Text Size

8.08

| Печат |

СВ. ДОМИНИК, СВЕЩЕНИК

 
Вторник
 
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Мойсей не е като друг пророк:
Как се не побояхте да го укорявате?
Четене из книгата Числа     12,1-13
В онези дни:
Мариам и Аарон укоряваха Мойсей поради жената етиопка, която бе взел, защото се бе оженил за етиопка - и казаха: "Само на Мойсей ли говори Господ? Не говори ли Той и на нас?" И Господ чу това.
А Мойсей беше най-кроткият човек между всички човеци на земята. И рече Господ тутакси на Мойсей, Аарон и Мариам: "Излезте вие трима пред скинията на събранието!"
Те излязоха и тримата. И слезе Господ в облачен стълб, па застана при входа на скинията, и повика Аарон и Мариам, и те излязоха и двамата. И рече: "Чуйте Моите думи: Ако между вас има пророк Господен, Аз му се явявам във видение, на сън говоря с него. Не е тъй обаче с Моя раб Мойсей - той е верен в целия Ми дом; Аз говоря с него уста с уста, и явно, а не с гатанки, и той вижда образа на Господа; а вие как се не побояхте да укоряват Моя раб Мойсей?" И разпали се гневът на Господа против тях, и Той се оттегли. Оттегли се и облакът от скинията, и ето, Мариам беше обрината от проказа, като със сняг.
Аарон погледна Мариам, и ето, тя в проказа. И рече Аарон на Мойсей: "Господарю мой, не смятай нам за грях, дето постъпихме глупаво и съгрешихме; недей допуща да стане тя като мъртвородено дете, чието тяло, когато то излиза от майчината си утроба, наполовина е вече изтляло." И викна Мойсей към Господа, думайки: "Боже, изцери я!"
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 50,3-4.5-6.12-13 (О: срв Зс)
Смили се, Господи, защото съгрешихме.
 
Помилвай ме, Боже, по милостта си; и по многото си щедрости заличи беззаконието ми.
напълно ме умий от моята вина и очисти ме от моя грях. O
Защото беззаконието си аз съзнавам и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе едничкия съгреших и, що е лошо, пред Тебе извърших, тъй че Ти си справедлив в Твоята присъда; безукорен, когато съдиш. O
Сърце чисто създай в мене, Боже, и несломим дух обнови в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си и светия Твой дух не отнемай от мене. O
 
АЛИЛУЯ       Ив 1,49в
O Алилуя.
Учителю, Ти си Син Божи, Ти си цар Израилев.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Заповядай ми да дойда при Тебе по водата.
 
Четене от светото Евангелие според Матей        14,22-36
След като народът се нахрани, Исус накара учениците Си да влязат в кораба и да минат преди Него насреща, докле Той разпусне народа. И като разпусна народа, Той се качи на планината, за да се помоли насаме; И вечерта остана там самичък. А корабът вече беше сред морето, и вълните го блъскаха, защото вятърът беше противен.
И на четвърта стража през нощта отиде Исус при тях, като ходеше по морето. А учениците, като го видяха да ходи по морето, смутиха се и казваха: "Това е привидение." И от страх извикаха.
Но Исус веднага заговори с тях и рече: "Дерзайте! Аз съм, не бойте се."
Петър отговори и Му рече: "Господи, ако си Ти, позволи ми да дойда при Тебе по водата." А Той рече: "Дойди."
И като излезе от кораба, Петър тръгна по водата, за да иде при Исуса. Но, като видя силния вятър, уплаши се и, като взе да потъва, извика: "Господи, избави ме!"
Исус веднага простря ръка, хвана го и му каза: "Маловерецо, защо се усъмни?"
И щом влязоха в кораба, вятърът утихна. А ония, които бяха в кораба, приближиха се, поклониха Му се и казаха: "Наистина си Божий Син."
И като преплуваха, пристигнаха в земята генесаретска. Жителите на онова място, като Го познаха, разпратиха по цялата оная околност, н донесоха при Него всички болни; и Го молеха да се допрат поне до полата на дрехата Му. И които се допряха, изцериха си.
Това е слово Господне.
 
Или ад либитум, особено когато през година А се е чело това Евангелие предишния ден.
 
Всяко растение, което Моят Отец небесен
не е насадил, ще бъде изкоренено.
 
Четене от светото Евангелие според Матей        15,-2.10-14
В онова време:
Приближиха се до Исуса иерусалимските книжници и фарисеи и казват: "Защо Твоите ученици престъпват преданието на старците? Понеже не си мият ръцете, кога ядат хляб."
И като повика народа, рече им: "Слушайте и разумейте: "Не това, що влиза в устата, осквернява човека, а онова, що излиза из устата,то осквернява човека."
Тогава учениците Му се приближиха и Му рекоха: "Знаеш ли, че фарисеите, като чуха тая реч, се съблазниха?" А Той отговори и рече:
Всяко растение, което Моят Отец небесен не е насадил, ще се изкорени. Оставете ги: те са слепи водачи на слепи; ако пък слепец слепеца води и двамата ще паднат в ямата."
Това е слово Господне.
8 август
 
СВ. ДОМИНИК, СВЕЩЕНИК
ОСНОВАТЕЛ НА ПРОПОВЕДНИЧЕСКИ ОРДЕН
 
Празник
 
ПЪРВО ЧЕТИВО                 2 Тм 4,1-5
 
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до Тимотей.
            Възлюбен: Заклевам те пред Бога и нашия Господ Исус Христос, Който ще съди живи и мъртви, кога се яви Той и настъпи царството Му: проповядвай словото, настоявай на време и не на време, изобличавай, запретявай, увещавай с голямо дълготърпение и поука.
            Защото ще дойде време, когато човеците не ще търпят здравото учение, но водени от своите похоти, ще си насъберат учители да им гъделичкат слуха. Те ще отвърнат слуха си от истината и към басни ще се обърнат.
            Но ти във всичко бодърствай, скърби претърпи, дело на благовестник извърши, службата си добре изпълни.
            Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛМ                                    Пс 36
Отпев: Праведният мъж изказва премъдрост.
 
Уповавай се на Господа и върши добро,
живей на земята и пази истината.
Утешавай се с Господа,
и Той ще изпълни желанието на сърцето ти. О...
 
Предай пътя си на Господа
и на Него се уповавай,
Той ще извърши и ще изведе като светлина твоята правда,
и твоята справедливост – като пладнина. О...
 
Устата на праведника изказват премъдрост,
и езикът му изговаря правда.
Законът на неговия Бог е в сърцето му,
стъпките му няма да се поклатят. О...
 
АЛЛЕЛУЯ                Ос 14,6
О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.
Праведният ще цъфне като крин,
пред лицето на Господа.
О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ                       Мт 5,13-16
 
Четене от светото Евангелие според Матей.
 
            Исус рече на своите ученици: “Вие сте солта на земята. Но, ако солта изгуби сила, с какво ще се направи солена? Тя вече за нищо не струва, освен да се хвърли вън и да се тъпче от човеците.
            Вие сте светлината на света. Не може се укри град, който стои навръх планина. Нито запалят светило и го турят под крина, а на светилник, и свети на всички вкъщи. Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят Небесния ваш Отец”.
            Това е слово Господне.