Text Size

12.10

| Печат |

СВ. СЕРАФИМ ОТ МОНТЕГРАНАРО, МОНАХ

 
Четвъртък
 
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Ето, ще дойде ден, пламтящ като пещ.
 
Четене из книгата на Пророк Малахия     3,13-4,2а
"Дръзки пред Мене са думите ви, казва Господ. Ще кажете: "Какво говорим против Тебе?" Казвате: "Напразно е служението Богу, и каква полза, че пазихме наредбите Му и ходехме в печална дреха пред лицето на Господа Саваот? И сега ние считаме надменните щастливи; по-добре се нареждат онези, които вършат беззакония, и ако и да изкушават Бога, остават цяли."
Но онези, които се боят от Бога, казват един другиму: "Внимава Господ и чува това, и пред лицето Му се пише паметна книга за онези, които се боят от Бога и почитат името Му." "И те ще бъдат Мои, казва Господ Саваот, Моя собственост в онзи ден, който ще приготвя, и ще милва човек сина си, който му служи. И тогава отново ще видите разликата между праведник и нечестивец, между онзи, който служи Богу, и онзи, който не Му служи."
Защото ето, ще дойде ден, пламтящ като пещ; тогава всички надменни и онези, които постъпват нечестиво, ще бъдат като слама, и ще ги изгори идещият ден, казва Господ Саваот, тъй че няма да остави у тях ни корен, ни клони. А за вас, които благоговеете пред името Ми, ще изгрее Слънцето на правдата, и изцеление ще има в лъчите му.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 1,1-2.3.4 и 6 (О: 39,5а)
Блажен човек, който възлага надеждата си на Господа.
 
Блажен е онзи човек, който не отива на събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му. O
И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. O
Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита.
Защото Господ знае пътя на праведните, а пътя на нечестивците ще
погине. O
 
АЛИЛУЯ       Срв ДА 16,14в
O Алилуя.
Отвори, Господи, сърцето ни, за да внимаваме на думите на Твоя Син.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
Искайте и ще ви се даде.
 
Четене от Светото Евангелие според Лука          11,5-13
В онова време: Исус каза на учениците Си:
"Кой от вас, ако има приятел, и отива при него посред нощ и му казва: "Приятелю, дай ми назаем три хляба., защото един приятел ми дойде от път, и нямам какво да му сложа", а оня отвътре му отговаря и казва: "Не ме безпокой, вратата са вече заключени, а децата ми са с мене на леглото; не мога да стана и да ти дам."
Казвам ви, ако онзи продължава да хлопа, макар и да не би станал да му даде затова, че му е приятел, то поради неговото нахалство ще стане и ще му даде, колкото му са нужни.
И Аз ви казвам: Искайте и ще ви се даде; Търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори; защото всеки, който иска, получава, а който търси, намира, и на този, който хлопа, ще се отвори.
Кой баща от вас, ако син му поиска хляб, ще му даде камък? или ако поиска риба, ще му даде змия вместо риба? или ако поиска яйце, ще му даде скорпия? И тъй, ако вие, бидейки лукави, умеете да давате добри деяния на чедата си, колко повече Отец небесни ще даде Дух Свети на ония, които Му искат!
Това е слово Господне.
 

 

12 октомври
 
СВ. СЕРАФИМ ОТ МОНТЕГРАНАРО, МОНАХ
Възпоменание
 
 
ПЪРВО ЧЕТИВО                                                                        1 Кор 12,4-11
 
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.
 
         Братя: Има различни дарби, ала Духът е един и същ; има различни служби, ала Господ е един и същ; има и различни действия, ала Бог е един и същ, Който върши всичко у всички.
         Но на всеки се дава да се прояви у него Духът за обща полза, защото на един се дава, чрез Духа, слово на мъдрост, на друг – слово на знание, чрез същия Дух; на един – вяра, чрез същия Дух; на друг – дарби за лекуване, чрез същия Дух; на един – чудодействия, на друг – пророчество; на един – да различава духове, на друг – разни езици, а на друг – да тълкува езици.
         Всичко това го произвежда един и същият Дух, като разпределя на всеки поотделно, както си иска.
         Това е Божие слово.
 
 
ОТПЕВЕН ПСАЛМ                                                                                 Пс 97
Отпев: Господ Бог яви своето спасение.
Възпейте на Господа песен нова,
защото чудеса извърши.
Неговата десница и Неговата света мишца
Му доставиха победа. О...
 
Господ яви своето спасение,
пред очите на народите откри своята правда.
Спомни си Той своята милост
и верността си към Израилевия дом. О...
 
Всички краища земни
видяха спасението от нашия Бог.
Възклицавайте на Господа, цяла земьо ,
тържествайте, веселете се и пейте. О...
 
АЛЛЕЛУЯ                                                                                     Кол 3,14-15
О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.
Облечете се в любовта, която е свръзка на съвършенството,
и мир Божи да цари в сърцата ви.
О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.
 
 
ЕВАНГЕЛИЕ                                                                                 Мт 12,15-21
 
Четене от светото Евангелие според Матей.
 
         В онова време, тръгна подире Му множество народ, и Той ги всички изцери, и запрети им да разгласят за Него. За да се сбъдне реченото от пророк Исая, който каза:
         “Ето Моя Отрок, Когото избрах, Моя възлюбен, към Когото благоволи душата Ми. Ще положа Духа си върху Него, и на народите ще възвести съд. Няма да се кара, нито ще вика, и никой няма да чуе гласа Му по кръстовищата. Преломена тръст няма да дочупи и тлеещ лен няма да угаси, докле не изведе съда към победа. И народите ще се уповават на Неговото име”.
         Това е слово Господне.