Text Size

| Печат |

Петък
ПЪРВО ЧЕТИВО
В оня ден очите на слепите ще прогледнат.
Четене из книгата на пророк Исаия.         29,17-24
Това казва Господ Бог:
"Още малко, твърде малко, и Ливан не ще ли се превърне в градина, а градината не ще ли я смятат за гора? И в оня ден глухите ще чуят думите на книгата, и очите на слепите ще прогледнат из тъмнина и мрак. И страдащите повече и повече ще се радват у Господа, и бедните люде ще тържествуват у Светия Израилев, защото няма да има вече оскърбител, и хулникът ще изчезне, и ще бъдат изтребени всички поборници на неправдата, които объркват човека с думи и разпъват мрежи на онзи, който търси съд при портите, и отблъскват правия".
Затова тъй казва за Якововия дом Господ, който изкупи Авраама:
"Тогава Яков не ще бъде в срам, и лицето му вече не ще побледнее. Защото, кога види около себе си децата си, дела на моите ръце, той свето ще почита името ми, и свето ще почита Светия Яковов, и що благоговее пред Бога Израилев. Тогава духом блуждаещите ще познаят мъдростта, и непокорните ще се научат на послушание".
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 26,1.4.13-14 (0.:1а)
Господ е моя светлина и мое спасение.
Господ е моя светлина и мое спасение, от кого ще се боя? Господ е крепост на моя живот, от кого ще се плаша? O
Едно само молих от Господа, само това искам: да пребъдвам в дома Господен през всички дни на живота си, да гледам Господнята красота и да посещавам неговия храм. O
Но аз вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите.
Надявай се на Господа, бъди мъжествен, и да укрепва сърцето ти; надявай се на Господа. O
АЛИЛУЯ
O Алилуя. Ето, Господ наш ще дойде със сила, и ще озари очите на своите слуги. O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Двама слепи, вярващи в Исуса, биват изцелени.
Четене от светото Евангелие според Матей.        9,27-31
В онова време:
Когато Исус си отиваше оттам, тръгнаха подире Му двама слепци и викаха: "Помилвай ни, Исусе, Сине Давидов!" А когато дойде в къщи, слепците се приближиха до Него.
И Исус им рече: "Вярвате ли, че мога да сторя това?"
Те Му казват: "Да, Господи!"
Тогава Той се допря до очите им и рече: "Нека ви бъде по вашата вяра!" И очите им се отвориха, а Исус им строго заповяда: "Гледайте, никой да не узнае."
А те, като излязоха, разгласиха за Него по цялата оная земя.
Това е слово Господне.