Text Size

декември II

10.12

| Печат |

Понеделник
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
Сам Бог ще дойде и ще ви спаси.
 
Четене из книгата на пророк Исаия.         35,-10
Ще се развесели пустинята и сухата земя, и необитаемата страна ще се зарадва и разцъфти като крин. Великолепно ще цъфти и ще се радва, ще тържествува и ще се весели; славата на Ливан ще й се даде, великолепието на Кармил и Сарион; те ще видят славата на Господа, величието на нашия Бог.
Укрепете отслабналите ръце и уякчете треперещите колена; кажете на боязливите духом: Бъдете твърди, не се бойте: ето вашият Бог иде с отмъщение, с отплата Божия: Той ще дойде и ще ви спаси.
Тогава ще се отворят очите на слепи, и ушите на глухи ще се отпушат.
Тогава хромият ще скочи като елен, и езикът на немия ще пее; защото води ще бликнат в пустинята, и потоци в степите.
И водният призрак ще се превърне в езеро, и жадната земя - във водни извори; в жилището на чакалите, дето те почиват, ще стане място за тръст и рогоз.
И там ще бъде друм, и пътят по него ще се нарече свет път; нечистият не ще ходи по него; но той ще бъде само за тях; които ходят по този път, дори и неопитните, не ще се заблудят. Лъв не ще има там, и лют звяр не ще възлезе по него; той няма да се намери там, а ще ходят изкупените. И ще се върнат избавените от Господа, ще дойдат на Сион с радостно възклицание; и вечна радост ще бъде над главата им; те ще намерят радост и веселие, а скръб и въздишка ще се отдалечават.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 84,9ав-10.11-12.13-14 (О: Ис 35,4д)
Ето, Господ наш ще дойде и ще ни спаси.
 
Да послушам, какво ще каже Господ Бог. Той ще изрече мир на своя народ и на своите избрани. Тъй, неговото спасение е близо до онези, които Му се боят, за да обитава слава в нашата земя. O
Милост и истина ще се срещнат, правда и мир ще се целунат; Истината ще изникне из земята, и правдата ще надникне от небесата. O
И Господ ще даде добро, и нашата земя ще даде своя плод; Правдата ще тръгне пред него и ще тури на път стъпките си. O
 
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО.
O Алилуя.
Ето ще дойде Цар, Господар на земята, и ще отнеме игото на нашето робство.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Видяхме чудни неща.
 
Четене от светото Евангелие според Лука.          5,17-26
В онова време, когато Исус поучаваше, и седяха там фарисеи и законоучители, надошли от всички села на Галилея и Юдея, и от Йерусалим, и Той имаше сила Госдподня да изцерява - ето някои донесоха на постелка един човек, който бе разслабен, и се опитваха да го внесат и сложат пред Него; и като не намериха, отде да го внесат, поради навалицата, качиха се навръх къщата и през покрива го спуснаха с постелката насред пред Исуса.
И Той, като видя вярата им, рече му: "Човече, прощават ти се греховете." Книжниците и фарисеите почнаха да размишляват и казваха: "Кой е Тоя, който богохулства? Кой може да прощава грехове, освен един Бог?
Исус, като разбра помислите им, отговори им и рече: "Какво размишлявате в сърцата си? Кое е по-лесно? Да кажа: прощават ти се греховете ли; или да кажа: стани и ходи? Но, за да знаете, че Син Човечески има власт на земята да прощава грехове (казва на разсла­бения): тебе казвам, стани, вземи си постелката и върви у дома си."
И той стана веднага пред тях, взе това, на което лежеше, и отиде у дома си, като славеше Бога.
И ужас обзе всички, и славеха Бога; и като бяха изпълнени със страх, казваха: чудни работи видяхме днес.
Това е слово Господне.

8.12

| Печат |

8          декември
 
БЕЗСКВЕРНО ЗАЧАТИЕ НА БЛАЖЕНА ДЕВА МАРИЯ
Тържество
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Ще всея вражда между твоето поколение
и поколението на жената.
 
Четене из книгата Битие     3, 9-15.20
 
След като Адам яде от дървото, Господ Бог го извика и му рече: "Где си?"
Той каза: "Чух гласа Ти в рая, и ме достраша, защото съм гол, и се скрих."
И рече Бог: "Кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, от което ти забраних да ядеш?"
Адам отговори: "Жената, която ми даде Ти - тя ми даде от дървото, и аз ядох."
Тогава Господ рече на жената: "Защо си сторила това?"
Жената отговори: "Змията ме прелъсти, и аз ядох."
И рече Господ Бог на змията: "Задето си сторила това, проклета да си между всички животни и всички полски зверове; ти ще се влачиш по корема си и ще ядеш прах през всички дни на живота си. И ще всея вражда между тебе и жената, и между твоето поколение и нейното поколение; то ще те поразява в главата, а ти ще го жилиш в петата."
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 97, 1.2-Зав.Зс-4 (O: 1а)
Възпейте на Господа песен нова, защото чудеса извърши.
 
Възпейте на Господа песен нова, защото Той чудеса извърши. Неговата десница и Неговата света мишца Му доставиха победа. O
Господ яви Своето спасение, пред очите на народите откри Своята правда.
Спомни си Той Своята милост към Яков, и верността си към Израилевия дом. O
Всички краища земни видяха спасението от нашия Бог. Възклицавайте на Господа, цяла земйо; тържествувайте, веселете се и пейте. O
 
ВТОРО ЧЕТИВО
 
Бог ни избра в Христа
преди създаването на света.
 
 
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни 1, 3-6.11-12
 
Братя:
Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който ни благослови в Христа с всяко духовно благословение от небесата, който и ни избра чрез Него, преди да се свят създаде, за да бъдем свети и непорочни пред Него с любов; като предопредели да ни осинови за Себе Си чрез Исуса Христа по благоволение на Своята воля, за да бъде хвалена славата на Неговата благодат, с която той ни е облагодетил чрез Своя възлюбен Син.
Чрез Него ние бяхме и избрани за наследници, предназначени по определение на Бога, който върши всичко по решение на волята Си, за да послужим за похвала на славата Му, ние, които отпреди се надявахме на Христа.
Това е Божие слово.
 
АЛИЛУЯ       Лк 1, 28
O Алилуя.
Радвай се, благодатна Марио; Господ е с тебе; ти си благословена между жените.
O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Радвай се, пълна с благодат, Господ е с тебе.
 
Четене от светото Евангелие според Лука           1, 26-38
В онова време:
Изпратен бе ангел Гавриил в галилейския град, на име Назарет, при една девица, сгодена за мъж, на име Йосиф, от дома Давидов; а името на девицата беше Мария.
Ангелът влезе при нея и рече: "Радвай се, пълна с благодат, Господ е с тебе, благословена си ти между жените."
А тя, като го видя, смути се от думите му и размишляваше, какъв ли е тоя поздрав.
И рече й Ангелът: "Не бой се, Марио, понеже ти намери благодат у Бога, и ето, ти ще заченеш в утробата, ще родиш син и ще Го наречеш с името Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния; и ще Му даде Господ Бог престола на отца Му Давид; и ще царува над дома Яковов до века, и царството Му не ще има край."
А Мария рече на Ангела: "Как ще бъде това, когато аз мъж не познавам?"
Ангелът й отговори и рече: "Дух Свети ще слезе върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; затова и Светото, което ще се роди от тебе, ще се нарече Син Божий. И ето, Елисавета, твоя сродница, наречена неплодна, и тя зачена син в старините си, и е вече в шестия месец; защото у Бога няма да остане безсилна ни една дума."
Тогава Мария рече: "Ето рабинята Господня; нека ми бъде по думите ти". И Ангелът си отиде от нея.
Това е слово Господне.

9.12

| Печат |

Неделя
ПЪРВО ЧЕТИВО
Бог ще покаже славата си в Тебе.
Четене из книгата на пророк Варух.
Иерусалиме, снеми от себе си дрехата на плача и на твоето огорчение и се облечи с благолепие на слава от Бога на веки! Облечи се с дреха на правда от Бога, тури на глава си венец на слава от Вечния, защото Бог ще покаже на цялото поднебесие твоята слава. Навеки ще те нарече "Мир на правда и слава на благочестие".
Стани, Иерусалиме, и застани на висота, обърни се към изток и погледни децата си, че Бог си е спомнил за тях. Те излязоха от тебе пеши, карани от враговете, но Бог ще ги доведе при тебе, носени в слава като царски синове; защото Бога е определил, всяка висока планина и вечните хълмове да се снишат, а долините да се изпълнят, за да се уравни земята, та Израил да върви твърдо с Божия слава.
А горите и всяко благовонно дърво да правят сянка на Израил, по Божия повеля; Бог ще предвожда радостно Израиля със светлата си слава, със своята милост и правда.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 125, 1-2ав.2сд-3.4-5.6 (0:3)
Велико нещо извърши Господ над нас; ние се радвахме.
Когато Господ връщаше Сионовите пленници, ние като че сънувахме. Тогава устата ни бяха пълни с веселие, и езикът ни - с пение. O
Тогава между народите се говореше: "Велико нещо извърши Господ над тях". Велико нещо извърши Господ над нас; ние се радвахме. O
Върни, Господи, нашите пленници като потоците на юг. Които са сяли със сълзи, ще жънат с радост. O
Който с плач е носил семе, с радост ще се върне, носейки своите снопи. O
ВТОРО ЧЕТИВО
Бъдете чисти и непорочни в деня Христов.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол
до филипяни.1,4-6.8-1
Братя,
като винаги във всяка моя молитва се моля с радост за всинца ви, благодаря на моя Бог, колчем си спомня за вас, именно за вашето участие в благовестието от първия ден дори досега, като съм уверен в това, че Той, който почна у вас доброто дело, ще го върши дори до деня на Исуса Христа.
Бог ми е свидетел, колко много обичам всинца ви с любовта Исус Христова. И моля се, вашата любов все повече да изобилва чрез познание и разбиране на всичко, за да различавате, що е по-добро, та да бъдете чисти и без препънка в деня Христов, изпълнени с плодове на правда, дарувани чрез Исуса Христа за слава и похвала Божия.
Това е Божие слово.
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО.  Лк 3,4.6
O. Алилуя е пътя Господен, направете пътеките Му прави, всяка плът ще види спасението Божие. O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Всяка плът ще види спасението Божие.
Четене от светото Евангелие според Лука           3,1-6
В петнайсетата година от царуването на Тиверия Кесаря, когато Понтий Пилат управляваше Юдея, Ирод беше четвъртовластник над Галилея, Филип, брат му - четвъртовластник над Итурея и Трахонитската област, а Лисаний - четвъртовластник над Авилиния, при първосвещениците Анна и Кайафа, биде слово Божие към Иван, син Захариев, в пустинята.
И той обиколи цялата страна около Йордан и проповядваше покайно кръщение за опрощаване грехове, както е писано в книгата с речите на пророк Исаия, който казва: "Гласът на викащия в пустинята говори: Пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките Му; всеки дол да се изпълни, и всяка планина и рътлина ще се снишат, кри­вините ще се изправят и неравните пътища ще станат гладки; и всяка плът ще види спасението Божие."
Това е слово Господне.

6.12

| Печат |

Четвъртък
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Нека влезе праведният народ, който пази истината.
 
Четене из книгата на пророк Исаия.         26,1-6
В оня ден ще бъде изпята в земята Юдина тая песен: "Градът ни е як, вместо стени и окоп Той ни е дал спасение. Отворете портите; нека влезе праведният народ, който пази истината. Старата заблуда премина, ти пазиш мир: съвършен мир, защото на тебе се уповаваме.
Уповавайте се на Господа на веки, защото Господ Бог е вечна твърдина. Той събори онези, които живееха на високо - високо стоещия град; повали го, повали на земята, хвърли го в прах. Нога го тъпче, нозете на сиромаха, стъпките на бедните."
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 117,1 и 8-9.19-21.25-27а (0:26а)
Благословен, който идва в името Господне, или: Алилуя.
 
Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна. По-добре да се уповаваме на Господа, отколкото да се надяваме на човек.
По-добре да се уповаваме на Господа, отколкото да се надяваме на князе. O
Отворете ми портите на правдата, ще влеза в тях, ще прославя Господа.
Ето портите Господни; праведните ще влезат в тях. Славя те, че ме послуша и стана мое спасение. O
O, Господи, спаси! О, Господи, спомогни.
Благословен, който иде в името Господне! Благославяме ви от дома Господен.
Господ е Бог и ни осия. O
 
АЛИЛУЯ       Ис 55,6
O Алилуя.
Търсете Господа, когато можете да го намерите; призова­вайте го, когато е близо.
O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Който изпълнява волята на Отца, ще влезе в царството небесно.
 
Четене от светото Евангелие според Матей.       7,21.24-27
В онова време: Исус каза на учениците си:
"Не всеки, който ми казва: Господи, Господи, ще влезе в царството небесно; а оня, който изпълнява волята на моя Отец Небесен.
И тъй, всекиго, който слуша тия думи и ги изпълнява, ще уподобя на благоразумен мъж, който си съгради къщата на камък; и заваля дъжд и придойдоха реки и духнаха ветрове и напряха на тая къща, и тя не рухна, защото беше основана на камък.
А всеки, който слуша тия мои думи и ги не изпълнява, ще заприлича на глупав човек, който си съгради къща на пясък; и заваля дъжд, и придойдоха реки и духнаха ветрове и напряха на тая къща, и тя рухна, и срутването й беше голямо."
Това е слово Господне.

Още статии ...

  1. 7.12
  2. 5.12
  3. 4.12
  4. 2.12