Text Size

12.02

| Печат |

ШЕСТА СЕДМИЦА
Неделя, година А
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Никому Той не е заповядал
да постъпва нечестиво.
 
Четене из книгата на Исуса, син Сирахов.                      15,15-20
Ако желаеш, ще запазиш заповедите и ще завардиш благоугодна вярност.
Той е предложил огън и вода: към което желаеш, ще простреш ръка.
Пред човека е живот и смърт, и което той пожелае, то ще му се даде.
Велика е премъдростта на Господа, силен в Той с могъщество и всичко вижда.
Очите Му са върху онези, които Му се боят, а Той знае всяко човешко дело.
Никому Той не е заповядал да постъпва нечестиво и никому не е дал позволение да греши.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 118,1-2.4-5.17-18.33-34 (O: 1а)
Блажени непорочните, които ходят по закона Господен.
 
Блажени непорочните, в пътя си, които ходят по закона Господен. Блажени, които пазят откровенията на Бога, и от все сърце Го търсят. O
Ти заповяда да пазя твърдо Твоите заповеди.
О, да бяха се насочили моите пътища към спазване на Твоите устави! O
Покажи милост към Твоя раб, и ще живея, и ще пазя Твоето слово.
Отвори очите ми и ще видя чудесата на Твоя закон. O
Господи, посочи ми пътя на Твоите устави, и ще се държа o него до
край.
Вразуми ме, и ще спазвам Твоя закон, и ще го пазя от все сърце. O
 
ВТОРО ЧЕТИВО
 
Бог предопредели премъдростта
преди векове за наша слава.
 
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол
до коринтяни.           2,6-10
Братя,
Мъдрост проповядваме между съвършените, ала мъдрост не на този век, нито на преходните властници в тоя свят.
А проповядваме Божията премъдрост, тайна съкровена, която Бог е предопределил преди векове за наша слава; която никой от властниците на тоя век не е познал; защото, ако бяха я познали, не биха разпнали Господа на славата. Но, както е писано: "Око не е виждало, ухо не е чувало и човеку на ум не е идвало това, що Бог е приготвил за ония, които Го обичат."
А нам Бог откри това чрез Своя Дух, защото Духът прониква във всичко, дори и в дълбините Божии.
Това е Божие слово.
 
АЛИЛУЯ       Срв. Мт 11,25
O Алилуя.
Благословен си, Отче, Господи на небето и на земята, защото си открил на малките тайните на царството.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Така бе казано на древните:
Аз пък казвам.
 
Четене от светото Евангелие според Матей.       5,17 – 37
В онова време Исус каза на учениците си:
"Не мислете, че съм дошъл да наруша Закона или Пророците: не да наруша съм дошъл, а да изпълня. Защото, истина ви казвам: Докле премине небето и земята, ни една йота, или една чертица от Закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.
И тъй, който наруши една от най-малките тия заповеди и тъй поучи човеците, той най-малък ще се нарече в царството небесно; а който изпълни и поучи, той велик ще се нарече в царството небесно.
Защото, казвам ви, ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в царството небесно. Слушали сте, че бе казано на древните: "Не убивай". А който убие, виновен е пред съда." Аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина, виновен ще бъде пред съда, а който каже на бра­та: "рака", виновен ще бъде пред синедриона". А който пък каже: "Безумнико", виновен ще бъде за геената огнена.
И тъй, ако принасяш дара си на жертвеника, и там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, остави дара си там пред жертвеника и иди първом се помири с брата си, и тогава дойди и пренеси дара си.
Помирявай се с противника си скоро, докле си още на път с него към съдилището, за да не би някак противникът ти да те предаде на съдията, а съдията да те предаде на слугата и да бъдеш хвърлен в тъмница; истина ти казвам: няма да излезеш оттам, докле не върнеш и последната стотинка.
Слушали сте, че бе казано на древните: "Не прелюбодействувай". Аз пък ви казвам, че всеки, който поглежда на жена с пожелание, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си.
И ако дясното ти око те съблазнява, извади го и го хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе да погине един твой уд, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в геената огнена. И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и я хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе да погине един твой уд, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в геената."
Казано бе също: "Ако някой напусне жена си, нека й даде разводно писмо". Аз пък ви казвам: Който напусне жена си, не поради прелюбодеяние, той я прави да прелюбодействува; и който се ожени за напусната, той прелюбодействува.
Слушали сте още, че бе казано на древните: "Клетва не престъпяй, а изпълнявай пред Господа клетвата си". Аз пък ви казвам: Да се не кълнете никак: ни в небето, защото е престол Божий; ни в земята, защото е подножие на нозете Му; ни в Йерусалим, защото е град на великия Цар; ни в главата си се кълни, защото не можеш направи ни един косъм бял или черен.
Но думата ви да бъде: "да, да; не, не; а каквото е повече от това, то е от Лукавия".
Това е слово Господне.
 
или по-краткото
 
Четене от светото Евангелие според Матей.   5,20-22.27-28,33-34,37
В онова време Исус каза на учениците си:
"Защото, казвам ви, ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в царството небесно.
Слушали сте, че бе казано на древните: "Не убивай; а който убие, виновен е пред съда." Аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина, виновен ще бъде пред съда.
Слушали сте, че бе казано на древните: "Не прелюбодействувай." Аз пък ви казвам, че всеки, който поглежда на жена с пожелание, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си.
Слушали сте още, че бе казано на древните: "Клетва не престъпяй, а изпълнявай пред Господа клетвата си." Аз пък ви казвам: да не се кълнете никак.
Но думата ви да бъде: "Да, да; не, не;" а каквото е повече от това, то е от Лукавия."
Това е слово Господне.