Text Size

12.03

| Печат |

ВТОРА ПОСТНА СЕДМИЦА
 
Неделя, Година А
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Повикването на Авраам,
бащата на Божия народ.
 
Четене из книгата Битие.    12, 1-4а
В онези дни:
Рече Господ на Авраам:
"Излез от твоята земя, от твоя род и дома на баща си и иди в земята, която ще ти покажа. И Аз ще произведа от тебе голям народ, ще те благословя и ще възвелича името ти, и ти ще бъдеш благословен. Ще благословя ония, които те благославят, и ще прокълна ония, които те злословят; и в тебе ще бъдат благословени всички земни племена."
И тръгна Авраам, както му каза Господ.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 32, 4-5.18-19.20 и 22 ( О: 22)
Да бъде милосърдието Ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме.
 
Защото словото на Господа е право, и всичките Му дела са верни. Той обича правда и съд; с милост Господня е пълна земята. O
Ето, окото на Господа е над ония, които Му се боят, които се уповават на милостта Му,че Той ще спаси душата им от смърт, и овреме на глад ще ги нахрани. O
Нашата душа се уповава на Господа: Той е наша помощ и наша защита.
Да бъде милосърдието ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме. O
 
ВТОРО ЧЕТИВО
 
Бог ни зове и осветлява.
 
Четене от второто послание на Свети Павел Апостол
до Тимотей.   1, 8в-10
Възлюбени:
Стани участник в страданията на Благовестието Христово по силата на Бога, който ни спаси и повика към Своето звание, не заради нашите дела, а по Свое благоволение и благодат, дадена нам в Христа Исуса преди вечни времена.
А открита сега с явяването на нашия Спасител Исус Христос, който унищожи смъртта и извади наяве живот и нетление чрез благовестието.
Това е Божие слово.
 
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО
В светлия облак бе чут гласът на Отца: "Този е Моят възлюбен Син, Него слушайте."
 
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Лицето Му светна като слънце.
 
Четене от светото Евангелие според Матей.       17, 1-9
В онова време:
Исус взе със Себе Си Петър, Яков и Иван, брата му, и възведе ги насаме на висока планина; и се преобрази пред тях, и лицето Му светна като слънце, а дрехите Му станаха бели като сняг. И ето, явиха им се Мойсей и Илия, разговарящи с Него.
Тогава Петър отговори на Исуса и рече: "Господи, добре е да бъдем тука; ако искаш, да направим тук три сенника: за Тебе един, за Мойсей един, и един за Илия."
Докле още той говореше, ето светъл облак ги засени; и чу се из облака глас, който казваше: "Този е Моят възлюбен Син, в когото е моето благоволение; Него слушайте!"
И като чуха това учениците, паднаха ничком и твърде много се уплашиха.
Но Исус, като се приближи, допре се до тях и рече: "Станете и не се бойте!" А те, като подигнаха очи, не видяха никого, освен едного Исуса.
И когато слизаха от планината, Исус им заповяда и каза: "Никому не обаждайте за това видение, докле Син Човечески не възкръсне от мъртвите."
Това е слово Господне.