Text Size

14.1

| Печат |

Неделя, година В
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Говори, Господи, твоят слуга слуша.
Четене из първата книга на Самуил.        3,Зв-10.19
В онези дни:
Самуил лежеше в храма Господен, дето беше ковчегът Божий. И Викна Господ: "Самуиле!" Той отговори: "Ето ме!" И се затече при Илий и рече: "Ето ме! Ти ме вика". Но този отговори: "Аз не съм те викал; иди си легни." И той отиде и си легна.
Но Господ викна втори път към Самуила. Той стана и отиде пак при Илий и рече: "Ето ме! Ти ме вика." Но той рече: "Аз не съм те викал, синко; иди си легни." Самуил още не познаваше тогава гласа на Господа, още не бе му се откривало словото Господне.
Викна Господ към Самуил и трети път. Той стана и отиде при Илий и рече: "Ето ме! Ти ме вика". Тогава Илий разбра, че Господ зове момчето, и рече на Самуил: "Иди си легни, и когато те повика, ти кажи: "Говори, Господи, понеже Твоят слуга Те слуша."
Самуил порасна, и Господ беше с него; и не остана ни една негова дума неизпълнена.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 39,2 и 4 ав.7-8а.8в-9.10 (О: 8а и 9а)
Ето, ида, Господи, за да изпълня волята ти.
 
Твърдо се уповавах на Господа, и той се наклони към мене и чу моите вопли.
И вложи в устата ми нова песен - хвала на нашия Бог. O
Жертва и принос Ти не пожела, но продупчи ми ушите. Всесъжения и жертва за грях не поиска, тогава рекох: "Ето, ида." O
В книжния свитък е писано за мене да изпълня волята Ти.
Боже мой, пожелах, и Твоят закон е в сърцето ми. O
Възвестявах Твоята правда във великото събрание; не забранявах на
устата си; Ти знаеш това, Господи. O
 
 
ВТОРО ЧЕТИВО
 
Телата ви са Христови членове.
Четене от първото послание
на Свети Павел Апостол до коринтяни.  6,13с-15а.17-20.
Братя,
Тялото не е за блудство, а за Господа, а Господ за тялото. Бог и Господа възкреси, и нас ще възкреси със силата Си.
Нима не знаете, че телата ви са Христови членове? А който се съединява с Господа, един дух е с Него.
Избягвайте блудството; всеки грях що прави човек, е извън тялото, а блудникът против собственото си тяло греши.
Или не знаете, че тялото ви е храм на Свети Дух, който живее във вас и когото имате от Бога, и че не принадлежите на себе си? Защото вие сте скъпо купени. Затова прославете Бога в телата си и в душите си, които са Божии.
Това е Божие слово.
 
АЛИЛУЯ       Ив 1,41.17в.
O Алилуя.
Намерихме Месия, който е Христос. Благодатта и истината произлезе чрез Него.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
 
Видяха, де живее и престояха при Него.
 
Четене от светото Евангелие според Иван.         1,35-42
В онова време:
Иван стоеше, и двама от учениците му. И като се вгледа в Исуса, който вървеше, рече: "Ето Агнецът Божий." Като чуха от него тия думи, двамата ученици отидоха подир Исуса. А Исус, като се обърна и ги видя, че идат подире Му, казва им: "Какво търсите?" Те Му отговориха: "Рави, (което значи: Учителю) де живееш?"
Каза им: "Дойдете и вижте." Те отидоха и видяха, де живее; И престояха оня ден при Него. Часът беше около десетия.
Един от двамата, които бяха чули за Исуса от Иван и бяха тръгнали след Него, беше Андрей, брат на Симон Петър. Той пръв намира брата си Симон и му казва: "Намерихме Месия, (което значи Христос)" И заведе го при Исуса.
А Исус, като се вгледа в него, рече: "Ти си Симон, син Ионин; Ти ще се наречеш Кифа (което значи Петър - камък)."
Това е слово Господне.