Text Size

12.12

| Печат |

Вторник
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Бог утешава своя народ.
 
Четене из книгата на пророк Исаия.         40,1-11
"Утешавайте, утешавайте моя народ, казва вашият Бог. Говорете на Йерусалим, що му е по сърце, и възвестявайте му, че времето на не­говата борба се изпълни, че за неправдата му е дадено удовлетворение, защото от ръката Господня получи двойно за всички свои грехове."
Гласът на викащия в пустинята говори: "Пригответе път на Господа, прави направете в пустинята пътеките на нашия Бог. Всеки дол да се изпълни и всяка планина и хълм да се снишат; кривините да се изправят, и неравните пътища да станат гладки: и ще се яви славата Господня, и всяка плът ще види спасението Божие, защото устата Господня изрекоха това."
Гласът говори: "Разгласяй". И рече: "Какво да разгласям? Всяка плът е трева, и всичката й красота е като полско цвете. Тревата изсъхва, цветето увехва, щом духне върху него духане от Господа; тъй и народът е трева. Трева изсъхва, цвете увехва, а словото на нашия Бог ще пребъде вечно."
Възлез на висока планина, благовестителю Сионе! Възвиси силно гласа си, благовестителю Иерусалиме! Възвиси, не бой се, кажи на градовете Юдини: Ето нашия Бог! Ето, Господ Бог иде със сила и мишцата му с власт. Ето, наградата му е с него, и отплатата му е пред лицето му. Като пастир ще пасе той своето стадо; агнета ще вземе той на ръце и ще ги носи на гърдите си, и ще води дойниците."
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 95, 1-2.3 и 10 ас. 11-12.13 (О: Ис 40,9-10)
Ето, нашият Бог иде със сила.             
 
Възпейте на Господа песен нова, възпейте на Господа, цяла земйо; Пейте на Господа, благославяйте името Му, благовестете от ден на ден неговото спасение. O
Разгласяйте между народите славата Му, по всички племена - чудесата му.
Кажете на народите: "Господ царува!" Той ще съди народите по правда.
Да се веселят небесата и да тържествува земята; да шуми морето и онова, което го изпълня; Нека се радва полето и всичко, що е в него, и да ликуват всички дъбрави дървета. O
Пред лицето на Господа, защото иде, защото Той иде да съди земята. Той ще съди вселената по правда и народите - по своята истина. O
 
АЛИЛУЯ
O Алилуя.
Близо е денят Господен, ето, иде, за да ни спаси.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Бог не иска да загинат малките.
 
Четене от светото Евангелие според Матей.       18, 12-14
В онова време Исус отговори и рече:
Как ви се струва? Ако някой има сто овци и една от тях се заблуди, не ще ли остави деветдесетте и девет, и не ще ли иде по планините да дири заблудената?
И ако се случи да я намери, истина ви казвам, той се радва за нея повече, отколкото за деветдесетте и девет незаблудени.
Тъй и вашият Отец Небесен не иска да загине ни един от тия малките.
Това е слово Господне.