Text Size

29.11

| Печат |

ВСИЧКИ СВЕТЦИ НА СЕРАФИЧЕСКИЯ ОРДЕН

 
Четвъртък
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Падна великият Вавилон.
Четене из книгата откровение
на Свети Иван Апостол       18, 1-2.21-23; 19, 1-3.9а.
Аз, Иван, видях да слиза от небето друг Ангел; той имаше голяма власт и земята светна от Неговия блясък.
Той почна да вика със силен глас, като казваше: "Падна, падна великият Вавилон. Той стана жилище на демоните и прибежище на всенечист дух, и гнездо на всяка нечиста и омразна птица."
Тогава още един Ангел вдигна камък, голям колкото воденичен, хвърли го в морето и каза: "С такъв устрем ще бъде сринат Вавилон, великият град, и не ще го има вече. И глас на свирачи с цитри, на певци, флейтисти и тръбачи няма да се чува повече в тебе! Никакъв художник на каквото и да било изкуство няма вече да се намери в тебе; няма да се чува у тебе повече и шум на мелници; светлина от светилник няма да се появи повече у тебе, и глас на младоженец и невяста вече няма да се чува в тебе, защото твоите търговци бяха земните велможи, защото чрез твоите магии се заблудиха всички племена."
След това чух висок глас като глас на многоброен народ на небето, който казваше: "Алилуя, спасение и слава, чест и сила на Господа, нашия Бог, защото решенията му са истинни и праведни. Той осъди великата блудница, която поквари земята със своето блудство, и Той отмъсти за кръвта на Своите раби, загинали от ръката й." И повторно казваха: "Алилуя". И димът й възлиза во веки веков.
И каза ми: "Напиши: Блажени са поканените на сватбеното угощение на Агнеца."
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 99, 2.3.4.5 (О: Откр 19, 9а)
Блажени са поканените на сватбеното угощение на Агнеца.
Възкликнете на Господа, цяла земйо, служете на Господа с веселие; идете пред лицето Му с възклицание. O
Познайте, че Господ е Бог; че Той ни е създал и ние сме Негови, Негов народ и овци от Неговото паство. O
Влизайте в Неговите порти със славословие, в Неговите двори - с хваление. Славете Го, благославяйте името Му. O
Защото Господ е благ; Неговата милост е вечна, и Неговата истина е в род и род. O
АЛИЛУЯ       Лк 21, 28
O Алилуя. Изправете си и подигнете си главите, защото наближава избавлението ви. O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Йерусалим ще бъде тъпкан от езичници,
докле се свършат времената на езичниците.
Четене от светото Евангелие според Лука           21, 20-28
В онова време: Исус каза на учениците Си:
"Когато видите Йерусалим обсаден от войски, тогава знайте, че е наближило запустяването Му; тогава ония, които се намират в Юдея, да бягат в планините; и които са в града, да излезат из него; а които са в околностите, да не влизат в него, защото тия дни са на отмъщение, за да се изпълни всичко писано.
А горко на непразните и на кърмачките през ония дни; защото го­ляма неволя ще бъде на земята, и гняв върху тоя народ; и ще паднат под острието на меча, и ще бъдат откарани в плен по всички народи; а Йерусалим ще бъде тъпкан от езичници, докле се свършат времената на езичниците.
И ще бъдат поличби по слънцето и месечината и по звездите, а по земята тъга у народите от недоумение и от морския шум и вълнение; тогава човеците ще примират от страх и от очакване онова, което има да връхлети върху вселената, понеже и силите небесни ще се разклатят, и тогава ще видят Сина човечески да иде на облаци, със сила и слава голяма. А когато почне това да се сбъдва, изправете си тогава и подигнете си главите, защото се приближава избавлението ви."
Това е слово Господне.
 

 

29 ноември
ВСИЧКИ СВЕТЦИ НА СЕРАФИЧЕСКИЯ ОРДЕН
Празник
 
ПЪРВО ЧЕТИВО   Сх 44,1.10-15
 
Четене из книгата на Исус, син Сирахов.
 
            Да възхвалим сега славните мъже и отците на нашия род. Те са били мъже на милостта, чиито праведни дела се не забравят. В тяхното семе пребъдва добро наследство. Техните потомци са в заветите, семето им ще устои, и децата им – поради тях.
Семето им ще пребъде довека, и славата им не ще се изтреби. Телата им погребани в мир, и имената им живеят в родовете. Народите ще разказват за тяхната мъдрост, а църквата ще разглася тяхната хвала.          
            Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛМ      Пс 23
Отпев: Светиите търсиха лицето на нашия Господ.
Господня е земята и онова, що я изпълня,
вселената и всичко, що живее в нея.
Защото Той я основа върху морета,
и върху реки я утвърди. О...
 
Кой ще възлезе на планината Господня,
или кой ще застане на Неговото свето място?
Онзи, чийто ръце са невинни и сърцето чисто, †
който не се е клел в душата си напразно
и не е споменавал лъжливо името Господне. О...
 
Той ще получи благословение от Господа
и милост от Бога, своя Спасител.
Такъв е родът на онези, които Го търсят,
които търсят Твоето лице, Боже Яковов. О...
 
АЛЛЕЛУЯ
О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.
В това се състои, истинското братство,
като побеждаваме злоба на света да последваме Христа на земята
и заедно с Него да се радваме в небето.
О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ    Мк 10,17-21
 
Четене от светото Евангелие според Марко.
 
            Когато Исус излизаше на път, някой се затече, падна пред Него на колене и Го попита: “Учителю благи, какво да сторя, за да наследя живот вечен?”
            Исус му рече: “Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Знаеш заповедите: Не прелюбодействай, не убивай, не кради, не лъжесвидетелствай, не увреждай, почитай баща и майка си”.
            А той Му отговори и рече: “Учителю, всичко това съм опазил от младини”. Исус, като го погледна, възлюби го и му рече: “Едно ти не достига, иди, продай всичко що имаш, и раздай на сиромаси, и ще имаш съкровище на небето. Пак дойди и върви след Мене, като вземеш кръста”.
            Това е слово Господне.