Text Size

23.11

| Печат |

Петък

Година II

ПЪРВО ЧЕТИВО

Взех книгата и я изядох.

Четене из книгата Откровение на Свети Иван Апостол10, 8-11

Аз, Иван, чух отново глас от небето, който ми заговори и каза: "Иди и вземи разгънатата книжка в ръцете на Ангела, който седи на морето и на земята."

И отидох при Ангела и му рекох да ми даде книжката, а той ми рече: "Вземи и я изяж, и в корема ти ще бъде горчива, но в устата ти ще бъде сладка като мед." И взех книжката от ръката на Ангела и я изядох; и в устата ми беше сладка като мед; а когато я изядох, стана ми горчиво в корема.

И ми каза: "Трябва пак да пророкуваш между много народи и племена, езици и царе."

Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 118, 14.24.72.103.111.131. (О: 103а)

Колко са сладки на гърлото ми Твоите думи.

В пътя на Твоите откровения се радвам, като на всяко богатство. O Твоите откровения са моя утеха, и Твоите устави - мои съветници. O Законът на Твоите уста е за мене по-добър от хиляди късове сребро и златоO

Колко са сладки на гърлото ми Твоите думи, по-сладки от мед на устата ми. O

Твоите откровения приех като вечно наследие, защото те са радост на сърцето ми.

Отварям уста и въздишам, защото жадувам за Твоите заповеди. O

АЛИЛУЯ      Ив 10, 27

O Алилуя. Моите овци слушат гласа ми, казва Господ, и Аз ги познавам, и те вървят подир мене. O Алилуя.

ЕВАНГЕЛИЕ

Направихте Божия дом разбойнически вертеп.

Четене от светото Евангелие според Лука          19, 45-48.

В онова време:

Исус влезе в храма и почна да пъди ония, които продаваха и купуваха в него, и им казваше: "Писано е: "Домът Ми е дом за молитва", а вие го направихте разбойнически вертеп."

И поучаваше всеки ден в храма. А първосвещениците и книжниците и народните стареи търсеха да Го убият, и не намираха, какво да Му сторят; защото целият народ Му беше привързан и Го слушаше.

Това е слово Господне.