Text Size

| Печат |

25 декември
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Литургия в навечерието
Тези четива се употребяват в Литургията, която се отслужва вечерта на 24 декември, било преди, било след I Вечерня на Рождество Хр.
ПЪРВО ЧЕТИВО
Господ благоволи към тебе.
Четене из книгата на пророк Исаия.         62,1-5
Няма да млъкна заради Сион, нито ще се успокоя заради Йерусалим, докле правдата му не изгрее като светлина, и спасението му -като запалено светило.
И народите ще видят твоята правда, и всички царе - твоята слава, и ще те назоват с ново име, което устата Господни ще нарекат и ще бъдеш венец на слава в ръката Господня и царска корона - върху дланта на твоя Бог.
Няма вече да те наричат "Изоставен", нито земята ти вече ще наричат "пустиня", но ще те наричат "мое благоволение към него", а земята ти - "омъжена", защото Господ благоволи към тебе, и земята ти се съчетава.
Както момък се съчетава с мома, тъй и синовете ти се съчетават с тебе; и както младоженец се радва на невеста, тъй ще се радва за тебе Бог твой.
Товае Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 88, 4-5.16-17.27 и 29 (О: срв. 2а)
Твоите милости, Господи, вечно ще възпявам.
Аз поставих завет с моя избраник,
клех се на моя раб Давид:
Ще утвърдя на веки твоето потомство,
от рода в род ще уредя твоя престол. O
Блажен народът, който познава тръбния зов;
Те ходят в светлината на лицето Ти, Господи,
и за твоето име се радват цял ден,
и с твоята правда се възвишават. O
Той ще ме нарича: Ти си мой Отец, мой Бог и твърдина на моето спасение. На веки ще му запазя моята милост, и моя завет с него ще бъде верен. O
ВТОРО ЧЕТИВО
Свидетелството на Павел за Христа, сина Давидов.
Четене от Деяния на Светите Апостоли.  13, 16-17.22-25
Като стигна Павел в Антиохия Писидийска, стана в синагогата, даде знак с ръка и, каза: "Мъже израилтяни и вие, които се боите от Бога! послушайте! Бог на израилския народ избра отците ни; тия люде Той въздигна през пребиваването им в Египетската земя, и с висока мишца ги изведе из нея.
И след това издигна им за цар Давид, за когото и каза, свидетелствувайки: "Намерих мъж по сърцето си, Давида, сина Иесеев, който ще изпълни всичките ми искания." От неговото именно потомство Бог по обещание въздигна Израилю Спасителя Исуса, след като Иван преди появяването Му проповядва покайно кръщение на цял народ израилски. А когато Иван свършваше своето поприще, думаше: "За кого ме смятате? Не съм аз Христос, но ето, след мене иде Оня, комуто не съм достоен да развържа обущата на нозете."
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ
O Алилуя. Утре ще се затрие беззаконието на земята, и ще царува над нас Спасителят на света. O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Родословието на Исуса Христа, сина Давидов.
Четене от светото Евангелие според Матей.        1, 1-25
Книга за живота на Исуса Христа, син Давидов, син Авраамов. Авраам роди Исаак; Исаак роди Яков; Яков роди Юда и братятаму, Юда роди Фарес и Зара от Тамар, Фарес роди Есром, Есром роди Арам, Арам роди Аминадав, Аминадав роди Наасон, Наасон роди Салмон, Салмон роди Вооз от Раав, Вооз роди Овид от Рут, Овид роди Иесей, Иесей роди цар Давид.
Давид роди Соломон от Уриевата жена, Соломон роди Ровоам, Ровоам роди Авия, Авия роди Аса, Аса роди Йосафат, Йосафат роди Иорам, Иорам роди Озия, Озия роди Иоатам, Иоатам роди Ахаз, Ахаз роди Езекия, Езекия роди Манасий, Манасий роди Амон, Амон роди Йосия, Йосия роди Йоаким, Йоаким роди Иехония и братята му - през вавилонското преселение. А след преселението вавилонско Иехония роди Салатиил, Салатиил роди Зоровавел, Зоровавел роди Авиуд, Авиуд роди Елиаким, Елиаким роди Азор, Азор роди Садок, Садок роди Ахим, Ахим роди Елиуд, Елиуд роди Елеазар, Елеазар роди Матан, Матан роди Яков, Яков роди Йосифа, мъжа на Мария, от която се роди Исус, наричан Христос.
И тъй, всички родове от Авраам до Давид са четиринайсет рода, и от Давид до Вавилонското преселение - четиринайсет рода, и от Вавилонското преселение до Христа - четиринайсет рода.
А рождението на Исуса Христа стана тъй.
След сгодяване на майка Му Мария за Йосифа, преди още да бяха се те събрали, оказа се, че тя е непразна от Дух Свети. А Йосиф, мъж й, понеже беше праведен и не желаеше да я осрами, поиска тайно да я напусне.
Но когато намисли това, ето, Ангел Господен му се яви насъне и каза: "Йосифе, син Давидов, не бой се да приемеш Мария, жена си; защото заченалото се в нея е от Дух Свети. Тя ще роди Син, и ще Му наречеш Името Исус; защото Той ще спаси народа си от греховете му."
А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който каза: "Ето, девицата ще зачене в утробата си и ще роди Син, и ще Му нарекат името Емануил, което ще рече: с нас е Бог."
Като стана от сън, Йосиф направи, както му бе заповядал Ангелът Господен, и прие жена си, и не познаваше я, докле тя роди своя първороден Син; и той му нарече името Исус.
Това е слово Господне
или по-краткото       
Мария ще роди Син и ще
наречеш името Му Исус.
Четене от светото Евангелие според Матей.        1, 18-25
А рождението на Исуса Христа стана тъй.
След сгодяване на майка Му Мария за Йосифа, преди още да бяха се те събрали, оказа се, че тя е непразна от Дух Свети. А Йосиф, мъж й, понеже беше праведен и не желаеше да я осрами, поиска тайно да я напусне.
Но когато намисли това, ето, Ангел Господен му се яви насъне и каза: "Йосифе, сине Давидов, не бой се да приемеш Мария, жена си, защото заченалото се в нея е от ДухСвети. Тя ще роди Син, и ще наречеш името Му Исус; защото Той ще спаси народа си от греховете му."
А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка; който каза: "Ето, девицата ще зачене в утробата си и ще роди Син, и ще Му нарекат името Емануил, което ще рече: с Нас е Бог."
Като стана от сън, Йосиф направи, както му бе заповядал Ангелът Господен, и прие жена си, и не познаваше я, докле тя роди своя първороден Син; и той Му нарече името Исус.
Това е слово Господне.