велики и страшни дела, каквито видяха очите ти; твоите отци дойдоха в Египет седемдесет души, а сега Господ, Бог твой, те е направил многоброен като звездите небесни.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 147, 12-13.14-15.19-20 (О: 12а)
Хвали, Иерусалиме, Господа, или Алилуя
 
Хвали, Иерусалиме, Господа, хвали, Сионе, твоя Бог.
Защото Той укрепява заворките на твоите порти, благославя твоите
синове сред тебе. O
Утвърдява в твоите предели мир, с тлъста пшеница те насища; праща на земята Своето слово; Неговото слово бързо върви. O Той яви Своето слово на Яков, Своите наредби и Своите съдби - на Израил.
На никой друг народ Той не е сторил това, и Неговите съдби те не знаят. O
 
АЛИЛУЯ       2 Сол 2,14
O Алилуя.
Бог ви призва чрез Евангелието Си, за да придобиете славата на нашия Господ Исус Христос.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Ще Го убият и ще възкръсне.
Синовете са свободни от данък.
 
Четене от светото Евангелие според Матей        17,21-26
В онова време:
Когато Исус с учениците Си се намираха в Галилея, Той им рече: "Син Човечески ще бъде предаден в човешки ръце, и ще Го убият, и на третия ден ще възкръсне." И те се нажалиха твърде много.
А когато дойдоха в Капернаум, приближиха си до Петър ония, които събираха дидрахмите, и рекоха: "Вашият Учител не плаща ли дидрахма?" Той отговори: "Да."
И когато влезе вкъщи, Исус го изпревари и рече: "Как ти се струва, Симоне? Земните царе, от кого вземат мито, или данък? От своите ли синове, или от чуждите?" Петър Му казва: "От чуждите."
Исус му рече: "И тъй, синовете са свободни. За да не ги съблазним, иди на морето, хвърли въдица, и първата риба, която се улови, вземи; и, като й разтвориш устата, ще намериш статир; вземи го и дай им за мене и за себе си."
Това е слово Господне.
14 август
СВ. МАКСИМИЛИАН КОЛБЕ,
СВЕЩЕНИК И МЪЧЕНИК
Възпоменание
 
ПЪРВО ЧЕТИВО                1 Й 3,13-18
 
Четене от първото послание на Свети Йоан Апостол.
 
            Недейте се чуди, братя мои, ако светът ви мрази. Ние знаем, че преминахме от смърт в живот, защото обичаме братята; който не обича брата си, пребъдва в смърт. Всякой, който мрази брата си, е човекоубиец, и знаете, че човекоубиец няма вечен живот, който да пребъдва в него.
            Любовта познаваме по това, че Той положи за нас душата си и ние сме длъжни да полагаме душите си за братята. А който има световните блага, пък като види брата си в немотия, затвори от него сърцето си – как пребъдва в такъв Божията любов?
Чеда мои, нека любим не с думи или с език, а с дела и истина.
            Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛМ                                    Пс 115
Отпев: Скъпа е за Господа смъртта на светиите.
 
Повярвах и затова говорих:
Силно съм съкрушен.
Скъпа е в очите на Господа
смъртта на Неговите светии. О...
 
О, Господи, аз съм Твой раб,
аз съм Твой раб и син на Твоята рабиня.
Ти счупи моите окови, †
Тебе ще принеса хвалебна жертва
и името Господне ще призова. О...
 
Какво да въздам на Господа
за всичките Му благодеяния към мене?
Чашата на спасението ще приема
и името Господне ще призова. О...
 
АЛЛЕЛУЯ                Мк 8,35
О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.
Който иска да спаси живота си, ще го погуби;
а който погуби живота си заради Мене и Евангелието,
той ще го спаси.
О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ           Й 15,12-17
Четене от светото Евангелие според Йоан.
 
            Исус рече на своите ученици: “Тази е моята заповед: Да любите един другиго, както Аз ви възлюбих. Никой няма любов по-голяма от тази, да положи живота си за своите приятели. Вие сте Ми приятели, ако вършите всичко онова, що ви Аз заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото ви казах всичко, що съм чул от Отца Ми.
            Не вие Мене избрахте, но Аз вас избрах и ви поставих да идете и да принасяте плод, и плодът ви да пребъдва, та, каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде. Това ви заповядвам: Да любите един другиго”.
            Това е слово Господне.