Text Size

| Печат |

Събота

ПЪРВО ЧЕТИВО
Да бъдеш свет народ на Господа, твоя Бог.
Четене из книгата Второзаконие. 26, 16-19
Говори Мойсей на народа, казвайки:
"Днес Господ, Бог твой, ти заповядва да изпълняваш всички тия наредби и закони: спазвай и изпълнявай ги от всичкото си сърце и от всичката си душа.
Днес си рекъл на Господа, че Той ще бъде твой Бог, че ти ще ходиш по пътищата Му и ще пазиш наредбите Му и законите Му и ще слушаш гласа Му.
И Господ ти обеща днес, че ти ще бъдеш Негов, собствен народ, както ти бе говорил, ако пазиш всичките Му заповеди; и че Той ще те постави по-горе от всички народи, които е сътворил, в почет, слава и великолепие, и че ти ще бъдеш свет народ на Господа, твоя Бог, както бе Той говорил."
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 118, 1-2.3-5.7-8 ( О: Срв 1.)
Блажени,, които ходят по закона Господен.
Блажени непорочните в пътя си, които ходят по закона Господен. Блажени, които пазят откровенията Му и от сърце Го търсят. O Ти заповяда да пазя твърдо Твоите заповеди.
О, да бяха се насочили моите пътища към спазване на Твоите устави. O
Славил бих Те с правото на сърцето, като се уча от съдбите на Твоята правда.
Ще пазя Твоите устави; не ме оставяй съвсем. O
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО   2 Kop 6, 2в
Ето сега благоприятно време, ето сега ден на спасение.
ЕВАНГЕЛИЕ
Бъдете съвършени като вашият небесен Отец.
Четене от светото Евангелие според Матей.       5, 43-48
В онова време: Исус каза на учениците си:
"Слушали сте, че бе казано: "Обичай ближния си, и мрази врага си."
Аз пък ви казвам: Обичайте враговете си, благославяйте ония, ко­ито ви проклинат, добро правете на ония, които ви мразят, и молете се за ония, които ви обиждат и гонят, за да бъдете синове на вашия Отец Небесен; защото Той оставя Своето слънце да грее над лоши и добри, и праща дъжд на праведни и неправедни.
Защото, ако обикнете ония, които вас обичат, каква вам награда? Не правят ли същото и митарите? И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не постъпват ли тъй и езичниците?
И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ваш Отец."
Това е слово Господне.