Text Size

24.12

| Печат |

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Литургия в навечерието

 
 
 
Неделя, година В
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Царството на Давид ще бъде на веки
пред лицето на Господа.
 
Четене из втората книга на Самуил.         7, 1-5. 8в-12. 14а-16
Когато цар Давид живееше в своя дом и Господ го бе успокоил от всичките му околни врагове, каза на пророк Натан: "Ето, аз живея в кедров дом, а Божият ковчег стои под шатра".
И Натан каза на царя: "Иди, върши всичко, що ти е по сърце, защото Господ е с тебе."
Но в същата нощ биде слово Господне към Натан: "Иди, кажи на моя раб Давид: тъй говори Господ: ти ли ще ми съградиш дом, за да живея в него? Аз те взех от овчето стадо, за да бъдеш вожд на моя на­род Израил, и вредом бях с тебе, където и да отиваше, изтребих пред лицето ти всички твои врагове, и възвеличих името ти, както името на великите люде на земята. И аз ще отредя място за моя народ, за Израиля, ще го утвърдя, и той спокойно ще живее на мястото си и няма вече да се безпокои, и нечестиви люде няма вече да го притесняват, както по-преди, от онова време, когато аз отредих съдии над моя народ Израил; и аз ще те успокоя от всичките ти врагове. И Господ ти възвестява, че Той ще ти въздигне дом.
А когато се навършат твоите дни, и ти починеш при отците си, аз ще въздигна след тебе твоето потомство, което ще произлезе от твоите чресла, и ще закрепя царството му. Аз ще му бъда баща, а той ще ми бъде син.
И ще бъде непоколебим твоят дом и твоето царство до века пред лицето ми, и престолът ти ще пребъде до века."
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 88, 2-3. 4-5. 27 и 29 (О: срв.2)
Милостите твои, Господи, вечно ще възпявам.
 
Милостите Господни вечно ще възпявам, от рода в род ще разгласям с уста твоята истина,
защото казвам: На веки е основана милостта, на небесата ти утвърди твоята истина. O
"Аз поставих завет с моя избраник, клех се на моя раб Давид:
Ще утвърдя на веки твоето потомство, от род в род ще уредя твоя
престол. O
Той ще ме нарича: Ти си мой отец, мой бог и твърдина на моето спасение.
На веки ще му запазя моята милост, и моят завет с него ще бъде верен. O
 
ВТОРО ЧЕТИВО.
 
Тайната замълчана от вечни
времена е сега изявена.
 
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни. 16, 25-27
Братя,
На Този, който има сила да ви укрепи, според благовестието ми и проповедта за Исуса Христа, според откритието на тайната, умълчавана от вечни времена, а сега явена, и чрез пророческите писания, по заповед на вечния Бог, възвестена на всички народи, за да се покоряват на вярата.
На единия премъдър Бог чрез Исуса Христа, чест и слава вовеки, амин.
Това е Божие слово.
 
АЛИЛУЯ       Лк 1.38
O Алилуя.
Ето рабинята Господня: нека ми бъде по думата ти.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Ето, ти ще заченеш
в утробата и ще родиш Син.
 
Четене от светото Евангелие според Лука.          1.26-38
В онова време:
Изпратен бе от Бога Ангел Гавриил в галилейския град, на име Назарет, при една девица, сгодена за мъж, на име Йосиф, от дома Давидов: а името на девицата беше Мария.
Ангелът влезе при нея и рече: "Радвай се, благодатна! Господ е с тебе; благословена си ти между жените." А тя, като го видя, смути се от думите му и размишляваше, какъв ли е този поздрав.
И рече й ангелът: "Не бой се, Марио, понеже ти намери благодат у Бога. И ето, ти ще заченеш в утробата, ще родиш Син и ще Го наречеш с името Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния; и ще му даде Господ Бог престола на отца му Давид: и ще царува над дома Яковов довеки, и царството му не ще има край."
А Мария рече на Ангела: "Как ще бъде това, когато аз мъж не познавам?"
Ангелът й отговори и рече: "Дух Свети ще слезе върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; затова и Светото, което ще се роди от тебе, ще се нарече Син Божий. Ето и Елисавета, твоя сродница, наричана неплодна, и тя зачена син в старините си, и е вече в шестия месец; защото у Бога няма да остане безсилна ни една дума.
Тогава Мария рече: "Ето рабинята Господня; нека ми бъде по думата ти." И Ангелът си отиде от нея.
Това е слово Господне.
25 декември
 
 
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Литургия в навечерието
 
Тези четива се употребяват в Литургията, която се отслужва вечерта на 24 декември, било преди, било след I Вечерня на Рождество Хр.
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Господ благоволи към тебе.
 
Четене из книгата на пророк Исаия.         62,1-5
 
Няма да млъкна заради Сион, нито ще се успокоя заради Йерусалим, докле правдата му не изгрее като светлина, и спасението му -като запалено светило.
И народите ще видят твоята правда, и всички царе - твоята слава, и ще те назоват с ново име, което устата Господни ще нарекат и ще бъдеш венец на слава в ръката Господня и царска корона - върху дланта на твоя Бог.
Няма вече да те наричат "Изоставен", нито земята ти вече ще наричат "пустиня", но ще те наричат "мое благоволение към него", а земята ти - "омъжена", защото Господ благоволи към тебе, и земята ти се съчетава.
Както момък се съчетава с мома, тъй и синовете ти се съчетават с тебе; и както младоженец се радва на невеста, тъй ще се радва за тебе Бог твой.
Товае Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 88, 4-5.16-17.27 и 29 (О: срв. 2а)
Твоите милости, Господи, вечно ще възпявам.
 
Аз поставих завет с моя избраник,
клех се на моя раб Давид:
Ще утвърдя на веки твоето потомство,
от рода в род ще уредя твоя престол. O
Блажен народът, който познава тръбния зов;
Те ходят в светлината на лицето Ти, Господи,
и за твоето име се радват цял ден,
и с твоята правда се възвишават. O
Той ще ме нарича: Ти си мой Отец, мой Бог и твърдина на моето спасение. На веки ще му запазя моята милост, и моя завет с него ще бъде верен. O
 
ВТОРО ЧЕТИВО
 
Свидетелството на Павел за Христа, сина Давидов.
 
Четене от Деяния на Светите Апостоли.  13, 16-17.22-25
 
Като стигна Павел в Антиохия Писидийска, стана в синагогата, даде знак с ръка и, каза: "Мъже израилтяни и вие, които се боите от Бога! послушайте! Бог на израилския народ избра отците ни; тия люде Той въздигна през пребиваването им в Египетската земя, и с висока мишца ги изведе из нея.
И след това издигна им за цар Давид, за когото и каза, свидетелствувайки: "Намерих мъж по сърцето си, Давида, сина Иесеев, който ще изпълни всичките ми искания." От неговото именно потомство Бог по обещание въздигна Израилю Спасителя Исуса, след като Иван преди появяването Му проповядва покайно кръщение на цял народ израилски. А когато Иван свършваше своето поприще, думаше: "За кого ме смятате? Не съм аз Христос, но ето, след мене иде Оня, комуто не съм достоен да развържа обущата на нозете."
Това е Божие слово.
 
АЛИЛУЯ
O Алилуя. Утре ще се затрие беззаконието на земята, и ще царува над нас Спасителят на света. O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Родословието на Исуса Христа, сина Давидов.
 
Четене от светото Евангелие според Матей.       1, 1-25
 
Книга за живота на Исуса Христа, син Давидов, син Авраамов. Авраам роди Исаак; Исаак роди Яков; Яков роди Юда и братятаму, Юда роди Фарес и Зара от Тамар, Фарес роди Есром, Есром роди Арам, Арам роди Аминадав, Аминадав роди Наасон, Наасон роди Салмон, Салмон роди Вооз от Раав, Вооз роди Овид от Рут, Овид роди Иесей, Иесей роди цар Давид.
Давид роди Соломон от Уриевата жена, Соломон роди Ровоам, Ровоам роди Авия, Авия роди Аса, Аса роди Йосафат, Йосафат роди Иорам, Иорам роди Озия, Озия роди Иоатам, Иоатам роди Ахаз, Ахаз роди Езекия, Езекия роди Манасий, Манасий роди Амон, Амон роди Йосия, Йосия роди Йоаким, Йоаким роди Иехония и братята му - през вавилонското преселение. А след преселението вавилонско Иехония роди Салатиил, Салатиил роди Зоровавел, Зоровавел роди Авиуд, Авиуд роди Елиаким, Елиаким роди Азор, Азор роди Садок, Садок роди Ахим, Ахим роди Елиуд, Елиуд роди Елеазар, Елеазар роди Матан, Матан роди Яков, Яков роди Йосифа, мъжа на Мария, от която се роди Исус, наричан Христос.
И тъй, всички родове от Авраам до Давид са четиринайсет рода, и от Давид до Вавилонското преселение - четиринайсет рода, и от Вавилонското преселение до Христа - четиринайсет рода.
А рождението на Исуса Христа стана тъй.
След сгодяване на майка Му Мария за Йосифа, преди още да бяха се те събрали, оказа се, че тя е непразна от Дух Свети. А Йосиф, мъж й, понеже беше праведен и не желаеше да я осрами, поиска тайно да я напусне.
Но когато намисли това, ето, Ангел Господен му се яви насъне и каза: "Йосифе, син Давидов, не бой се да приемеш Мария, жена си; защото заченалото се в нея е от Дух Свети. Тя ще роди Син, и ще Му наречеш Името Исус; защото Той ще спаси народа си от греховете му."
А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който каза: "Ето, девицата ще зачене в утробата си и ще роди Син, и ще Му нарекат името Емануил, което ще рече: с нас е Бог."
Като стана от сън, Йосиф направи, както му бе заповядал Ангелът Господен, и прие жена си, и не познаваше я, докле тя роди своя първороден Син; и той му нарече името Исус.
Това е слово Господне
 
или по-краткото      
Мария ще роди Син и ще
наречеш името Му Исус.
 
Четене от светото Евангелие според Матей.       1, 18-25
 
А рождението на Исуса Христа стана тъй.
След сгодяване на майка Му Мария за Йосифа, преди още да бяха се те събрали, оказа се, че тя е непразна от Дух Свети. А Йосиф, мъж й, понеже беше праведен и не желаеше да я осрами, поиска тайно да я напусне.
Но когато намисли това, ето, Ангел Господен му се яви насъне и каза: "Йосифе, сине Давидов, не бой се да приемеш Мария, жена си, защото заченалото се в нея е от ДухСвети. Тя ще роди Син, и ще наречеш името Му Исус; защото Той ще спаси народа си от греховете му."
А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка; който каза: "Ето, девицата ще зачене в утробата си и ще роди Син, и ще Му нарекат името Емануил, което ще рече: с Нас е Бог."
Като стана от сън, Йосиф направи, както му бе заповядал Ангелът Господен, и прие жена си, и не познаваше я, докле тя роди своя първороден Син; и той Му нарече името Исус.
Това е слово Господне.
 
Среднощна литургия
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
Син ни се даде.
 
Четене из книгата на пророк Исаия.         9, 2-4.6-7
 
Народът, който ходи в тъмнина, ще види голяма светлина: върху живеещите в страната на смъртната сянка ще блесне светлина. Ти ще умножиш народа, ще увеличиш радостта му. Той ще се весели пред тебе, както се веселят през жетва, както се радват при дележ на плячка. Защото ярема, който му тежеше, и жезъла, който го поразяваше, и пръчката на неговия притеснител Ти ще съкрушиш както в деня на Мадиам.
Защото младенец ни се роди - Син ни се даде; властта е на раменете му, и ще му дадат име: "Чуден, Съветник, Бог крепък, Отец на вечността, Княз на мира." Неговата власт и мир без край ще расте върху престола на Давид и в царството му, за да го утвърди той и да го укрепи чрез съд и правда отсега и до века. Ревността на Господа Саваот ще извърши това.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 95,1-2а.2в-3.11-12.13 (О: Лк 2,11)
Днес ще се роди Спасител, който е Христос Господ.
 
Възпейте на Господа песен нова, възпейте на Господа, цяла земьо.
Пейте на Господа, благославяйте името му. O
Благовестете от ден на ден неговото спасение. Разгласяйте между народите славата му, по всички племена - чудесата му. O
Да се веселят небесата и да тържествува земята, да шуми морето и онова, що го изпълня; нека се радва полето и всичко, що е в него, и да ликуват всички дъбравни дървета. O
Пред лицето на Господа, защото иде, защото той иде да съди земята. Той ще съди вселената по правда и народите - по своята истина. O
 
ВТОРО ЧЕТИВО
 
Яви се Божията благодат на всички човеци.
 
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до Тит.            2, 11-14
Яви се Божията благодат, спасителна за всички човеци, като ни учи, да отхвърлим нечестието и светските похоти, да живеем целомъдрено, праведно и благочестиво в сегашния век, и да очакваме да се сбъднеблажената надежда, и да се яви славата на великия Бог и Спасител наш Исус Христос, който даде себе си за нас, за да ни избави от всяко беззаконие и ни очисти, за да Му бъдем народ избран, ревностен към добри дела.
Това е Божие слово.
 
АЛИЛУЯ       Лк 2, 10-11
O Алилуя. Благовестя ви голяма радост: днес ни се роди Спасител, Христос Господ. O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Роди ви се днес Спасител.
 
Четене от светото Евангелие според Лука.          2, 1-14
 
През ония дни излезе от кесаря Августа заповед - да се направи преброяване по цялата земя. Това преброяване беше първо, когато Кириний управляваше Сирия. И отиваха всички да се записват, всеки в своя град.
Тръгна и Йосиф от Галилея, от град Назарет, за Юдея, за града Давидов, наречен Витлеем, понеже беше от дома и рода Давидов, за да се запише с Мария, сгодената за него жена, която беше непразна.
А когато бяха те там, дойде й време да роди и роди своя Син първенец, пови Го и Го положи в ясли, защото нямаше за тях място в страноприемницата.
В тая същата страна имаше пастири, които нощуваха на полето и пазеха нощна стража при стадото си. И ето, яви се пред тях Ангел Господен, и слава Господня ги осия; и се изплашиха твърде много. И рече им Ангелът: "Не бойте се: Ето, благовестя ви голяма радост, ко­ято ще бъде за всички човеци; защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, който е Христос Господ. И ето ви белег: ще намерите Младенец повит, лежащ в ясли." И внезапно се яви с Ангела многобройно войнство небесно, което хвалеше Бога и казваше:
"Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение."
Това е слово Господне.
 
В Литургиите, които се отслужват на Рождество Христово, се употребяват тук означените формуляри, като се дава възможност да се избират по-подходящите четива от една или друга от трите Литургии, като се имат предвид пасторалните обстоятелства на всяка една общност.