Text Size

23.06

| Печат |

ПРЕСВЕТО СЪРЦЕ ИСУСОВО
 
Тържество Година А
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Бог ви възлюби и ви избра.
 
Четене из книгата Второзаконие   7, 6-11
В онези дни:
Мойсей говори на народа, думайки: "Ти си свет народ на Господа, твоя Бог; тебе избра Господ, Бог твой, за да бъдеш Негов собствен народ измежду всички народи, които са на земята.
Не за това, че сте по-многобройни от всички народи, ви прие Господ и ви избра - понеже вие сте по-малобройни от всички народи -а защото Господ ви обича и за да запази клетвата, с която Той се бе клел на отците ви, изведе ви Господ с твърда ръка и освободи от дома на робството, от ръката на Фараона, египетския цар.
И тъй, знай, че Господ, Бог твой, е Бог, Бог верен,който пази до хиляди поколения завет и милост към тия, които го обичат и пазят заповедите Му; а на тези, които Го мразят, въздава в лицето им, като ги погубва; Той не забавя да въздаде лично на онзи, който Го мрази.
И тъй, пази заповедите, наредбите и законите, които днес ти заповядвам да изпълняваш."
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 102, 1-2.3-4.6-7 и 10 (О: 17)
Милостта на Господа е от века към онези, които Му се боят.
 
Благославяй, душо моя, Господа; и цялата моя вътрешност да благославя Неговото свето име.
Благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния. O
Той прощава всички твои беззакония, и изцелява всички твои недъзи; избавя от гроб твоя живот, увенчава те с милост и щедрости. O Господ дава правда и съд на всички обидени.
Той показа Своите пътища на Мойсей, на Израилевите синове - Своите дела. O
Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив.
Той не ни стори според нашите беззакония и не ни въздаде според
нашите грехове. O
 
ВТОРО ЧЕТИВО
 
Бог пръв ни възлюби.
 
Четене от първото послание на Свети Иван Апостол   4, 7-16
Възлюбени:
Нека се обичаме един други, защото любовта е от Бога, и всеки, който обича, е роден от Бога и познава Бога. Който не обича, той не е познал Бога, защото Бог е любов.
Божията любов към нас в това се яви, дето Бог проводи в света Своя Единороден Син, за да бъдем живи чрез Него.
В това се състои любовта, че не ние възлюбихме Бога, а Той ни възлюби и проводи Сина Си да стане умилостивение за нашите грехове.
Възлюбени, ако тъй ни възлюби Бог, и ние сме длъжни да обичаме един другиго. Бога никой никога не е видял. Ако се обичаме един друг, Бог пребъдва в нас, и любовта Му е съвършена у нас. Че ние пребъдваме в Него и Той в нас, познаваме от това, дето ни е дал от Своя Дух. И ние видяхме и свидетелствуваме, че Отец проводи Сина за Спасител на света.
Който изповяда, че Исус е Син Божи, в него пребъдва Бог, и той в Бога. И ние познахме любовта, която Бог има към нас, и повярвахме в това. Бог е любов, и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог - в него.
Това е Божие слово.
 
АЛИЛУЯ       Мт 11, 29ав
O Алилуя.
Вземете Моето иго върху себе си, и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Кротък съм и смирен по сърце.
 
Четене от светото Евангелие според Матей        11, 25-30
В онова време: Исус отговори и каза:
"Прославям Те, Отче, Господи на небето и на земята, задето си укрил това от мъдри и разумни, и си го открил на младенци; тъй е, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение. Всичко Ми е предадено от Моя Отец, и никой не познава Сина, освен Отец; и нито Отца познава някой, освен Синът, и комуто Синът иска да открие.
Дойдете при Мене, всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си; защото игото Ми е благо и бремето Ми леко."
Това е слово Господне.