Text Size

| Печат |

Петък
ПЪРВО ЧЕТИВО
Нима Аз искам смъртта на беззаконника,
а не той да се обърне от пътищата си и да бъде жив?
Четене из книгата на пророк Иезекиил.   18, 21-28
Това казва Господ Бог:
"Ако беззаконник се обърне от всички свои грехове, каквито е вър­шил, ако пази всички Мои устави и постъпва законно и праведно, ще бъде жив и не ще умре. Всички негови престъпления, каквито е вършил, не ще му се споменят; в своята правда, който ще върши, той ще бъде жив. Нима Аз искам смъртта на беззаконника, казва Господ, а не той да се обърне от пътищата си и да бъде жив?
И праведникът, ако отстъпи от своята правда и постъпва неправедно, ако върши всички тия гнусотии, що върши беззаконник, ще бъде ли жив? Всички негови добри дела, каквито е вършил, не ще бъдат споменати; поради беззаконието си, що е вършил, и поради греховете, с които е грешил, той ще умре.
И казвате: "Не е прав пътят Господен." Послушайте, прочее, доме Израилев: Моят ли път не е прав? Не са ли вашите пътища неправи?
Ако праведник отстъпва от правдата и върши беззаконие и затова умира, той умира поради беззаконието, което е вършил. И беззаконник, ако се обърне от беззаконието, което е вършил, и извършва съд и правда - ще върне душата си към живот; защото той е видял и се е отвърнал от всички свои престъпления, каквито е вършил, той ще бъде жив, не ще умре."
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 129, 1-2.3-4ав.4с-6.7-8 ( О: 3)
Ако си спомняш за беззаконията, Господи, кой може да устои?
От дън душа викам към Тебе, Господи,Господи, чуй гласа ми. Да бъдат ушите Ти внимателни към глада на молбата ми. O
Ако си спомняш за беззаконията, Господи, кой може да устои? Но в Тебе е прошката на греховете, нека благоговеем пред Тебе. O
Уповавам се на Господа, уповава се душата ми на Словото Му, надява се душата ми на Господа. Повече отколкото стражата утрото. Нека се уповава Израил на Господа.
O Защото в Господа е милосърдието и изобилно в Него изкуплението. И Той ще избави Израил, от всичките му беззакония. O
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО   Иезекиил 18, 31
Отхвърлете от себе си всичките си грехове, казва Господ, и направете си ново сърце и нов дух.
ЕВАНГЕЛИЕ
Иди първом се помири с брата си.
Четене от светото Евангелие според Матей.       5, 20-26
В онова време:
Исус каза на учениците си:
"Ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в царството небесно.
Слушали ли сте, че бе казано на древните: "Не убивай; а който убие, виновен е пред съда". Аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина, виновен ще бъде пред съда; а който каже на брата си: "Рака", виновен ще бъде пред синедриона; а който пък каже: "Безумнико", виновен ще бъде за геената огнена.
И тъй, ако принасяш дара си на жертвеника, и там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, остави дара си там пред жертвеника и иди първом се помири с брата си, и тогава дойди и принеси дара си.
Помирявай се с противника си скоро, докле си още на път с него към съдилището, за да не би някак противникът ти да те предаде на съдията, а съдията да те предаде на слугата и да бъдеш хвърлен в тъмница; Истина ти казвам, няма да излезеш оттам, докле не върнеш и последната стотинка."
Това е слово Господне.