Text Size

22.09

| Печат |

Събота

Година II

ПЪРВО ЧЕТИВО
Сее в тление - възкръсва в нетление.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол
до коринтяни15,35-37. 42-49
Братя:
Ще каже някой: "Как ще възкръснат мъртвите? И в какво тяло ще дойдат?" Безумецо, това, що ти сееш, няма да оживее, ако не умре. И когато сееш, не сееш тялото, което има да стане, а голо зърно, например пшенично или друго някое.
Тъй е и възкресението на мъртвите. Сее се в тление, възкръсва в нетление; сее се в безчестие, възкръсва в слава; сее се в немощ - възкръсва в сила; сее се тяло душевно - възкръсва тяло духовно. Има тяло душевно, има и тяло духовно. Тъй е и писано: "Първият човек Адам стана жива душа", а последният Адам - животворен дух.
Но първом не иде духовното, а душевното, и после духовното. Първият човек от земя, земен; вторият човек е Господ от небето. Какъвто е земният, такива са и земните; и какъвто е небесният, такива са и небесните.
И както сме носили образа на земния, тъй ще носим и образа на небесния.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 55, 10.11-12.13-14 (Охвр 14в)
Ще ходя пред лицето Божие в светлината на живите.
Враговете ми се връщат назад, колчем викна към Тебе: по това познавам, че Бог е с мене. O
При помощта на Бога ще възхваля думите Му, при помощта на Господа ще възхваля словото Му.
На Бога се уповавам, не се боя какво ще ми стори човек? O Върху мене лежат, Боже, оброците към Тебе; на Тебе ще въздам хвала; Защото Ти избави душата ми от смърт, па и нозете ми от препъване, за да ходя пред лицето Божие в светлината на живите. O
АЛИЛУЯ       Срв Лк 8,15
O Алилуя. Блажени, които в добро и чисто сърце пазят Божието слово, и принасят плод с постоянство. O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Което падна на добра почва,
са ония, които задържат словото и дават плод с постоянство.
Четене от светото Евангелие според Лука           8,4-15
В онова време:
Когато се събра множество народ, и жителите от всички градове се стичаха при Него, Той почна да говори с притча: "Излезе сеяч да сее семе; и когато сееше, едни зърна паднаха край пътя и бяха потъпкани, и птиците небесни ги изкълваха; а други паднаха на камък и като поникнаха, изсъхнаха, защото нямаха влага; други пък паднаха между тръни; и израстнаха тръните заедно със зърната и ги заглушиха; а други паднаха на добра земя и когато изникнаха, дадоха плод стократен."
Като каза това, извика: "Който има уши да слуша, нека слуша."
А учениците Му Го попитаха и рекоха: "Какво значи тази притча?"
Той им отговори: "Вам е дадено да знаете тайните на царството Божие, а на другите се говори с притчи, та, като гледат, да не виждат и като слушат, да не чуват.
Тая притча значи: "Семето е словото Божие; а това, що падна край пътя, са ония, които слушат; но отсетне дохожда при тях дяволът и грабва словото от сърцето им, за да не повярват и се спасят; а това, що падна на камък, са ония, които, като чуят словото, с ра­дост го приемат, ала нямат корен и временно вярват, а във време на изкушение отстъпват; а това, що падна върху тръните, са ония, които чуят словото, но в живота си се задавят от грижи, богатство и светски наслади и не принасят плод.
А това, що падна на добра земя, са ония, които, като чуят словото, пазят го в добро и чисто сърце и принасят плод с търпение."
Това е слово Господне.