Text Size

6.08

| Печат |

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
 
Празник
Когато този празник не е в неделя, преди Евангелието се избира само едно от следващите четива.
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Облеклото Му беше бяло като сняг.
 
Четене из книгата на пророк Даниил       7, 9-10.13-14
Видях най-сетне, че бяха поставени престоли, и седна Старият по дни. Облеклото Му беше бяло като сняг, и космите на главата Му -като чиста вълна. Престолът Му - като огнен пламък, колелата му - като пламтящ огън. Огнена река излизаше и минаваше пред Него; хиляда хиляди Му служеха, и десетки хиляди предстояваха пред Него; съдии седнаха, и книги се разтвориха.
Гледах в нощните видения, и ето, на небесни облаци идеше сякаш Син човечески, дойде до Стария по дни и биде доведен при Него. И на него бе дадена власт, слава и царство, за да му служат всички народи, племена и езици; владичеството му е владичество вечно, което няма да премине, и царството му не ще се разруши.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 96, 1-2.5-6.9 (O: 1а и 9а)
Господ царува, висок над цялата земя.
 
Господ царува, да се радва земята, да се веселят многобройните острови. O
Облак и мрак е около Него, правда и съд е основа на престола Му. O Планини се топят като восък от лицето на Господа, от лицето на Господа на цяла земя. O
Небесата разгласят Неговата правда, и всички народи виждат Неговата слава. O
Защото Ти, Господи, си висок над цяла земя, превъзвишен над всички богове. O
 
ВТОРО ЧЕТИВО
Този глас ние чухме от небето.
 
Четене от второто послание на Свети Петър      1, 16-19
Възлюбени:
Ние ви явихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, не като следвахме хитроизмислени басни, а като станахме очевидци на Неговото величие.
Защото Той прие от Бога Отца чест и слава, когато от великолепната слава дойде към Него такъв глас: "Този е Моят възлюбен Син, в когото е Моето благоволение; Него слушайте." И тоя глас ние чухме да слиза от небесата, като бяхме с Него на светата планина.
Освен това имаме по-достоверно нещо - пророческото слово, на което добре правите, че давате внимание, като на светило, което свети на тъмно място, докле се ден развидели и зорница изгрее в сърцата ви.
Това е Божие слово.
 
АЛИЛУЯ       Мт 17, 5с
O Алилуя.
Този е Моят възлюбен син, в когото е Моето благоволение: Него слушайте.
O Алилуя.
Година А
 
ЕВАНГЕЛИЕ
Лицето Му светна като слънцето.
 
Четене от светото Евангелие според Матей        17, 1-9
В онова време:
Исус взе със Себе Си Петър, Яков и Иван, брат му, и възведе ги насаме на висока планина; и се преобрази пред тях. И лицето му светна като слънце, а дрехите Му станаха бели като сняг.
И ето, явиха им се Мойсей и Илия, разговарящи с Него.
Тогава Петър отговори и каза на Исуса: "Господи, добре е да бъдем тука: ако искаш, да направим тук три сенника: за Тебе един, за Мойсей един, и един за Илия."
           Докле още той говореше, ето, светъл облак ги засени; и чу се из облака глас, който казваше: "Този е Моят възлюбен Син, в когото е Моето благоволение; Него слушайте."
И като чуха това учениците, паднаха ничком и твърде много се уплашиха.
Но Исус, като се приближи, допре се до тях и рече: "Станете и не бойте се!" А те, като подигнаха очи, не видяха никого освен само Исуса.
И когато слизаха от планината, Исус им заповяда и каза: "Никому не обаждайте за това видение, докле Син човечески не възкръсне от мъртвите."
Това е слово Господне.