Text Size

6.02.2018 година II

| Печат |

Вторник

Година II

ПЪРВО ЧЕТИВО

Ти си казал: Името Ми ще бъде там; чуй молитвата на Твоя народ Израил.

Четене из първата книга Царства.      8,22-23.27-30

В онези дни:

Застана Соломон пред жертвеника Господен, пред цялото събрание израилтяни, дигна ръце към небето и рече:

"Господи, Боже Израилев! Няма Бог подобен на Тебе нито на небето горе, нито на земята долу; Ти пазиш завет и милост към рабите Си, които ходят пред Тебе от все сърце.

Наистина, нима Бог ще живее на земята? Небето и небето на небесата не Те побират, толкова по-малко този храм, който съм построил! Но погледни милостно към молитвата на Твоя раб и към молбите му, Господи, Боже мой! Чуй зова и молитвата, с които Твоят раб Те умолява днес. Да бъдат очите ти отворени към този храм денем и нощем към това място, за което си казал: "Името Ми ще бъде там, за да чуеш молитвата, с която ще се моли Твоят раб на това място.

Чуй молбата на Твоя раб и на Твоя народ Израил, когато ще се молят на това място; чуй от мястото на Твоето обиталище, от небесата, чуй и помилвай."

Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 83,3.4.5 и 10 (О: 2)

Колко са милите Твоите жилища, Господи на силите.

Копнее душата ми и чезне за Господните двори. Сърцето ми и плътта ми с възторг се стремят към живия Бог. O

И птичка си намира жилище, и гургулица - гнездо, дето да положи пилците си: при Твоите олтари, Господи на силите, Царю мой и Боже мой. O

Блажени, които живеят в Твоя дом, те непрестанно ще Те хвалят. Боже, наш Защитник, надникни и милостно погледни лицето на Твоя Помазаник. O

Защото един ден в Твоите двори е по-добър от хиляда дни, желая по-добре да бъда при прага на Божия дом, отколкото да живея в шатрите на нечестието. O

АЛИЛУЯ           Пс 118,86а.29в

O Алилуя. Наклони сърцето ми, Боже, към Твоите откровения: и ми дай милостно Твоя закон. O Алилуя.

ЕВАНГЕЛИЕ

Като оставихте Божията заповед, държите се o преданието човешко.

Четене от светото Евангелие според Марко.  7,1-13

В онова време:

Събраха се при Исуса фарисеите и някои от книжниците, дошли от Йерусалим, и като видяха, че някои от учениците Му ядат хляб с нечисти, сиреч, неумити, ръце, укориха ги. Защото фарисеите и всички юдеи, придържайки се o преданието на старците, не ядат, докле си не умият ръцете до лактите. И като си дойдат от тържището, не ядат, докле се не умият. Има и много друго, което са приели да пазят: измиване чаши, шулци, котли и пейки.

След това фарисеите и книжниците Го запитват: "Защо учениците Ти не постъпват по преданието на старците, а с неумити ръце ядат хляб?

Той им отговори и рече: "Добре е пророкувал Исаия за вас, лицемерните, както е писано: "Тоя народ Ме почита с устните си, а сърцето му стои далеч от Мене. Ала напразно Ме почита, проповядвайки учения - заповеди човечески." Защото вие, като оставихте Божията заповед, държите се o преданието човеческо, миете шулци, чаши и вършите много други подобни неща."

И им рече: "Добре отменяте заповедта Божия, за да спазите вашето предание. Защото Мойсей е казал: "Почитай баща си и майка си", и, "който злослови баща или майка със смърт да се накаже." А вие казвате: "Ако някой каже на баща или на майка: корбан, сиреч, дар Богу е това, с което би се ти ползувал от мене - такъв вие не го оста­вяте вече да стори нещо за баща си или за майка си, като престъпяте словото Божие чрез преданието си, що сте вие предали, и вършите много подобни неща."

Това е слово Господне.