Text Size

2.06

| Печат |

Петък
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Умрял Исус,
за когото Павел казваше,
че е жив.
 
Четене от деянията на Апостолите.                      25, 13-21
В онези дни:
След няколко дни цар Агрипа и Вереника дойдоха в Кесария да поздравят Фест. И като престояха там много дни, Фест представи на царя Павловото дело, като каза:
"Има един човек, оставен от Феликс в окови, за когото първосвещениците и старейте юдейски, когато аз бях в Йерусалим представиха обвинения, и искаха да бъде осъден. Аз им отговорих, че у римляните не е обичай да предават човека на смърт, преди обвиненият да има обвинителите си на лице и да му се позволи да се защити от обвине­нието.
И когато те се събраха тук, аз на другия ден, без никакво отлагане, седнах на съдилището и заповядах да доведат човека; обвинителите, като се изправиха, не представиха за него ни едно такова обвинение, каквото предполагах аз; те имаха някакви препирни с него върху тяхното суеверие и за някой си Исус, който бил умрял и за когото Павел казваше, че е жив.
Понеже бях в недоумение, как да реша тоя въпрос, аз казах: иска ли той да иде в Йерусалим и там да бъде съден за това. Но, понеже Павел поиска да бъде оставен за августово разследване, заповядах да го държат под стража, докато го пратя при Кесаря."
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 102, 1-2.11-12.19-20ав ( О: 19а)
Господ е поставил Своя престол на небесата, или: Алилуя
 
Благославяй, душо моя, Господа; и цялата моя вътрешност да благо­славя Неговото свето име.
Благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния. О
Защото колкото е високо небето над земята, толкова е велика милостта на Господа към ония, които се боят от Него;
колкото е далече изток от запад, толкова е отдалечил Той от нас нашите беззакония. О
Господ е поставил Своя престол на небесата, и царството Му всичко обладава.
Благославяйте Господа, всички Негови Ангели, крепки по сила, които изпълнявате Неговата дума. О
 
АЛИЛУЯ       Ив 14, 26
О Алилуя.
Дух Свети ще ви научи на всичко; ще ви напомни всичко, що съм ви говорил.
О Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Паси Моите агнета, паси Моите.
 
 
Четене от светото Евангелие според Иван.         21, 15-19
Когато Исус се яви на Своите ученици и се наобядва с тях, Исус казва на Симон Петър: "Симоне Йонин, обичаш ли Ме повече, отколкото тия?";
Петър Му казва: "Да, Господи, ти знаеш, че Те обичам." Исус му казва: "Паси Моите агънца."
Казва му пак втори път: "Симоне Йонин, обичаш ли ме?" Петър Му казва: "Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам." Исус му казва: "Паси Моите агънца." Казва му трети път: "Симоне Йонин, обичаш ли ме?" Петър се натъжи, задето трети път му каза: "Обичаш ли Ме?" и Му рече: "Господи, ти всичко знаеш; Ти знаеш, че Те обичам." Исус му казва: "Паси Моите овци."
Истина, истина ти казвам: Когато беше по-млад, сам се опасваше и ходеше, където си щеше; а кога остарееш, ще простреш ръцете си, и друг ще те опаше и поведе, където не щеш."
А това Той рече, като даваше да се разбере, с каква смърт Петър ще прослави Бога. И като рече това, казва му: "Върви подире Ми."
Това е слово Господне