Text Size

11.11

| Печат |

ТРИДЕСЕТ И ВТОРА СЕДМИЦА

Неделя, Година В

ПЪРВО ЧЕТИВО
Вдовицата направи от брашното
пресна питка и занесе на Илия.
Четене из първата книга Царства  17, 10-16
В онези дни:
Пророк Илия стана и отиде в Сарепта. Когато дойде при градските порти, ето, там една вдовица жена събира дърва. Той я повика и каза: "Дай ми малко вода в съд да пия." Тя отиде, за да вземе, а той завика след нея: "Донеси ми в ръце и къс хляб."
Тя отговори: "Жив ми Господ, Бог твой, нямам нищо печено, а имам само шепа брашно в делвата и малко дървена масло в гърнето; И ето, аз ще събера две-три дръвца, ще отида и ще приготвя това за себе си и за сина си; ще изядем това и ще умрем."
А Илия й рече: "Не бой се, върви и направи, което каза; но по-напред направи от това малко пресна питка за мене и ми донеси; а за себе си и за сина ще направиш после."
Защото тъй говори Господ, Бог Израилев: "Брашното в делвата няма да се свърши, и дървеното масло в гърнето няма да намалее до онзи ден, в който Господ ще даде дъжд на земята."
Тя отиде и направи тъй, както й каза Илия; и храни се тя, и той и домът й няколко време; брашното в делвата не се свършваше, и дървеното масло в гърнето не намаляваше, по словото на Господа, което Той изрече чрез Илия.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 145, 7.8-9а.9вс-10 (O: 1)
Хвали, душо моя, Господа, или Алилуя
Който вечно пази верност, върши съд над обидени, дава хляб на гладни, Господ отпуща затворници. O
Господ отваря очите на слепи, Господ изправя прегърбени, Господ обича праведни, Господ пази пришелците. O Поддържа сираче и вдовица, а пътя на нечестивците проваля.
Господ ще царува вечно, твоят Бог, Сионе, е в род и род. O
ВТОРО ЧЕТИВО
Христос веднъж принесе Себе си в жертва,
за да отнеме греховете на мнозина.
Четене от посланието до евреите   9, 24-28
Христос влезе не в ръкотворно светилище, което е само образ на истинското, но в самото небе, за да се яви сега пред Божието лице за нас; и не за да принася Себе Си много пъти в жертва, както първосвещеникът влиза в светилището всяка година с чужда кръв; инак Той трябваше много пъти да пострада от създание мира; а сега веднъж завинаги, в края на вековете, се яви, за да премахне греха, като се принесе Сам в жертва.
И както на човеците е отредено да умрат един път, а след това - съд, тъй и Христос, веднъж като принесе Себе Си в жертва, за да отнеме греховете на мнозина, втори път, без да става жертва за грях, ще се яви на ония, които Го очакват за спасение.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Мт 5, 3
O Алилуя. Блажени бедните по дух, защото тяхно е царството небесно. O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Тази бедна вдовица тури повече от всички.
Четене от светото Евангелие според Марко         12, 38-44
В онова време: Исус говореше на народа в поучението Си: "Пазете се от книжниците, които искат да ходят пременени и обичат поздрави по тържищата, предни седалища в синагогите и първи места по гощавките. Тия, които изпояждат домовете на вдовиците и лицемерно дълго се молят, ще получат най-тежка присъда."
И седна Исус срещу съкровищницата и гледаше, как народът пуска пари в съкровищницата. Мнозина богати пускаха много. А една бедна вдовица, като дойде, пусна две лепти, сиреч един кодрант.
Като повика учениците Си, Исус им рече: "Истина ви казвам, че тая бедна вдовица тури повече от всички, които пускаха в съкровищни­цата; защото всички пускаха от излишъка си, а тя от своята немотия тури всичко, що имаше, цялата си прехрана."
Това е слово Господне.
или по-краткото.
Четене от светото Евангелие според Марко         12, 41-44
В онова време:
Исус седна срещу съкровищницата и гледаше, как народът пуска пари в съкровищницата; мнозина богати пускаха много. А една бедна вдовица, като дойде, пусна две лепти, сиреч един кодрант.
Като повика учениците Си, Исус им рече: "Истина ви казвам, че тая бедна вдовица тури повече от всички, които пускаха в съкровищницата; защото всички пускаха от излишъка си, а тя от своята немотия тури всичко, що имаше, цялата си прехрана."
Това е слово Господне.