Text Size

29.1

| Печат |

Година II
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Да бягаме от лицето на Авесалом.
Оставете Семей да злослови според заповедта Господня.
 
Четене из втората книга на Самуил.         15,13-14; 16,5—1 За
В онези дни:
Дойде вестител при Давид и каза: "Сърцето на израилтяните се обърна към Авесалом." И каза Давид на всичките си слуги, които бяха при него в Йерусалим: "Ставайте да бягаме, защото за нас няма избава от Авесалом; бързайте да излезем, да не ни завари и залови, да не ни навлече зло и да не изтреби с меч града."
И Давид тръгна към Елеонската планина, вървеше и плачеше; главата му бе покрита, и той вървеше бос; и всички люде, които бяха с него, покриха всички главата си, вървеха и плачеха.
Когато цар Давид стигна до Бахурим, ето, оттам излезе един човек от рода на Сауловия дом, на име Семей, син на Гора. Той вървеше и злословеше, и хвърляше камъни върху Давид и върху всички цареви слуги. А всички люде и всички храбри бяха отдясно и отляво на царя.
Като го злословеше, Семей думаше тъй: "Махай се, махай се, убийцо и беззаконнико! Господ обърна против тебе всичката кръв на дома на Саул, вместо когото ти се възцари, и Господ предаде царството в ръцете на сина ти Авесалом; и ето, ти си в неволя, понеже си кръвопиец."
Тогава Авеса, Саруев син, каза на царя: "Защо това мъртво псе злослови господаря ми царя? Ще ида и ще му сваля главата."
Царят каза: "Какво ни е мене и вам, Саруеви синове? Оставете го, нека злослови, защото Господ му е заповядал да злослови Давида. А кой може да каже: Защо правиш тъй?" И Давид каза на Авеса и на всичките си слуги: "Когато син ми, който е излязъл от моите чресла, търси душата ми, толкоз повече един син на вениаминец; оставете то, нека злослови, защото Господ му е заповядал. Може би Господ ще погледне милостиво на унижението ми, и ще ми въздаде Господ добро за днешното му злословие."
И вървеше Давид и людете му по пътя с него.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 3,2-3.4-5.6-7 (О: 7а)
Стани, Господи, спаси ме.
 
Господи, колко се умножиха враговете ми? Мнозина въстават против мене.
мнозина казват на душата "За него спасение няма в Бога". O
Но Ти, Господи, си щит пред мене, моя слава, и Ти въздигаш главата
ми. С гласа си викам към Господа, и Той ме чува от светата Си планина. O
Лягам, спя, и ставам, защото Господ ме закриля.
няма да се уплаша от десетки хиляди люде, които отвред са се опълчили против мене. Стани, Господи, спаси ме, Боже мой. O
 
АЛИЛУЯ       Лк 7,16
O Алилуя.
Велик пророк се издигна между нас, и Бог посети Своя народ.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Излез, нечисти дух, от човека.
 
Четене от светото Евангелие според Марко.       5,1-20
В онова време:
И преминаха отвъд морето, в страната Гадаринска. И когато Исус излезе от кораба, на часа Го срещна един излязъл от гробищата човек, хванат от нечисти дух; той имаше живелище в гробищата, и никой не можеше да го върже даже с вериги; защото много пъти бе оковаван с окови и вериги, но той разкъсваше веригите, счупваше оковите, и ни­кой не беше в сила да го укроти. И всякога, нощя и дене, по хълмове и гробища викаше и се удряше с камъни.
И като видя Исуса отдалеч, затече се и Му се поклони. И като извика с висок глас, каза: "Какво имаш Ти с мене, Исусе, Син на Бога Всевишний? Заклевам Те в Бога, не ме мъчи!" Защото Исус бе му казал: "Излез ти, дух нечисти, от човека!" И го попита:"Как ти е името?" А той отговори и рече: "Легион ми е името, понеже ние сме много." И молеше го много да не ги изпъжда вън от тая страна.
А там, край планината, пасеше голямо стадо свини. И всички бесове Го молеха и казваха: "Прати ни в свините, за да влезем в тях". Исус веднага им позволи. И като излязоха нечистите духове, влязоха в свините; и сурна се стадото низ стръмнината в морето, а те бяха до две хиляди, и се издавиха в морето.
А ония, които пасяха свините, избягаха, та разказаха в града и в околността. И жителите излязоха да видят, що се е случило. Дохождат при Исуса и виждат, че оня, който по-рано беше бесен, в когото имаше легион, седи, облечен и със здрав ум; и се изплашиха. Ония, ко­ито бяха видели, разказваха им, как стана това с бесния и за свините. И наченаха да Го молят да си отиде от пределите им.
И когато Той влезе в кораба, оня, който беше по-рано бесен, Го помоли да бъде с Него. Но Исус му не позволи, а каза: "Иди си у дома при своите, и разкажи им, какво ти стори Господ и как те помилува." И отиде, и начена да разправя по Десетоградие, какво му стори Исус; и всички се чудеха.
Това е слово Господне.