Text Size

13.08

| Печат |

BЛ. МАРКО ОТ АВИАНО, СВЕЩЕНИК

 
ДЕВЕТНАДЕСЕТА СЕДМИЦА
 
Неделя, Година А
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Застани на планината пред Господа.
 
Четене из Първата книга Царства19,9а.11-13а
В онези дни:
Когато Илия дойде при Божията планина Хорив, влезе в пещерата и пренощува в нея. И ето биде към него слово Господне. И каза му: "Излез и застани на планината пред Господа."
И ето, Господ ще мине, и голям и силен вятър, който цепи планини и събаря скали пред Господа; но не във вятъра е Господ; след вятъра - земетръс, но не в земетръса е Господ; след земетръса - огън, но не в огъня е Господ; след огъня - лъх от тих вятър. Като чу това, Илия си закри лицето със своя кожух и застана при входа на пещерата.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 84,9-10.11-12.13-14. (О: 8)
Яви ни, Господи, Твоята милост, и дари ни Твоето спасение.
 
Да послушам какво ще каже Господ Бог, защото Той ще изрече мир на Своя народ и на Своите избрани.
И тъй, Неговото спасение е близо до онези, които Му се боят, за да обитава слава в нашата земя. O
Милост и истина ще се срещнат, правда и мир ще се целунат; истината ще изникне от земята, и правдата ще надникне от небесата. O
И Господ ще даде добро, и нашата земя ще даде своя плод; Правдата ще тръгне пред Него и ще тури на път стъпките си. O
 
ВТОРО ЧЕТИВО
 
Желал бих сам аз да бъда проклятие за братята си.
 
Четене от Посланието на Свети Павел Апостол до римляни   9,1-5
Братя:
Истина говоря в Христа, не лъжа, свидетелствува ми моята съвест чрез Светия Дух - че ми е голяма скръб и непрестанна мъка на сърце.
Защото желал бих аз сам да бъда отлъчен от Христа за братята си, мои сродници по плът, които са израилтяни, на които принадлежи осиновяване и слава, завети и законоположения, богослужение и обещания; техни са и отците, от тях е и Христос по плът, който е над всички Бог, благословен во веки. Амин.
Това е Божие слово.
 
АЛИЛУЯ       Пс 129,5
O Алилуя.
Надявам се на Господа, на Неговото слово се уповавам.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Заповядай ми да дойда при Тебе по водата.
 
Четене от светото Евангелие според Матей        14,22-33
След като народът се нахрани, Исус накара учениците Си да влязат в кораба и да минат преди Него насреща, докле Той разпусне народа.
И като разпусна народа, Той се качи на планината, за да се помоли насаме; и вечерта остана там самичък. А корабът вече беше сред морето, и вълните го блъскаха, защото вятърът беше противен.
А на четвърта стража през нощта отиде Исус при тях, като ходеше по морето. А учениците, като го видяха да ходи по морето, смутиха се и казваха: "Това е привидение"; и от страх извикаха.
Но Исус веднага заговори с тях и рече: "Дерзайте! Аз съм, не бойте се."
Петър отговори и Му рече: "Господи, ако си Ти, позволи ми да дойда при Тебе по водата." А Той рече: "Дойди."
И като излезе от кораба, Петър тръгна по водата, за да иде при Исуса. Но, като видя силния вятър, уплаши се и, като взе да потъва, извика: "Господи, избави ме!"
Исус веднага простря ръка, хвана го и му каза: "Маловерецо, защо се усъмни?"
И щом влязоха в кораба, вятърът утихна. А ония, които бяха в кораба, приближиха се, поклониха Му се и казаха: "Наистина си Божи Син."
Това е слово Господне.

13 август
BЛ. МАРКО ОТ АВИАНО, СВЕЩЕНИК
Тържество
 
ПЪРВО ЧЕТИВО                Ис 52,7-10
 
Четене из книгата на пророк Исая.
            Колко прекрасни са върху планините нозете на благовестника, който възвестява мир, благовества радост, проповядва спасение, който говори на Сион: “Бог твой се възцари”.
            Ето гласа на твоите стражи. Те издигаха глас и всички наедно ликуват, защото с очите си виждат, че Господ се връща в Сион. Тържествайте, пейте наедно, развалини Йерусалимски! ЗащотоГоспод утеши народа си – изкупи Йерусалим. Възпретна Господ светата си мишца пред очите на всички народи, и всички краища земни ще видят спасението на нашия Бог.
            Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛМ                                    Пс 15
 
Отпев: В Тебе, о Господи, е нашата сила.
 
Пази ме, Боже,
защото на Тебе се уповавам,
казах на Господа:
“Ти си Господ мой”. О...
 
Към светиите, които са на земята,
към тях е всичкото ми желание.
Господ е дял от моето наследие и моята чаша.
Ти държиш моя жребий. О...
 
Винаги виждах пред себе си Господа,
Той е от дясната ми страна, няма да се поклатя.
Затова се възрадва сърцето ми и се развесели езикът ми,
а още и плътта ми ще почива в надежда. О...
 
ВТОРО ЧЕТИВО                 2 Кор 5,14-2
 
Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.
 
            Братя: Любовта Христова ни обхваща, кога разсъждаваме върху това, че щом Един е умрял за всички, всички са умрели. А Христос умря за всички, та живите да живеят не вече за себе си, а за Онзи, Който умря за тях и възкръсна.
            Затова отсега ние не познаваме никого по плът, ако и да бяхме познали Христа по плът, сега вече не познаваме. И тъй, който е в Христа, той е нова твар; древното премина, и ето всичко стана ново. А всичко е от Бога, Който ни примири със себе си чрез Исуса Христа и ни даде служенето на това примирение. Защото Бог примири света със себе чрез Христа, без да вменява на човеците прегрешенията им, и ни вложи в нас словото на примирението.
            И тъй, ние изпълняваме службата посланици вместо Христа, като че ли сам Бог увещава чрез нас. Молим ви от име Христово: Примирете се с Бога.
            Това е Божие слово.
 
АЛЛЕЛУЯ                  Мк 16,15
О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.
Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието
на всички твари.
О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ                       Мк 16,15-18
 
Четене от светото Евангелие според Марко.
 
            Исус се яви на самите единайсет и рече им: “Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всички твари. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден.
            А повярвалите ще ги придружават тези личби: с името Ми ще изгонват бесове, ще говорят на нови езици, ще хващат змии, и ако изпият нещо смъртоносно, няма да им повреди. На болни ще възложат ръце, и те ще бъдат здрави”.
            Това е слово Господне.