Text Size

30.09

| Печат |

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА СЕДМИЦА
Неделя, година В
ПЪРВО ЧЕТИВО
Нима завиждаш заради мене?
О, да бяха всички от народа пророци.
Четене из книгата Числа     11,25-29
В онези дни:
И Господ слезе в облак и говори с Мойсей, и взе от духа, който бе върху му, и даде на седемдесетте мъже старейшини. И когато слезе върху тях духът, те наченаха да пророчествуват, но сетне престанаха. Двама от мъжете бяха останали в стана, името на единия беше Елдад, а на другия - Медад; но и върху тях беше слязъл духът; те бяха между записаните, само че не излизаха при скинията.
Когато Те пророчествуваха в стана, притече се един юноша и яви на Мойсей и каза: "Елдад и Медад пророчествуват в стана." В отговор на това Исус, син Навинов, служител на Мойсей, един от неговитеизбрани, рече: "Господарю мой, Мойсее! Забрани им!" Но Мойсей му рече: "Нима завиждаш заради мене? О, да бяха всички от народа Господен пророци, и да им пратеше Господ Своя Дух?"
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 18,8.10-12-13.14 (О: 9а)
Господните повеления са праведни - веселят сърцето.
Законът на Господа е съвършен - укрепява душата, откровението Господне е верно - простите прави мъдри. O
Страхът Господен е чист - пребъдва навеки. Съдбите господни са истина - всички са праведни. O
И Твоят раб бива опазван от тях, в тяхното спазване е великата награда.
Кой ще съгледа своите грешки? От моите тайни грехове ме очисти. O И от умишлените удържи раба си, за да ме не обладаят. Тогава аз ще бъда непорочен и чист от голямо развращение. O
ВТОРО ЧЕТИВО
Вашето богатство изгни.
 
Четене от посланието на Свети Яков        5,1-6
Дойдете сега вие, богатите, плачете и ридайте за бедите, които идват между вас. Богатството ви изгни и дрехите ви молци изядоха. Златото ви и среброто ръждяса, и ръждата им ще бъде свидетелство против вас и ще изяде плътта ви като огън. Събрали сте си съкровища за последни дни.
Ето заплатата, що сте задържали от работниците, които пожънаха нивите ви, вика, и виковете на жетварите стигнаха до ушите на Господа Саваот. Живяхте разкошно на земята и се наслаждавахте, угоихте сърцата си като в ден на заколение. Осъдихте, убихте праведника; той ви се не противи.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Ив 17,17а.в
O Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с истината. Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕО
Който не е против вас, той е с вас.
Ако те съблазнява ръката ти, отсечи я.
 
Четене от Светото Евангелие според Марко        9,37-42.44.46-47
В онова време:
Иван каза на Исуса: "Учителю, видяхме един човек, който в Твое име изгонваше бесове, а не върви след нас; и му запретихме."
А Исус им рече: "Не му запрещавайте, понеже никой, който извърши чудо в Мое име, не ще може наскоро да Ме злослови. Защото, който не е против вас, той е за вас."
И който ви напои с чаша вода в Мое име, защото сте Христови, истина ви казвам, няма да изгуби наградата си.
А който съблазни едного от тия малките, които вярват в Мене, за него е по-добре, ако му надянат воденичен камък на шията и го хвърлят в морето.
И ако те съблазнява ръката ти, отсечи я: по-добре е за тебе без ръка да влезеш в живота, отколкото да имаш две ръце, и да отидеш в геената, в неугасимия огън. И ако те съблазнява ногата ти, отсечи я: по-добре е за тебе, хром да влезеш в живота, отколкото да имаш две нозе, и да бъдеш хвърлен в геената, в неугасимия огън. И ако те съблазнява окото ти, извади го: по-добре е за тебе с едно око да влезеш в царството Божие, отколкото да имаш две очи, и да бъдеш хвърлен в огнената геена, дето червеят им не умира, и огънят не угасва."
Това е слово Господне.