Text Size

11.08

| Печат |

СВ. КЛАРА ОТ АСИЗИ, ДЕВИЦА

 
Петък
 
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Той обикна твоите отци
и избра потомството им след тях.
 
Четене из книгата Второзаконие   4,32-40
Говори Мойсей на народа, казвайки:
"Разпитай за предишните времена, които са били преди тебе, от онзи ден, когато Бог сътвори човека на земята, и от единия край на небето до другия: бивало ли е нещо такова, като това велико дело, или чувало ли си е подобно на него, чувал ли е някой народ гласа на Бога, който да говори изсред огъня, както ти си чувал, и останал ли е жив; или опитвал ли се е някой бог да отиде и си вземе народ изсред друг народ чрез порази, личби и чудеса, чрез война, и с яка ръка, с висока мишца и с големи ужаси, както направи за вас Господ, Бог ваш, в Египет пред твоите очи; на тебе е дадено да видиш това, за да знаеш, че само Господ е Бог и няма друг, освен Него.
От небето Той ти даде да чуеш гласа Му, за да те научи, а на земята ти показа Своя велик огън, и ти слуша думите Му изсред огъня; и понеже Той обикна твоите отци и избра потомството им след тях, то изведе те Сам с голямата Си сила из Египет, за да прогони отпреде ти народи по-големи и по-силни от тебе, да те въведе и да ти даде земята им в наследство, както това сега се види.
И тъй, знай сега и запечатай в сърцето си, че Господ е Бог на небето горе и на земята долу, и няма друг. Пази наредбите Му и заповедите Му, които ти сега заповядвам, за да бъде добро на теб и на твоите синове след тебе и да останеш за дълго в онази земя, която Господ, Бог твой, ти дава завинаги."
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 76,12-13.14-15.16 ш 21 (О: 12а)
Ще си спомням за делата на Господа.
 
Ще си спомням за делата на Господа, ще си спомням за Твоите древни
чудеса.
И ще вниквам във всички Твои дела, и ще размишлявам за Твоите велики деяния. O
Боже, Твоят път е свет; кой бог е тъй велик, както Бог наш? Ти си Бог, който прави чудеса, Ти яви Своята мощ посред народите. O Ти избави с мишцата Си Твоя народ, синовете на Яков и Йосиф. Ти води като стадо Твоя народ чрез ръката на Мойсей и Аарон. O
 
АЛИЛУЯ       Мт 5,10
O Алилуя.
Блажени преследваните заради правда, защото тяхно е царството Божие.
O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Какво може да даде човек в замяна на душата си?
 
Четене от светото Евангелие според Матей        16,24-28
В онова време: Исус каза на учениците Си:
"Ако някой иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста Си и Ме последва; защото, който иска да спаси душата си, ще я погуби; а който изгуби душата си заради Мене, ще я намери;
защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си?
Защото ще дойде Син Човеческий в славата на Отца Си със Своите Ангели, и тогава ще въздаде всекиму според делата му. Истина ви казвам: Тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят Сина Човечески да иде в царството Си."
Това е слово Господне.
11 август
СВ. КЛАРА ОТ АСИЗИ, ДЕВИЦА
Празник
 
ПЪРВО ЧЕТИВО                 Ос 2,16-.21-22
 
Четене из книгата на пророк Осия.
            Това казва Господ: “Аз ще я отвлека, ще я доведа в пустиня и ще й говоря по сърце. И там тя ще се отзове, както в дните на младостта си, и както в деня, когато възлезе из Египетската земя.
            И ще те сгодя за себе си навеки, ще те сгодя за себе си в правда и съд, в благост и милосърдие. Ще те сгодя за себе си във вярност, и ти ще познаеш Господа”.
            Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛМ                        Пс 44
 
Отпев: Чуй, дъще, и виж, наклони ухото си.
 
Чуй, дъще, и виж, наклони ухо,
забрави твоя народ и дома на баща си.
Силно ще пожелае Царят твоята красота,
защото Той е твой Господ и ти Му се поклони. О...
 
Всичката слава на царската дъщеря е вътре,
нейната дреха е със злато везана.
В изпъстрена дреха я довеждат при Царя,
след нея водят при тебе девици, нейни дружки. О...
 
Довеждат ги с веселие и ликуване,
влизат в царевия чертог.
Вместо твоите бащи, ще бъдат твоите синове,
ти ще ги туриш князе по цяла земя. О...
 
АЛЛЕЛУЯ
О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.
Дойди, годеницо Христова, приеми в награда вечния живот,
която Господ преди вековете подготви за тебе.
О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ                       Й 15,4-10
Четене от светото Евангелие според Йоан.
 
            Исус рече на своите ученици: “Пребъдете в Мене, и Аз във вас. Както пръчката сама от себе си не може да дава плод, ако не бъде на лозата, тъй и вие, ако на бъдете в Мене. Аз съм лозата, вие пръчките, който пребъдва в мене, и Аз в него, той дава много плод. Защото без Мене не можете да вършите нищо.
            Ако някой не пребъде в Мене, бива изхвърлен навън, както пръчката, и изсъхва, и събират пръчките, та ги хвърлят в огън, и те изгарят. Ако пребъдете в Мене, и словата Ми пребъдват във вас, то каквото и да пожелаете, искайте, и ще ви бъде. С това ще се прослави Моят Отец, ако вие принасяте много плод, и тогава ще бъдете Мои ученици.
            Както Отец възлюби Мене, и Аз възлюбих вас: пребъдете в Моята любов. Ако спазите Моите заповеди, ще пребъдете в любовта Ми, както и Аз спазих заповедите на Отца си, и пребъдвам в любовта Му”.
            Това е слово Господне.