Text Size

19.1

| Печат |

Година II
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Няма да туря ръка върху него,
понеже той е помазаник Господен.
 
Четене из първата книга на Самуил.        24,3-21
В онези дни:
Саул взе три хиляди отбор мъже от цял Израил и отиде да търси Давид и людете му по планините, дето живеят сърни. И дойде при една кошара край пътя; там имаше пещера, и Саул влезе там, а Давид и людете му седеха в дъното на пещерата.
И казваха на Давид людете му: "Ето денят, за който ти говори Господ; ето, Аз ще предам твоя враг в ръцете ти, и ще сториш с него, каквото ти е угодно." Давид стана и полекичка отряза полата на Сауловата дреха. И рече на людете си: "Да ми не дава Господ да сторя това на моя господар, помазаника Господен, да туря ръка върху него, понеже той е помазаник Господен." И с тези думи удържа Давид людете си и не им даде да нападнат Саул. А Саул стана и излезе из пещерата на пътя.
След това стана и Давид, излезе из пещерата и завика след Саул, думайки: "Господарю мой, царю!" Саул погледна назад, и Давид падна с лице на земята, и му се поклони.
И Давид рече на Саул: "Защо слушаш думите на онези люде, които казват: "Ето, Давид крои зло против тебе?" Ето, днес виждат очите ти, че Господ те предаваше сега в ръцете ми в пещерата, и казваха ми да те убия, но аз те пощадих и рекох: "Няма да вдигна ръка върху моя господар, понеже той е помазаник на Господа." Татко, погледни полата на дрехата ти в ръката ми: аз отрязах полата на дрехата ти, а тебе не убих; знай и се убеди, че в ръката ми няма зло, ни коварство, и че аз не съм съгрешил против тебе; а ти търсиш душата ми, за да я отнемеш. Нека Господ разсъди между мене и тебе, и нека ти отмъсти Господ за мене; но моята ръка няма да бъде върху тебе, както казва старата пословица: От беззаконници излиза беззаконие. Затова ръката ми няма да бъде върху тебе. Против кого е излязъл царят израилски? Подир кого си се разтичал? Подир мъртво псе, подир една бълха. Нека Господ бъде съдия и той да разсъди между мене и тебе. Той ще разгледа, ще разследва делото ми и ще ме спаси от ръката ти."
Като свърши Давид тези думи към Саул, Саул рече: "Твоят ли глас е това, сине мой Давиде?" И издигна Саул гласа си и плака. И рече на Давид: "Ти си по-прав от мене, защото ми отвърна с добро, а аз ти отвръщах със зло. Ти показа това днес, като постъпи с мене милостиво; когато Господ ме предаваше в ръцете ти, ти не ме уби. Кой, след като намери врага си, ще го пусне здрав и читав? Господ да ти върне с добро за това, което ти ми стори днес. И сега зная, че ти бездруго ще станеш цар, и царството израилево ще бъде силно в ръката ти".
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 56,2.3-4-6 и 11 (О: 2а)
Помилвай ме, Боже, помилвай ме.
 
Помилвай ме, Боже, помилвай ме, защото на Тебе се уповава душата ми; и в сянката на Твоите криле ще се скрия, докле преминат бедите. O
Ще викна към Бога Всевишния, към Бога, който ми прави добро.
Той ще прати от небесата, и ще ме спаси; ще посрамя онзи, който иска да ме погълне. Бог ще прати Своята милост и Своята истина. O Бъди превъзнесен по-високо от небесата, Боже, и над цяла земя да бъде Твоята слава!
Защото до небесата е голяма Твоята милост, и до облаците - Твоята истина. O
 
АЛИЛУЯ       II Kop 5,19
O Алилуя.
Бог примири света със Себе Си чрез Исуса Христа, и ни вложи в нас словото на примирението.
O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Повика, които Сам искаше, за да бъдат с Него.
 
Четене от светото Евангелие според Марко.       3,13-19
В онова време:
Исус се възкачи на планината и повика при Себе Си, които Сам искаше; и дойдоха при Него. И отреди от тях дванайсет, за да бъдат с Него и да ги разпраща да проповядват. И да имат власт да церят и да изгонват бесове.
И отреди тия дванайсет: Симон, комуто даде име Петър; Яков Зеведеев и Иван, брат на Яков, на които даде име Воанергес, сиреч, синове на гръма; Андрей, Филип, Вартоломей, Матей, Тома, Яков Алфеев, Тадей, Симон Кананит и Юда Искариотски, който Го и предаде.
Това е слово Господне.